Tips från advokaten


Sida 3

Får asylsökande barnbidrag?

16 sep 2019

Vilka rättigheter har man som nyanländ i Sverige - får man som asylsökande barnbidrag, bostadsbidrag och socialbidrag? Det finns många ogrundade rykten och åsikter om asylsökande och dessa kan i sin tur leda till en sämre samhällsklimat. Vi tänkte reda ut vad som gäller.

Att komma till ett nytt land, att inte kunna språket, att kanske inte ha någonstans att bo och att dessutom fly från krig och elände är långt ifrån lätt. Många verkar ha glömt den humana delen av varför en människa söker asyl och då snacket ibland kan handla om ekonomisk turism och liknande så föds också främlingsfientlighet och rasism.

Det är därför viktigt att klargöra vissa saker. Som asylsökande så har man inte rätt till barnbidrag. Däremot så har man rätt till ekonomiskt stöd i form av dagersättning. Det är ingen rättighet som alla får ta del av; beslutet fattas individuellt och utgår från varje individs ekonomi. Saknar man helt tillgångar så har man rätt till ekonomiskt stöd - det är en självklarhet. Den dagersättning som en asylsökande ser ut som följer:

Domarklubba

Boende där mat inkluderas i login:

 • Vuxna ensamstående - 24 kronor/dag.
 • Vuxna som delar på hushållskostnader - 19 kronor/dag och person
 • Barn till och med 17 år - 12 kronor/dag.

Således - om vi ser till barnbidrag - så handlar det om en summa om 360 kronor vid en vanlig 30-dagarsmånad.

Bor man på ett boende då maten exkluderas så ser ersättningen annorlunda ut och enligt följande:

 • Vuxna ensamstående - 71 kr/dag.
 • 61 kronor/dag och person vid delade hushållskostnader.
 • Barn 0-3 år får 37 kronor om dagen. Barn mellan 4-10 år får 43 kronor om dagen medan barn mellan 11-17 år får 50 kronor/dag.

Skäl som kan minska ersättningen

Så ser alltså ersättningen ut och vad gäller hur pengarna ska disponeras så är det fritt (som för alla), men man ska tänka på att det ska räcka till mat, kläder, skor, hygienartiklar, tandvård, fritidsaktiviteter och så vidare. Det handlar alltså knappast om några enorma summor och det går inte att - som många verkar hävda - göra sig ekonomiskt oberoende på de ersättningar som ges till en asylsökande.

Dessa ersättningar kan dessutom komma att sänkas. Detta om man som asylsökande exempelvis inte kan styrka sin egen identitet, om man - genom att hålla sig undan - försvårar utredningen, om man - vid ett beslut om utvisning - inte förbereder sin hemresa.

Vissa särskilda bidrag kan ges till asylsökande

Som man kan utläsa ovan så måste man som asylsökande vända på varenda krona för att få vardagen att gå ihop. Precis som alla andra så kan emellertid vissa särskilda händelser påverka och medföra högre omkostnader. Det kan man i så fall ansöka om och genom att få särskilda bidrag så kan man också parerar oförutsedda kostnader.

Det kan handla om glasögon, det kan handla om vinterskor till barnen eller exempelvis om en ny barnvagn då man just fått barn. Självklarheter, helt enkelt, och kostnader som inte ska påverka den ringa ersättning man som asylsökande får av Svenska Staten.

 

Läs mer om asylfrågor på https://www.asyladvokatstockholm.se/

Hitta bästa advokaten där du bor

24 aug 2019

För den som av någon anledning behöver anlita en advokat finns några bra tips på vägen för att hitta någon som passar för uppdraget och dessutom kan göra ett bra jobb. Oavsett om man bor i storstaden Göteborg eller i en mindre stad finns det i regel flera verksamma i branschen och det finns några bra steg att gå igenom innan man anlitar någon.

Är du privatperson eller företag?

Storstadsadvokater, till exempel i Stockholm och Göteborg, har ofta möjligheten att inrikta sig på det som intresserar dom mest. Är man ett företag som är i behov av en advokat finns dom som valt att samarbeta just med dessa, precis som det finns dom som hellre jobbar mot privatpersoner. Vissa tar sig an både företag och privatpersoner men ett bra första steg är att sortera ut dom som helt enkelt inte kan genomföra det du önskar.

Utbudet där du bor

Bor man exempelvis i Göteborg eller någon annan storstad är utbudet något större för den som letar efter en advokat. Det är heller inte ovanligt att dom ofta är specialiserade inom speciella områden, medan dom som är verksamma i mindre städer tar sig an olika typer av uppdrag.

Har man svårt att på egen hand hitta alternativ kan man använda sig av Advokatsamfundets hemsida för att hitta verksamma på den ort man bor, och även inom speciella områden. Letar man till exempel efter en advokat i Göteborg som ägnar sig åt familjerätt fyller man i dom uppgifterna på sidan som sedan söker och visar aktuella träffar. Gör en lista över potentiella kandidater där du bor, för att sedan gå vidare till nästa steg.

Lagbok

Rekommendationer och referenser

Vänner, bekanta eller kollegor du har i din närhet kanske någon gång har anlitat en advokat i området och därmed kan tipsa och berätta om vad som varit bra och dåligt med just denne. Känner man ingen som haft kontakt eller anlitat hjälp kan man istället läsa på hos olika byråers hemsidor för att ta reda på mer ingående hur och vad dom arbetar med. Har man kontaktat någon och presenterat sitt ärende och denne av någon anledning inte kan eller vill ta på sig det brukar dom även kunna rekommendera och hänvisa till andra byråer.

Även om det kanske är enklare att hitta en specialiserad advokat i Stockholm eller Göteborg så är det ingen omöjlighet att göra det även på mindre orter. Ta gärna hjälp av samfundets sökverktyg och fråga runt bland vänner och bekanta efter erfarenheter och referenser. När man hittat en potentiell kandidat man vill anlita är det även viktigt att man känner tillit till den personen, för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt.

Vad är allmän avtalsrätt – en kort genomgång

16 aug 2019

Vad är allmän avtalsrätt? Här försöker vi i så enkla ord som möjligt gå igenom vad detta juridiska begrepp innebär.

Svensk avtalsrätt har rötter långt tillbaka i tiden, faktiskt ända till romarriket och tidig kristen rätt. Den har också på senare år varit starkt influerad av tyskt rättstänkande. Den grundläggande principen inom avtalsrätt kallas pacta sunt servanda (latin för ”avtal är bindande”). Latinska intryck lever fortfarande kvar i viss mån inom juridiken, även om det mesta har ersatts av svenska begrepp.

Allmän avtalsrätt är de regler som gäller kring avtal och dess uppkomst, tolkning, förändring och upphävning. Regler som gäller för alla typer av avtal kallas allmän avtalsrätt.

Här är de punkter som omfattas av allmän avtalsrätt:

 • Avtalens uppkomst
 • Bestämmande om avtalets innehåll (tolkning)
 • Förändringar av avtalets innehåll
 • Regler om vad som gäller om någon part inte följer avtalets innehåll.

När två personer är bundna av ett avtal har de ett så kallat inomobligatoriskt förhållande, vilket innebär att båda parter har skyldigheter mot varandra. Detta kan man jämföra med ett utomobligatoriskt förhållande. Ett sådant gäller mellan en person som orsakat skada och en person som lidit skada, men i detta fall finns inget avtal mellan personerna. I sådana fall gäller skadeståndsrätt.

Några av de viktigaste frågorna inom avtalsrätt är dessa:

 • Har ett avtal ingåtts?
 • Hur ska avtalet tolkas?
 • Finns det några oförutsedda omständigheter?

Reglerna för avtal hämtas dels från lagstiftningen. Här ingår såväl rättsliga förarbeten, rättspraxis och doktrin. Men reglerna hämtas även från själva avtalet samt allmänna avtalsrättsliga principer. Även sedvänja och handelsbruk kan spela roll när det handlar om allmän avtalsrätt. Mer om dessa begrepp på annan plats.

Speciell avtalsrätt skiljer sig från allmän avtalsrätt. Här kan det handla om speciella sorters avtal, som behandlar exempelvis köp eller hyra av varor eller tjänster.

Privatpersoner och företag kommer i kontakt med avtalsrätt

Både privatpersoner och juridiska personer (företag, myndigheter, föreningar etc.) kommer ofta i kontakt med allmän avtalsrätt. Viktigt att komma ihåg att ett avtal kan vara såväl muntligt som skriftligt, ett muntligt avtal är alltså juridiskt bindande om det kan påvisas.

Om ett avtal inte följs så sker ett avtalsbrott. Ett avtal ska innehålla vad som ska ske när avtalet inte följs, det vill säga efterverkningar och kostnader för parten som brutit avtalet.

En grundläggande tanke inom allmän avtalsrätt är att parterna fritt får välja avtalspart och fritt bestämma avtalets innehåll. Denna syn är fortfarande stark inom det kommersiella området. På andra fronter, där olika intressen gjort sig gällande, har andra tvingande rättsregler, formkrav, legala förbud och andra begränsningar gjort sig gällande.

 

Vad är tredskodom?

15 aug 2019

Från och till dyker begreppet tredskodom upp i samband med rättsfall. Men vad innebär egentligen ordet och i vilka fall kan en tredskodom avkunnas och inte?

Ordet tredskodom härstammar från ordet tredska, det vill säga att trotsa, trilska eller att vara motsträvig. Där hittar vi även förklaringen till vad termen betyder. En tredskodom är ett domslut som avkunnas efter att en av parterna i målet inte har infunnit sig till en huvudförhandling (rättegång) eller om en part i ett mål inte lämnar in ett skriftligt yttrande i saken inom den tid som har angivits av rätten.

Då svaranden (den som står åtalad) inte har inkommit med några invändningar mot de yrkanden som kärande (den som väcker åtalet) har framställt så brukar en tredskodom avgöras till den kärandes fördel, såvida det inte på annat vis går att bevisa att dessa yrkanden är grundlösa.

En tredskodom kan också avkunnas i fall då den svarande har inkommit med uppgifter, men att rätten ändå anser att svaranden inte har sannolika skäl för hur hen ställer sig till kärandens yrkanden.

De regler som gäller för tredskodom hittas i kapitel 44 av rättegångsbalken. https://lagen.nu/1942:740#K44 

Har ett gammalt ursprung

Förr i tiden så sammanträdde Sveriges domstolar sällan och det kunde därför dröja lång tid innan en dom kunde avkunnas. Korrespondensen skedde vanligen brevledes och postväsendet var långt ifrån så effektivt som idag. Det kunde dröja månader - ibland år - innan alla hade fått yttra sig, vilket givetvis kunde leda till stora besvär för den som var drabbat av ett brott.

Dessutom förekom det ofta att parter i mål förhalade processen genom att avvakta med skriftliga yttranden. Därför infördes en ny rättegångsbalk år 1942 som innebar att man gick över till muntliga förfaranden i domstolarna, vilket innebar att samtliga berörda av målet var tvungna att infinna sig i rätten enligt kallelse.

Förfarandet med tredskodomar infördes för att kunna hantera de tillfällen då åtalade ändå uteblev från förhandlingar (rättegångar) så att ett domslut ändå skulle kunna avkunnas även om en person höll sig undan.

Sedan år 2005 har tredskodombegreppet kommit att utvidgas till att även gälla i vissa lägen då en part inte har inkommit med ett skriftligt yttrande i tid.

Tredskodom kan endast avkunnas vid tvistemål

En tredskodom kan endast avkunnas i tvistemål eller civilmål där förlikning är möjlig. Den kan ej avkunnas i brottmål. Här är det samhället som är ansvarigt för att en svarande hittas och döms enligt gällande lag. 

Måste kunna bevisa att svaranden har delgivits åtalet

Viktigt att känna till är att det måste kunna bevisas att svaranden har delgivits stämningen och kallelsen till rätten. Kan man inte bevisa detta och en dom ändå fälls så talar man istället om en utevarodom.

Möjligt att ta upp mål på nytt

Den som döms i en tredskodom har möjlighet att ansöka om återvinning av målet. Ansökan ska lämnas in inom en månad efter domslutet och målet tas då upp igen och behandlas som ett vanligt mål i domstolen. Det går alltså inte att överklaga en tredskodom på sedvanligt vis utan endast att begära att målet tas upp till ordinarie behandling.

Exempel på ett tredskomål

Nedan hittar du ett exempel på hur ett mål som leder fram till en tredskodom skulle kunna se ut. Vi har hämtat inspiration från några av de riktiga exempel som går att hitta hos Lagen.nu, men valt att skapa ett fiktivt rättsfall som illustrerar hur rättsprocessen skulle kunna se ut.

Låt oss anta att två företag har gjort affärer och ett av dem bryter mot det avtal som man har ingått. Det företag som är drabbat av kontraktsbrottet försöker nå det andra för att hitta en lösning men misslyckas då de inte får svar på de krav som de sänder ut.

De tar tvisten vidare till rätten med hjälp av en advokat för att få den avgjord i domstol. Vid stämningsansökan har de försäkrat sig om att adressen de har till det andra företaget är korrekt, till exempel genom att söka efter adressen via myndigheternas databaser, det som anges på den egna hemsidan och i tidigare korrespondens.

Svaranden väljer ändå att inte dyka upp i rätten och de svarar heller inte på rättens kallelse inom den tid som står angiven. Därför väljer domstolen att avkunna en tredskodom som därefter kan verkställas. 

Verkställan kan till exempel bestå av en utmätning av tillgångar motsvarande det som står i domslutet, inklusive eventuella rättegångskostnader.

Mer om tredskodom kan du bland annat läsa hos Wikipedia och Lagen.nu:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tredskodom

https://lagen.nu/begrepp/Tredskodom

Hur hittar jag en brottmålsadvokat i Göteborg?

10 jul 2019

Är du misstänkt för brott i Göteborg och behöver en företrädare? Ofta har man rätt att välja den offentliga försvarare som man önskar ska företräda en. Att hitta dem är relativt enkelt, genom att helt enkelt söka på nätet till exempel. Men man bör också försäkra sig om att den man anlitar är seriös och har god kompetens att hantera just ditt fall.

Det är en reglerad bransch, och risken för att stöta på oseriösa aktörer är kanske inte lika stor som när du köper tjänster från en bransch som inte är reglerad i lika hög grad, till exempel flyttbranschen för att nämna ett exempel. Samtidigt gäller det att personkemin stämmer och att du känner förtroende för den du väljer ska företräda dig i rätten. Just personkemin är det som många värderar högst. Kan man känna sig trygg under rättsprocessen – som ofta är ganska tuff – så kan det underlätta mycket.

Men hur gör man egentligen?

Sök på Advokatsamfundets hemsida

Advokat är en skyddad titel. För att få kalla sig det behöver man ha fått godkänt att göra det av Advokatsamfundet. På deras hemsida kan du söka bland alla advokater i hela landet. Du kan söka via namn, byrå, ort och verksamhetsinriktning, bland annat. Det finns också möjligheter att söka på advokater i andra länder och jurister i Sverige som talar andra språk än svenska.

Om du söker en brottmålsadvokat i Göteborg kan du söka på verksamhetsinriktning och ort. Skriv helt enkelt in ”Göteborg” i fältet, och använd rullgardinsmenyn för att scrolla ned och välja ”Brottmål”. Innan du klickar på ”Sök” kan du även välja titel. Här bockar du i Advokat.

När du klickar på ”Sök”, får du fram en rad olika namn som du kan anlita. På hemsidan finns dock inte särskilt mycket information om de olika brottmålsadvokaterna. Däremot kan du söka på deras namn eller deras byråer för att se vem som verkar passa dig bäst. Som nämnt lite högre upp i texten värderar många personkemin väldigt högt, således kan det kännas viktigt att få ett intryck av byrån eller personen, innan man väljer att anlita denne.

Ett vanligt sätt är dock att få tips på advokater från vänner och bekanta. Kanske känner du någon som varit i en liknande situation som dig? I sådana fall kan det vara läge att fråga vem denne hade som företrädare. Om företrädaren är bra enligt din vän, finns sannolikheten att även du kommer ha goda erfarenheter av det. I Göteborg finns dock inte fler brottmålsadvokater än att man själv kan kolla på deras hemsidor och bilda sig en uppfattning av byrån och personen i fråga. Läs gärna mer om brottmålsadvokat i Göteborg här: https://www.brottmålsadvokatgöteborg.net

Det händer om man blir misstänkt

7 jul 2019

I princip kan vem som helst när som helst bli misstänkt för vad som helst. Är man en ostraffad person, med ett alldeles blankt förflutet och om man kan lugnt och sakligt förklara varför man är oskyldig, desto lättare är det för polisen att avskriva sina misstankar mot en. Är man däremot en ung man, som kanske råkar ha lite olika vänner som kanske befinner sig någonstans kring träsket mellan det som är lagligt och det som är olagligt, är det lättare för polisen att tro att man är skydlig till något brott. Man blir misstänkt bara på grund av association, det vill säga, polisens bild av dig färgas av dina (eventuella) kriminella kompisar och att du är vän med dem. Men du är inte mer skyldig för det. De är ju inte kriminellt att vara kompis med någon som är kriminell.

Anlita duktig advokat vid misstanke

Det är mycket viktigt att anlita en duktig advokat om det är så att polisen misstänker dig. Ju snabbare som du får hjälp under förhör, till exempel, desto bättre är det för dig. En duktig advokat kan tänka logiskt, kan tänka kreativt och går grundligt till väga. Har du bara en duktig advokat kan det innebära skillnaden mellan att bli dömd som skyldig till brottet, eller att avskrivas helt och hållet. Ju snabbare som du slipper polisens misstankar desto bättre är det för dig. En duktig advokat kan ta fram fakta som visar på att du är oskyldig. En duktig advokat arbetar noggrant för att kunna bevisa att du inte har gjort det som du misstänks för. Skulle det hela leda till en rättegång är det upp till advokaten att arbeta för att du ska bli rentvådd.

Advokaten innebär skillnad mellan dom

Om du bara har en duktig advokat som hjälper dig, kan den personen se till så att du slipper fängelse och fällande dom. Det är mycket viktigt att advokaten är tillräckligt intelligent och aktiv, kan tänka i kreativa banor, tänka logiskt och vara så kunnig att den personen kan ta fram alla fakta som talar för att du är oskyldig, och skulle du vara skyldig är det mycket viktigt att samarbeta med polisen och ge dem den information som de behöver. Du vinner inte på att skydda någon som är skyldig. För allas bästa är det bäst att den som är skyldig tar på sig det straff som man ska. Även om andra säger att man inte ska skvallra, så innebär det att sanningen kommer fram och det är det enda som räknas. Läs mer om bedrägeribrott på: https://www.bedrägeri.nu.

Vad gör en brottmålsadvokat?

7 maj 2019

En brottmålsadvokat är en försvarare som ska biträda och hjälpa en person som är misstänkta eller åtalad för ett brott. 

Man blir av rätten erbjuden en brottmålsadvokat automatiskt om man riskerar att dömas till fängelse. Finns det inte fängelse på straffskalan för brottet man är misstänkt för kan man nekas en försvarare. Det är viktigt att tidigt få juridisk hjälp när man är misstänkt för ett brott.

Uppgifter för en försvarare

Brottmålsadvokatens uppgift är kort sagt att hjälpa sina klient med allt som denne behöver hjälp med under en lång rättsprocess. Det är en invecklad process med många delar som är väldigt svårt att förstå om man inte är insatt. Och de flesta av oss har ingen kunskap av rättsväsendet mer än från film eller böcker.

Om man är skyldig eller ej spelar ingen roll. Man har rätt till en försvarare oavsett. Denne följer med genom hela processen, vilket innebär bland annat polisförhör, förhandlingar och eventuell rättegång. Staten betalar ersättningen till en brottmålsadvokat i det flesta fallen.

Vad kan man få hjälp med?

En engagerad och kompetent advokat erbjuder att vara ett tryggt ombud med den rätta erfarenheten och med rätt kompetens för att driva dina eventuella mål.

Klienten har rätt enligt lagen att få den bästa möjliga hjälp i brottmålsprocesser där behov av en brottmålsadvokat finns. Tanken är att man ska få stöttning och en personligt engagerad expert vid sin sida under hela rättsprocessen. Det är många frågor en person som är misstänkt har när man är mitt i en rättsprocess. Då är det oerhört skönt och tryggt att ha en rättsexpert vid sin sida att luta sig emot. 

Hjälp till brottsoffer

När man själv är utsatt för ett brott känner man sig ofta väldigt utsatt. Själva brottet är i sig jobbigt att hantera med ångest och oro som följd. Många mår mycket dåligt av det inträffade. 

Sedan väntar en tuff prövning när man går in i en krånglig och ofta långdragen rättsprocess. Det kan vara jobbigt att tala om brottet med polis och rättsväsendet. Om och om igen. Många har heller ingen erfarenhet av rättsprocessen vilket gör det extra jobbigt och ovisst.

Alla brottsoffer har generellt sätt enligt lag rätt till ett målsägarbiträde. Då får man ett viktigt stöd genom hela processen. 

Det är målsägandebiträdet som för den utsattes talan vid förhör och såklart under själva rättegången. Man får en trygg expert vid sin sida när det blåser som värst. Denne kan även hjälpa till med skadeståndsanspråk och andra göromål.

Har du en tvist om fastigheten?

16 apr 2019

En tvist är oftast en förlängning av en konflikt. En konflikt uppstår alltid när två är oense om någon fråga. Är man oense, kan det i värsta fall leda till gräl, till en konflikt och tar man konflikten till domstol blir det en tvist. I en tvist måste man gå till lagen för att kunna få rätsida på tvisten; vad säger lagen om den uppkomna situationen? En dålig jurist, ser inte hur man kan övertyga en domare om varför den klient som de företräder har rätt. En duktig jurist kan däremot visa på och argumentera för varför den egna klienten ska ha rätt och varför den klienten ska få rätt och på vilket sätt det som klienten har gjort är i enlighet med lagen.

Ibland kan det handla om gråzoner

Ibland kan det visa sig att vissa frågor inte har något entydigt svar. Det kan vara vissa frågor som inte har svart-vita svar. Då är det mycket viktigt att båda måste kompromissa, eller gå halva vägen då det kanske inte finns någon entydig ska som visar att den ena eller den andra har rätt. En duktig jurist kan visa att det kanske inte finns någon lösning som är entydig i frågan. Då måste man veta när det är dags att dra sig tillbaka eller hitta andra sätt att lösa tvisten på.

Skillnaden på en duktig jurist och en som inte är det

Det är stor skillnad på dem som är duktiga jurister och de som inte är det. En duktig jurist har förmågan att övertyga och argumentera för sin klient. Den advokaten kan ta fram lagen som visar att den egna klienten ska ha rätt. En sämre advokat ser inte de möjligheter som en duktig advokat kan se. Allt handlar om att kunna tänka kreativt, kunna visa och argumentera för de saker som gäller och som är i enlighet med lagen.

Ibland kan man behöva rådgöra med en jurist

Har man brutit mot lagen ska man inte ha rätt. Det är så. Har man gjort fel ska man inte ha någon annan som betalar för det. I stället måste man betala ur sin egen ficka. Men en jurist som är duktig kan tala om vad som gäller enligt lagen. Ibland kan man behöva få höra hur lagen gäller, och då kan man behöva få rådgöra med en fastighetsjurist så att man vet vad som är rätt och fel.

Juridisk hjälp till kvinnor på skyddat boende

5 mar 2019

Misshandel inom familjen är ett relativt vanligt problem i Sverige. Från att ha setts som en privat angelägenhet mellan två makar har också samhället i fått upp ögonen för problemet och numera finns hjälp och stöd att få för den kvinna (och i sällsynta fall man) som blivit misshandlad av sin partner.

Att samhället skyddar sina medborgare från våld är en självklarhet i de flesta fall, men i fallet hustrumisshandel tog det märkligt lång tid innan det ansågs vara något som samhället hade något med att göra. Först 1982 kan man säga att kvinnomisshandel blev ett problem i samhällets ögon, då det bestämdes att detta brott, misshandel i hemmet, ska falla under allmänt åtal. Innan 1982 var det bara kvinnan själv som kunde göra en anmälan.

Endast för kvinnor

Numera erbjuder samhället flera typer av stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Dels samtal med socialtjänst och psykolog, men också mer handfast hjälp som möjligheten att få komma till ett skyddat boende där man får vara ifred från förövaren och få hjälp att komma vidare i livet. Ett skyddat boende är ett boende som ligger på hemlig adress; endast personalen och kvinnorna som bor där samt myndighetspersonal vet var det ligger. Till ett skyddat boende för kvinnor får endast kvinnor komma, och endast kvinnor jobbar där, inklusive eventuella läkare, psykologer och jurister som arbetar med att hjälpa kvinnorna.

Skyddat boende endast en viss tid

Ofta kan en kvinna, som flytt undan en man som utsatt henne för misshandel, vara i behov av juridisk rådgivning. Framför allt kan det ha att göra med att anmäla mannen för misshandel. För de flesta kvinnor som blir utsatta för våld är en fällande dom det enda som helt kan skydda henne mot misshandel. På ett skyddat boende kan man inte bo hur länge som helst, tanken är alltid att man ska  erbjudas det skyddade boendet som en språngbräda ut till ett eget självständigt liv med en egen lägenhet. När kvinnan inte längre bor på det skyddade boendet är det tyvärr inte omöjligt att hennes före detta man letar upp henne, eller till och med att kvinnan själv söker upp mannen, och att misshandeln återupptas.

Kostnadsfri juridisk hjälp

En man som slår sin hustru eller sambo kommer med största sannolikhet inte att sluta bruka våld, och en fängelsedom är det enda som garanterar att kvinnan inte utsätts för mer misshandel. Vid en fällande dom kan kvinnan få hjälp med att få skyddad identitet, ofta på annan ort. Med sådana här frågor, och möjligheten att få reda ut sin situation rent juridiskt, kan en advokat vara behjälplig. Ofta finns det jurister som arbetar ideellt med att hjälpa kvinnor i skyddade boenden. När kvinnan sedan ska upp i rätten får hon av staten ett målsägandebiträde, en brottsadvokat, bekostad av staten.

Lösningen om företaget får betalningssvårigheter

28 feb 2019

Det är inte alltid lätt att driva ett företag. Även om affärsidén är god och man får snabbt nya kunder, kan det ändå vara svårt att få företaget att gå med vinst. Om man snabbt drar på sig höga utgifter kan det bli kärvt. De första åren brukar Skatteverket företaget drivas utan krav på att betala skatt, men när det första året har gått vill Skatteverket har sina skatter inbetalda. Om det skulle bli så för ett företag att det får svårt att betala sina skatter och skulder måste företaget hitta sätt att undvika omedelbar ekonomisk katastrof.

Hitta nya finansiärer

Det allra bästa för ett företag som råkar få svårt att betala, är att hitta en ny inkomst; det vill säga kanske nya finansiärer som ser en möjlighet att vända ett företag som egentligen har en förträfflig affärsidé men som har råkat ut för en akut betalningssvårighet. Då kan de nya finansiärerna pumpa in pengar och rädda företaget från konkurs.

Få ett banklån

Om inte företaget kan hitta nya finansiärer, kanske man kan hitta en bank som kan låna ut pengar så att företaget kan betala sina leverantörer eller Skatteverket. Om Skatteverket ser att företaget har en bank som tror på dem, kan Skatteverket ge viss dispens och en tidsfrist att få in nya pengar och betala sina skatter när de nya pengarna har kommit in. Här är det viktigt att förhandla med Skatteverket.

Göra en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är ett sätt att försöka återta kontrollen över företaget och hitta nya sätt att komma i kapp sina betalningar. En rekonstruktion gör att företaget får en chans att hitta nya sätt att betala för de skulder som man har, men som inte finns till hands. Kanske man kan göra sig av med fastigheter, lager eller personal för att minska skulderna. En rekonstruktion av ett företag är endast en respit, en paus, en time-out så att företaget får chansen att komma på fötter, bildligt talat.

Be en jurist om företrädaransvar

På liknande sätt kan man be om att få en jurist som kommer in och tar ett företrädaransvar för företaget, och räddar på så sätt VD och styrelsemedlemmar från att gå i personlig konkurs om företaget får svårt att betala sina skulder eller skatter. Det innebär samtidigt att den jurist som tar ett företrädarsansvar också får betydande befogenheter och möjlighet att göra nödvändiga förändringar i företaget. För dem som sitter i styrelsen men inte har haft så stor inflytande i företaget är det ett sätt att undvika att försättas i ekonomisk kris.

Glöm inte bygglovet när du ska bygga balkong

11 feb 2019

Att bygga en balkong på villan är en riktigt bra investering och en åtgärd som förhöjer livskvaliteten för hela familjen, särskilt på sommaren. Som villaägare fyller en balkong kanske inte riktigt samma funktion som för en lägenhetsägare, för vilken det är den enda privata ytan utomhus. Bor man i villa har man ju i regel en trädgård att förfoga över och säkert också en altan eller liknande uteplats.

Men en balkong är något särskilt, en egen liten utkikspunkt från vilken man kan se ut över sin trädgård och även resten av kvarteret. Många villaägare som byggt balkong vittnar om hur mysigt det är att äta frukost eller grilla på balkongen på somrarna. Att bygga balkong är verkligen ingenting man ångrar.

Reglerna kan förvirra

När man ska bygga balkong är det viktigt att man tar reda på vad som gäller avseende tillstånd och regler. Det kan vara så att det kan behövas bygglov, och det kan också vara så att det finns särskilda bestämmelser för området, eller till och med huset, om vad man får och inte får göra med exteriören. Att bygga en balkong räknas som en ändring av fasaden, och ändringar av fasaden kräver bygglov.

Dock finns sedan 2017 ett undantag för små tillbyggnader, så är balkongen liten kan du slippa. Det är dock som sagt oerhört viktigt att du hör med byggnadsnämnden i din kommun om vad som gäller. Undantaget för små tillbyggnader har rört till det för vissa villaägare, som trott att det var fritt fram att bygga balkong hur som helst. Att bygga utan bygglov innebär ofta att man får betala en sanktionsavgift, och en del fall har lett till tvister i domstol med advokater inblandade.

Samarbeta med proffs när du ska bygga balkong

Att behöva anlita en advokat för att få balkongbygget godkänt är förstås onödigt, bättre då att i lugn och ro se över och planera balkongbygget, helst tillsammans med en arkitekt. Det är viktigt att en balkong byggs för att verkligen passa huset, och inte enbart utifrån hur många man vill kunna sitta på den. Som med alla tillbyggnader blir det lättare att få bygglovet om balkongen är välritad och smälter in bra både på fasaden och i området.

En arkitekt kan även hjälpa till med bygglov, och att hitta en bra entreprenör som kan bygga balkongen. En del byggfirmor har till och med egna arkitekter som ritar tillbyggnader. Då kan du anlita en och samma entreprenör för hela kedjan från skiss till färdig balkong Enklare och smidigare kan det knappast bli.

Håll dig på den säkra sidan

Att bygga balkong utan bygglov är alltid en dålig idé. Likaså att ”glömma” att se efter i detaljplanen vad som står om balkonger i området. Kanske är er villa särskilt skyddsvärd eller k-märkt? Beroende på klassningen kan det då vara så att inga tillbyggnader får ske på huset, eller så får man göra tillbyggnader om man går extra varsamt fram. Här gäller det att verkligen ta reda på bästa vägen framåt innan man klampar på, annars kan det ändå sluta i tingsrätten med en advokat vid din sida. Bästa sättet att ta reda på vad som gäller är helt enkelt att kontakta kommunen, berätta vad du vill göra och vilka eventuella tillstånd du behöver för att få bygga din balkong.

Här hittar du mer information om balkongbyggande: https://www.byggabalkong.org.

Undvik att bli missnöjd med din båtaffär

15 jan 2019

Är man inte kunnig kan det kännas nervöst att köpa en båt. Kanske är det första gången man ska äga en båt? Om man inte vet vilka fel man ska titta efter och köper en båt begagnat, finns en överhängande risk att man får någonting man kanske inte riktigt är nöjd med. Som köpare har man ju undersökningsplikt, men det kan vara svårt att uppfylla den om man inte vad man ska leta efter.

Ta motorn som exempel. Många båtar har gamla motorer som inte fått sig en motorrenovering på länge. En motorrenovering kan bli riktigt dyr (beroende på skick och fel) och ibland är det bättre att byta ut motorn helt och hållet. Det här kan leda till oväntade utgifter på tiotusentals kronor. Sammantaget kan en båtaffär bli riktigt dyr, om man inte vet vad man ska leta efter.

Idag ser det inte riktigt ut som det gjorde förr, heller. Förr i tiden var det ofta erfarna sjöbjörnar i vegamössor som visste exakt vad det är som bra och dåligt med en båts konstruktion och dess motor. Idag är det många som drömmer om en båt, trots att man kanske har familj och ett krävande jobb, vilket medför att man inte har tiden eller energin att på djupet sätta sig in i båtar, hur de är byggda och hur de fungerar. Man vill helt enkelt ha en båt att fiska i på sommaren, eller bara åka runt i på helgerna. Som ett nöje, snarare än något man faktiskt behöver i sin vardag.

Dessutom tenderar båtarna att bli mer avancerade och svåra att förstå sig på. Som köpare utan erfarenhet ser man ofta bara ytan och de sköna kuddarna i ruffen.

En idé är att ta in en besiktningsman för köpet. När man enbart köper en båt för fritidsnöje har man ofta råd att betala. Att lägga ned några kronor extra på en besiktningsman som finns med vid köpet, kan faktiskt vara en investering som lönar sig. Om inte annat kan man se det som en slags försäkring, ett sätt att markant minska risken för att man förlorar mer pengar än väntat. För en båt är, precis som bilar, sällan en vinstaffär för gemen man.

En besiktningsman kan inspektera båten på plats och peka ut eventuella brister i motor eller konstruktion. Behövs en motorrenovering? Finns det skador på skrovets insida? Motorrenoveringar och att reparera allvarliga skador på båtens yttre innebär stora kostnader. Genom att veta att skadorna finns kan du antingen pruta rejält eller gå till en annan försäljare.

Det handlar även om säkerhet. Om man som oerfaren ger sig ut på djupt vatten med en båt, bör man känna till att båten är säker att fara i. Det här gäller särskilt om kör på havet. Som alltid gäller naturligtvis att man bör bära flytväst och vidta övriga lämpliga säkerhetsåtgärder – men om någonting är allvarligt på båtens konstruktion, kan det vara svårt att göra någonting åt det, när man väl är ute på vattnet.

Vad händer om din lägenhetsrenovering går fel?

29 dec 2018

Det finns alltid risker i att bygga nytt, renovera eller reparera saker i sitt hem. Detta oavsett om man väljer att göra detta på egen hand eller om man tar professionell hjälp. Det senare minskar riskerna radikalt, men det är trots det inte helt säkert.

Två saker stärker vår tes: dels så kan materialet vara fel. Om du köpt en diskmaskin som installeras av en elektriker/rörmokare och som går sönder efter några veckor med en vattenskada som följd så är det också troligt att det beror på något materialfel. produkten du köpt - din diskmaskin - har helt enkelt inte levt upp till förväntningarna. Det är svårt att påverka och här kan du söka hjälp och få ekonomisk ersättning från tillverkaren.

Nummer två är lättare att påverka, men trots det så är det också det vanligaste problemet i samband med exempelvis en lägenhetsrenovering. Det handlar om fuskjobb och att man som privatperson anlitar en oseriös firma - eller flera stycken, om man nu väljer någonting annat än totalentreprenad. Tyvärr så har fuskjobben ökat i Sverige; något som är en direkt följd av den ökade efterfrågan som kommit sedan Rot-avdraget såg dagens ljus. Det måste man vara medveten om.

Tyvärr ska vi även tillägga att processer mot företag är svårlösta och att de ofta tar tid. Du kan dra det vidare civilt och du kan anmäla företaget till exempelvis ARN och låta detta organ göra en utredning. Du har chans att vinna målet - men tyvärr så brukar det visa sig att företag, i många fall, väljer att gå i konkurs än att ta sitt ansvar. Det är därför man måste vara mer vaksam och noggrann rent initialt. Det vill säga: välj rätt företag för din lägenhetsrenovering och du kommer att minimera riskerna med att någonting går sönder i framtiden.

Så hittar du rätt företag i Stockholm

Vi tänkte skapa en liten manual kring hur du ska tänka och som kan hjälpa dig att hitta en pålitlig partner för din lägenhetsrenovering. Vi säger att du bor i Stockholm då det är där - och i andra större städer - som man löper störst risk att bli lurad; detta som en följd av logikens lagar: det finns flest verksamma företag där. Här kommer våra tips - utan någon inbördes ordning:

 • Ansvarsförsäkring. Kolla alltid att företaget har en täckande ansvarsförsäkring. Det är ingenting som du kan ta för givet.
 • F-skatt och anmärkningar i övrigt. Två myndigheter kan hjälpa dig här. Först så kollar du med Skatteverket om företaget är registrerat för F-skatt och därefter så kan du kolla med Kronofogden om det finns några oegentligheter kring betalning hos företaget. Gällande F-skatt så är det en förutsättning för att du ska kunna använda Rot-avdraget, men även utan det så bör skattsedeln finnas. Har man bara A-skatt så förutsätter det mer pappersjobb från din sida.
 • Referenser. Den säkraste - coh viktigaste punkten - för att hitta en seriös firma för en lägenhetsrenovering är att ringa tidigare kunder. Lita inte på omdömen på internet helt och hållet; se även till att ringa - eller besöka - de kunder som står som referenser till företaget.
 • Behörighet och certifikat. En viktig punkt vid en lägenhetsrenovering. Du måste se till att den elektriker som företaget tillhandahåller är behörig och att exempelvis rörmokaren/plattsättaren får arbeta i våta utrymmen. Fråga hellre än gång för mycket.

Kan jag stämma någon för min halkolycka?

28 dec 2018

Sverige är inte USA och vi har inte samma juridiska rättigheter - och möjligheter - som den stora grannen i väst och befolkningen där har. På gott och ont. Men, vi kan säga att det handlar om olika typer av tvister där man som privatperson bestämmer sig för att stämma ett företag som en följd av deras försumlighet. I USA är detta inte alls ovanligt, i Sverige sker det mer sällan.

Det har sina förklaringar i att det dels är ganska lukrativt i USA att som privatperson driva en process mot ett större företag - om man ser sig ha goda chanser till vinst eller till någon typ av förlikning. I Sverige så är det inte alls lika lukrativt rent ekonomiskt och dels så finns inte traditionen av att stämma vare sig folk eller företag på samma sätt.

I USA finns pengar att tjäna genom stämningar

I USA så kan man säga att många söker sig till elden i jakt på rikedom. Här skyr vi elden och om vi bränner oss så ska det mycket till innan vi vidtar några andra åtgärder än att möjligen säga till på skarpen. Det kan innebära att en person som befinner sig på en restaurang i USA och halkar på ett golv hinner skriva sin stämningsansökan innan han landat - skämtsamt, naturligtvis.

Om du skulle halka på ett golv i Sverige så skulle du inte söka ekonomisk ersättning om du inte gjort dig väldigt illa. Där skulle du också ha goda möjligheter att bli ersatt, men då bara för sveda och värk samt för utebliven inkomst under tiden; detta medan amerikanen kan tjäna grova pengar på sin olycka.

Som exempel på detta så tilldömdes en restaurang i Pennsylvania att betala en kvinna drygt 113.000 dollar som en följd av att hon halkat i en pöl med läsk och brutit sitt nyckelben. Något som naturligtvis hon förtjänat ersättning för - men där man A) kan ifrågasätta det höga beloppet och B) ha i åtanke att den läsk hon halkade i fanns där som en följd av hon några sekunder innan kastat ett glas Pepsi efter sin pojkvän. Rättvist? Vi är diplomatiska här och säger att vårt svenska rättssystem förmodligen är att föredra.

Du kan få restaurangägaren att anlita en golvläggare

Vi sa att du kan bli ersatt och att du kan driva en process mot en restaurangägare i exempelvis Stockholm om du skulle halka på golvet och där det uppenbarligen är så att golvet i fråga är i ett så pass dåligt skick att olyckan inte skulle kunna undvikas. Det skulle då också tvinga restaurangen att vidta åtgärder i form av att genomföra en golvslipning eller helt byta golvet genom att anlita en golvläggare.

Det kan kanske vara en bra poäng att ta med sig för dig som driver någon typ av verksamhet i Sverige. Se till att hålla dina golv i ett bra skick, genomför en golvslipning eller - ännu bättre - se till att en golvläggare lägger ett golv som ingen riskerar att halka eller göra sig illa på.

En golvläggare kan dels anpassa golvet efter din verksamhet - både säkerhetsmässigt och efter din design i övrigt och dels också göra att ditt golv är bättre lämpad för sin verksamhet. Det kan innebära att det aldrig blir fläckar, att golvet är lättare att städa, att det tål mer tryck och att det är mer slitstarkt än det golv som ligger där idag. En rekommendation är att du väljer ett golv som går att fräscha upp genom en golvslipning. Det ger dig ett golv som håller längre. Man vet aldrig om det kommer in en amerikan i butiken… Skämt åsido, se över golven och minimera risken för att hamna i en tvist med en kund.

Måste man alltid betala sin advokat själv?

18 dec 2018

Om det är så att du kommer i en sådan situation att någon stämmer dig i en tingsrätt, blir man lätt lite darrig knäna. Att få hem ett brev med information om att någon har stämt en, kan göra den mest härdade människa skakig. Det är ju inte alltid som det är givet hur utgången ska bli. Plötsligt är du i händerna på en tingsrätt, med en domare och kanske flera nämndemän som kanske ska avgöra din närmaste framtid. Är du i den situationen, är det bästa som du kan göra, är att anlita en riktigt duktig advokat. Oavsett om det handlar om en stämning angående arbete, familij och vårdnad om barn, eller någon stämning på grund av något i ditt hus, hem eller fastighet är det skillnad på framgång och förlust – om du väljer rätt advokat eller inte.

Välj en advokat där du bor

Du bör välja en advokat som du får tag i nära din bostad. Det kommer nämligen att bli en hel del som ni behöver träffas om och göra upp när det kommer till strategi och vilka bevis som ni kommer att behöva för att kunna gå segrande ur en tvist. Skulle det dessutom vara så att du blir misstänkt för något brott, är det ännu viktigare att du väljer rätt advokat. Rätt advokat kan vara skillnaden mellan att gå fri från det du misstänks för eller få fängelse. Och du vill troligen bli frikänd från någon brottsmisstanke. I det fallet får du dessutom en offentlig försvarare, alltså en advokat som staten betalar för att det inte ska komma an på din inkomst om du ska få en advokat eller inte.

Välj en advokat som har ditt område som specialitet

De flesta advokater är specialister inom vissa områden. Juridik är ett så pass brett område att det är svårt, om inte omöjligt att kunna allt som har med juridiken att göra. Oftast väljer man att specialisera sig inom till exmpel affärsjuridik och avtalsrätt, eller inom humanjuridik och familjerätt, inom kriminalrätt och som försvarsadvokat. Då är det bäst att anlita en jurist och advokat som har arbetat mest med det område som du har problem med. Handlar det om ett vårdnadsärende är det viktigt att välja en advokat som kan vårdnadstvister. Är det något som handlar om din anställning, är det viktigt att välja någon advokat som kan arbetsrätt och så vidare. Söker du en advokat i Uppsala, kan du läsa vidare här.

← Äldre inlägg