Tips från advokaten


Sida 3

RSS

Försäljning av samägd egendom

14 sep 2020

Hur går en försäljning av samägd egendom till, vad finns att tänka på och vilka lagar och regler har man att förhålla sig till? Vi tänkte gå igenom lite kring detta och förhoppningsvis reda ut en del frågetecken som kan finnas.

Att samäga en egendom innebär att minst två personer köper en egendom tillsammans och att man således äger den enligt 50-50-modell. Det kan också - som vanligt är - exempelvis handla om ett arv. Ett annat vanligt scenario handlar om att man köper exempelvis en sommarstuga tillsammans med någon annan. I takt med att priserna för just sommarstugor ökat så har också samägandet av sådana blivit mer vanligt.

Det är inte ett direkt problemfritt ägandeskap. För många handlar det om en smekmånad där allt till en början rullar på, där man accepterar olikheter och där man hela tiden visar respekt och gör sitt yttersta för att minimera eventuell friktion. Efterhand så börjar problemen. Vi är alla olika, vi har olika vanor och rutiner och vi är ofta svåra att förändra.

Det gör att samägande kan innebära konflikter och infekterade bråk - mellan syskon, mellan goda vänner och egentligen oavsett vem den andra ägaren är. Det bör man tänka på vid ett eventuellt samägande. Man bör definitivt tänka på att ett samägande kan innebära problem vid en eventuell försäljning.

Vad händer vid en försäljning?

Ett vanligt scenario i samband med en konflikt kring en samägd egendom är att person A vill sälja medan person B vill behålla. Hur gör man då? Först och främst så har man samägandelagen att ta hänsyn till; en lag som säger att alla beslut ska fattas i enighet. Person A kan sälja sin andel, men för att sälja hela egendomen så måste person B vara med på tåget.

Det skapar en olustig situation där de enda lösningarna är fortsatt övertalning, att försöka bli utköpt av den andre eller att vända sig till Tingsrätten och ansöka om att egendomen ska säljas på offentlig auktion. Om domstolen godkänner ansökan så kommer en god man att utses och denne kommer också att sköta försäljningen.

Här kan man påverka priset genom att exempelvis värdera egendomen och genom att sätta ett absolut lägsta pris. Det är möjligheterna som ges och som man kan utläsa av detta så finns det ingen vinnare i en sådan situation.

Man har - i bästa fall - fått pengar i samband med försäljningen. På köpet har man emellertid även fått en förstörd relation med en god vän, ett syskon eller någon annan som stått en nära.

Skriv avtal och undvik konflikter

Innan man sjösätter en plan gällande en samägd egendom så ska man veta att samägandelagen är dispositiv och att det innebär att ni kan avtala bort reglerna. Det gäller exempelvis om vad som ska ske vid en eventuell framtida försäljning av er gemensamma egendom.

Genom att skriva tydliga avtal så sker färre missförstånd och där ni båda också har något att förhålla er till. Det gör ett samägande enklare för stunden och det gör det betydligt tydligare vad gäller framtida skeenden. Vi skulle definitivt råda er att skriva avtal om vad som gäller vid en framtida försäljning och vi skulle även tipsa om att upprätta andra avtal i syfte att få ett så friktionsfritt ägande som möjligt. Det kan i så fall handla om exempelvis följande:

 • Hur nyttjas egendomen? Gå igenom om hur tiden ska disponeras. Ska ni vara samtidigt, varannan vecka - olika helger - och så vidare? Kolla även upp hur ni ställer er till eventuella uthyrningar.
 • Finansiering. Ett vanligt problem vid samägande gäller vart pengarna ska gå. Du kanske vill byta värmepump, renovera taket, dränera eller göra någonting annat tråkigt - men nödvändigt. Detta medan den andra ägaren enbart vill göra estetiska ingrepp, köpa möbler och skaffa olika saker (båt, brygga och så vidare). Lägg upp en tydlig plan och prioritera kostnaderna. Var beredd på att vara flexibel.
 • Vem gör mest? Försök att kvitta ut vad ni bidrar med. Är det någon som står för alla inköp, betalar räkningar och sköter om exempelvis trädgården samtidigt som den andre sköter all renovering så kanske uppgifterna kan kvittas? Spara även kvitton och andra utlägg. Ett tips som brukar bara gångbart är att skaffa ett gemensamt sparande som endast ska användas för egendomen och de kostnader som uppkommer där.
 • Försäljning. Hur gör ni vid en framtida försäljning? Ska möjligheten att ta saken vidare till Tingsrätten finnas kvar eller kan ni arbeta fram något annat scenario (att den andre måste köpa ut den som vill sälja exempelvis? Där kan ni även sätta upp betalningsplaner eller andra lösningar om likviditeten skulle saknas.)?

Vad gör en paralegal?

14 sep 2020

Vad gör en paralegal? Frågan är något som många ställer sig och detta av den enkla anledningen att yrkesrollen är relativt ny inom det juridiska fältet. I USA - varifrån namnet och yrkesrollen härstammar - så är detta en etablerad yrkesroll som opererar någonstans i gränslandet mellan en jurist och en advokatsekreterare. I Sverige så har en paralegal väldigt olika roller och vad denne gör beror också på vilken byrå man arbetar.

En paralegal kan idag arbeta på advokatbyråer, hos olika myndigheter, i domstolar och på exempelvis juridiska avdelningar hos företag och hos olika organisationer. Sett till detta så förstår man också att arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på var man har sin anställning. Om man dock ska försöka sammanfatta yrket och vad man egentligen gör som paralegal så kan man säga dessa saker:

En paralegal:

 • Bereder stämningsansökningar och strafföreläggande.
 • Utför mindre rättsutredningar samt påföljdsutredningar.
 • Gör framställningar till Tingsrätten.
 • Utför diverse marknadsundersökningar.
 • Upprättar aktieböcker och aktiebrev.
 • Skriver förslag till svarsinlagor
 • Sorterar, värderar, kategoriserar och systematiserar bevishandlingar av större volymer.
 • Är med vid förhandlingar.
 • Översätter avtal - från exempelvis engelska till svenska.
 • Upprättar processpärmar.

Detta som ett litet axplock av vilka arbetsuppgifter som kan hamna på en paralegals bord. Men, som sagt: arbetsuppgifterna ser helt annorlunda ut beroende på inom vilket område man arbetar.

Passar du som paralegal?

Som vi sa ovan så är yrket relativt nytt i Sverige och detta gör att det finns ett stort behov. Fler myndigheter, fler företag och fler advokatbyråer har sett värdet av att ha en - eller flera - paralegals anställda. För att bli paralegal krävs dels en adekvat utbildning - det finns speciella program att läsa efter gymnasiet - och dels så finns det också vissa drag som gör att man passar bättre för arbetet.

Man bör ha goda juridiska kunskaper, man ska vara bra på att ta människor - bemötande är extremt viktigt, man ska vara analytisk och kunna arbeta självständigt och till detta så ska man även klara av att arbeta under press. Goda kunskaper i språk är en klar fördel - i synnerhet engelska, både i skrift och i tal, är något som är att anse som ett måste.

Olika arbetsroller som paralegal

Om vi snabbt ska gå igenom lite kring vad en paralegal, mer konkret, kan arbeta med så är följande punkter en bra sammanfattning:

 • Beredare: En paralegal gör det som allmänt är känt som grovjobbet. Det vill säga; han/hon gör inlagor, utkast till översättningar och upprättar olika handlingar.
 • Research: Att ha koll på hur exempelvis Tingsrätten brukar döma i olika frågor kan ge fördelar; det är något som en paralegal undersöker och gräver i. Inom samma område kan en paralegal även utföra olika rättsutredningar - detta inom juridikens alla områden. På exempelvis privata företag kan en paralegal utföra diverse marknadsundersökningar och analyser av omvärlden.
 • Är en paralegal med i början av en process så finns det definitivt ett värde sett till att de större volymer av papper och information slipper skickas runt och fram och tillbaka mellan de anställda.
 • Kontakt. En paralegal kan vara den som en klient vänder sig till i första hand vid exempelvis ett tvistemål. Här finns en tydlig skillnad mot en sekreterare: en paralegal har avsevärt mycket mer sakkunskap och kan därigenom också ge mer avancerade och relevanta svar samt vägledning.

Så blir du en paralegal

Hur blir man då en paralegal? Det finns en fördel i att utbilda sig till paralegal snarare än att välja en juristutbildning. För den senare så krävs det en utbildning motsvarande 4.5 år på Högskola eller på ett Universitet.

För att bli en paralegal finns det yrkesutbildningar att välja och där utbildningstiden ligger på 2 år och med en praktisk inriktning. Vid denna utbildning får du läsa grundläggande juridik, avtalsrätt och mycket annat som kommer att ligga nära dina framtida arbetsuppgifter. Det ingår även en praktik på arbetsplats i utbildningen.

Paralegalutbildningen är ett bra första steg att ta. Skulle du känna att juridiken är ett kall så kan du i framtiden välja att vidareutbilda dig till jurist och då ha förberedande kunskaper om det yrket.

Hur mycket man tjänar som paralegal är svårt att säga på rak arm. Dels så handlar det om ett relativt nytt yrke i Sverige och dels så finns det även skillnader mellan både arbetsplatser samt var i landet man bor. En ingångslön brukar ligga på ungefär 25.000 kronor i månaden och där man efter några år kan räkna med att lönen i fråga stiger till ungefär 30.000 kronor i månaden - givet då naturligtvis vilka arbetsuppgifter man utför och hur pass skicklig paralegal man är.

Finns det jobb som paralegal?

Framtiden ser ljus ut. Mång företag, juristbyråer och advokatbyråer ser ett ökat behov av kunnig personal och där kommer en paralegal bra in i bilden. Genom att ha en skicklig paralegal som anställd så kan övriga - exempelvis utbildade jurister - fokusera mer på huvudsakliga områden och mindre på exempelvis dokumentation och annan tidskrävande administration.

En paralegal blir exakt den länk mellan en jurist och sekreterare som man behöver. Som paralegal fyller man en viktig roll i det team som arbetar tillsammans på exempelvis en jurist- eller advokatbyrå.


Uppdaterad: 17 augusti 2021

Vad är en umgängestvist?

10 sep 2020

Under en umgängestvist tar svensk domstol beslut kring hur ett umgänge med gemensamma barn ska ske efter att ett par har gått isär. Själva rättsprocessen kan ta upp till 12 månader.

När ett par separerar behöver det tas beslut om hur de kommer dela upp vårdnaden om deras gemensamma barn. Om föräldrarna inte är överens om varandras umgängesrätt så kan det då uppstå en så kallad umgängestvist. Då kan man behöva rättslig hjälp, vilket börjar med en utredning. Under beslutsprocessen tas det hänsyn till lagen om umgängesrätten. För att komma fram till ett rättvis beslut tar man också i beräknande olika faktorer såsom barnets ålder, tidigare umgänge barn och förälder emellan, relation och andra faktorer som t.ex. missbruk eller misskötsel, bostadsförhållanden m.m. Utredningen är inte bindande för domstolen utan ses endast som en grund för ett framtida beslut. En färdig utredning får läsas av båda föräldrarna som också får möjlighet att göra anmärkningar på fakta och slutsatser som anses vara felaktiga.

Vad händer efter umgängesutredningen?

En utredning följs av en rättegång i tingsrätten. Under den får vittnen (vänner och andra familjemedlemmar), sociala myndigheter eller lärare uttalas om barnet och dess föräldrar. Detta kallas för bevisning och har för avsikt att visa under vilka förhållanden ett barn har levt hittills. Rätten gör bedömning av vilket värde varje bevis har för själva processen. Efter avslutad rättegång är det också möjligt att överklaga domen i hovrätten som är en högre juridisk instans. För att kunna prova sitt fall i hovrätten behövs det ett så kallat prövningstillstånd som är relativt svår att få. Därför brukar tingsrättens beslut oftast vara det som gäller i slutändan.

Hur lång tid tar en umgängestvist?

Rättsprocessen i ett umgängesärende kan vara olika länge. Om föräldrarna kan komma överens och en frivillig uppgörelse är möjlig tar tvisten inte mer än 2 månader totalt. Om fallet går till tingsrätten påbörjas det en utredning som sedan följs av en huvudhandling. Hela processen kan ta mellan 8 – 12 månader. Blir en överklagan av domen aktuell och hovrätten tar beslutet att pröva fallet kan ytterligare 6 månader gå. En umgängestvist är både fysiskt och psykisk påfrestande för föräldrarna men inte minst för barnen. Därför rekommenderas det varmt att föräldrarna ska försöka nå en frivillig överenskommelse med hjälp av familjerättadvokater istället för att driva fallet till rätten. Sådana typer av rättegångar kan skada familjemedlemmarna och skapa ett långvarigt trauma. Läs mer om umgängestvist på denna webbsida: https://crescendolaw.se/

Du har rätt att välja din brottmålsadvokat

26 aug 2020

Juridik är ett komplicerat ämne och inget du går igenom själv. Om du har blivit anklagad för ett brott eller blivit utsatt för ett brott behöver du hjälp av en erfaren brottmålsadvokat.

Om du är i en situation där du antingen har blivit anklagad för ett brott eller blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du hittar en advokat du känner dig trygg med. Du har rätt att själv kunna välja din advokat, och det är då viktigt att du väljer någon som inte har alltför många klienter. Du vill ha en advokat som kan fokusera på dig och ditt fall, och hjälpa dig under en eventuell rättegång. Om du har blivit anklagat för ett brott behöver du inte välja den advokat som du blir tilldelad heller. Du har möjlighet att välja en advokat som känns rätt för dig.

Hur vet man om en advokat är bra eller inte?

När du väljer ett omdöme är det viktigt att välja en advokat och inte en jurist, då det finns en stor skillnad mellan dessa. Advokat är en skyddad titel enligt lagen, och de har höga krav på sig. De måste dessutom ha en juristexamen på minst 5 år, praktik på en firma, vara medlem i Advokatsamfundet och göra en muntlig examen. Jurist däremot kan vem som helst kalla sig, även om det är vanligt att jurister har någon form av juristexamen.

En bra advokat kan även vara insatt och engagerad i ditt mål. Denne ska sätta dina behov först, och vara påläst och göra sina egna utredningar. Du ska alltid känna att advokaten arbetar för dig och ingen annan. Om du känner att din advokat inte engagerar sig tillräckligt i ditt fall är det bara att byta advokat. Det är trots allt viktigt, speciellt om du har blivit anklagad för ett brott, att du har en advokat som står på din sida.

Hur hittar man en bra advokat?

Det finns bra advokater överallt, och speciellt om du är bosatt i en storstad finns det många bra advokater som du kan välja mellan. Det finns mycket att tänka på när du väljer en advokat. Du vill både kolla på advokatens historia av tidigare fall och även kolla på omdömen från tidigare klienter. Det är också viktigt att träffa advokaten innan, så boka ett möte där ni kan träffas för att diskutera ditt behov av hjälp. Läs mer om brottmålsadvokater på denna hemsida: https://www.brottmålsadvokatmalmö.se

Korttidspermittering - så funkar det!

4 maj 2020

Korttidspermittering - så funkar det! Många arbetsgivare har stora problem i samband med den epidemi som sprider sig över världen. Allt har stannat upp och det finns heller ingen given tidpunkt då saker och ting kan återgå till det normala. Alla är förlorare i den här frågan och från regeringens sida så gör man allt för att lindra skadorna. Ett vapen i detta innebär korttidspermittering. Vad är då det och hur fungerar det rent konkret?

Att Coronaviruset påverkar oss alla - över hela världen - råder det inga tvivel om. Utöver hälsan så ser man även att ekonomin tar skada och där en massarbetslöshet som vi aldrig tidigare sett kommer att synas globalt. I Sverige så räknar man med att det kan drabba så många som 13% av alla invånare. En katastrof som måste föregås och vars fall måste dämpas.

Att företag kommer att försvinna och att företag kommer att få tuffa år framför sig råder det inga tvivel om - men målet är att så många som möjligt ska kunna överleva och snabbt komma på fötter så snart som denna epidemi planar ut (vilket är omöjligt att sätta ett datum på). En korttidspermittering av personalen är en åtgärd som man hoppas kunna bära frukt.

Företag väljer olika nivåer

Hur kan man erbjuda jobb om det saknas uppdrag och arbetsuppgifter? Den frågan hoppas man ska kunna lösas genom korttidspermittering. En anställd som nås av detta besked kommer att gå ner i arbetstid från 20, 40 till 60% och ändå behålla en del av lönen. Företag kan välja vilken nivå som passar bäst av dessa.

Säg att man väljer att permittera till 40 % och där du som anställd i och med detta alltså ska arbeta 60% mindre än normalt - hur mycket av din lön kommer du att behålla? Här handlar det om att du går ner 7,5 % av din nuvarande månadslön. Har du en lön som ligger på 32.750 kronor så kommer du att få behålla 92.5 % av denna - alltså en reell summa om 30.250 kronor. Det finns även på förslag att man ska kunna permittera upp till 80% av arbetstiden.

Kostnadsfördelning för arbetstidsminskningen

Nivå Arbetstids­minskning Löne-minskning Arbets-givare Staten Arbetsgivarens minskade lönekostnad 
1 20 4% 1% 15% 19 %
2 40 6% 4% 30% 36 %
3 60 7,5% 7,5% 45% 53 %
4* 80 12% 8% 60% 72%

* Regeringens förslag som presenterades den 14 april 2020

En hög kostnad för staten? Utan tvekan. Tre fjärdedelar av kostnaderna för denna lösning täcks av statliga medel. Som arbetsgivare - enligt räkneexemplet ovan - så betalar man en summa om 20.425 kronor istället för 43.000 kronor (arbetsgivaravgifter inkluderat). Det man emellertid ska räkna på är vad det skulle kosta om denna åtgärd inte sattes in. Hur mycket skulle det kosta för Sverige om så många som 13 % av befolkningen inte har ett jobb att gå till - hur mycket skulle det kosta om flertalet företag sattes i konkurs och hur höga kostnader skulle detta bli om man räknar allt i varje litet steg? Det handlar snarare om en investering som förhoppningsvis erbjuder oss en lite mjukare landning då allt detta är över.

En skillnad mellan korttidspermittering och korttidsarbete är att det senare är den lösning som normalt används vid kriser. Om företag drabbas av hårda kriser eller om vi som land hamnar i en lågkonjunktur så kan man normalt sätta in korttidsarbete som insats. Staten går då in - på samma sätt - och tar kostnader för företag. Skillnaden nu är att det handlar om betydligt större subventioner och insatser. Detta av förklarliga skäl. Tidigare kriser och tidigare lågkonjunkturer har drabbat vissa områden och branscher hårdare än andra. Corona-epidemin slår hårt mot alla. Därav denna större och bredare insats.

Video - Korttidspermittering - så funkar det!

Därför är försäkringar viktiga

7 mar 2020

Försäkringar är grundbulten i ett tryggt och säkert samhälle. Det är en försäkring som kan förhindra att hela ens ekonomi går i botten, och man går i personlig konkurs. Så var det för många hundra år sedan; brann ens hem ner, stod man plötsligt utan hem, och utan hem klarar man sig inte. Det går inte att arbeta, man har ingenstans att ta vägen. Att råka ut för olyckor är tragiskt i sig, men att bara bli av med allting, och inte kunna börja på ny kula, är förskräckligt.

Därför bör man alltid se till att ha det mesta försäkrat i ens liv. Det första som man bör ha försäkrat är ju ens bostad. Skulle det hända något; översvämning på grund av läckage, brand som förstör bostaden, eller något annat, så bör man få pengar så att man kan börja om, eller renovera hela bostaden. Åker man iväg på en resa, och ens resebolag, går i konkurs, ska man inte bli strandad på en öde ö, utan möjlighet att ta sig hem. Blir ens barn sjukt, bör man få vara på sjukhuset med sitt barn, eller kunna vårda det hemma.

Försäkringskassan var frivilllig från början

Från början var Försäkringskassan en frivillig kassa att vara med i. Det var inte staten som tog initiativet till den. Till en början var människor hänvisade till så kallade sjukhjälpskassor, som några arbetare startade under 1800-talet. När någon arbetare blev sjuk, hade man sällan eller aldrig någon ersättning för den förlorade inkomst man hade då. Därför gick några arbetare tillsammans och bildade den första sjukvårdskassan. Det var föregångare till dagens Försäkringskassa, som ser till så att varken arbetslösa, sjuka eller de som får barn, behöver stå utan inkomst. Det var först 1955 som socialförsäkringen började gälla alla som arbetar och bor i Sverige.

Försäkringar av idag

Idag är det vanligast att man är ansluten till Försäkringskassan. Så länge som man bor i Sverige, omfattas man av Försäkringskassans sjukförsäkring, föräldraförsäkring och andra försäkringar. Ska man få ersättning av förlust av arbete, så bör man själv gå med i någon arbetslöshetskassa. Blir man sedan arbetslös, så får man ändå en fortsatt inkomst. Får man barn, får man ersättning för utebliven inkomst när man tar hand om sitt barn. Blir man sjuk, är det på samma sätt. Har man en bostad bör man alltid, själv, se till så att man har en försäkring som täcker för oförutsedda händelser med bostaden. Läs mer om försäkringar och försäkringsrätt på: https://www.försäkringsrätt.com

Barnens bästa måste gå först

1 mar 2020

Alla skeden i livet har sina speciella problem och det är som det ska. Däremot får det aldrig bli så att barn kommer i kläm när vuxna är osams. Ändå händer det. Ibland måste sådant lösas juridiskt.

Det kommer att uppstå situationer i varje människas liv när konflikter uppstår. Det är en del av att vara människa och ofta nog kan det redas ut. Vuxna människor får uppföra sig som sådana. Ibland fungerar det och ibland inte. En situation där barn råkar illa ut för att vuxna inte kan komma överens är däremot inte acceptabel. Är de vuxna som är inblandade barnets föräldrar blir saken ännu värre. En vårdnadstvist är det rätta sättet att reda ut en sådan situation och skapa ordning. Inget barn ska behöva leva i en osäker värld där föräldrar inte kan bete sig som vuxna.

Begreppen vårdnad och umgängesrätt

Det är viktigt att veta att en vårdnadstvist inte handlar om umgängesrätt. Då det gäller umgänge är huvudregeln alltid att det är barnets behov som ska styra. Att barnet har behov av umgänge med båda föräldrarna anses väga mycket tungt. Enskild vårdnad är något som man kan ansöka om när man som föräldrar inte klarar av att samarbeta kring barnet. Det som är intressant är juridiska frågor kring barnets levnadsförhållanden. Det kan röra boende, skolgång, hälso- och sjukvård. Umgänge med den förälder som inte har vårdnaden skall ändå finnas.

När ska man ansöka om enskild vårdnad, varför och hur? En vanlig anledning är att en av föräldrarna inte är lämplig att ta hand om barnet på ett riktigt sätt. Det kan handla om missbruk. Det kan handla om brottslighet. Det kan handla om att en förälder brukat våld mot den andra föräldern, eller mot barnet. Även våld mot andra föräldern i barnets närvaro är att betrakta som ett brott mot barnet.

Hur går processen med vårdnadstvist till?

Börja med ett samtal. Många advokatfirmor har kostnadsfria rådgivande samtal och där kan man bestämma att man vill gå vidare. Sedan hjälper en advokat till med stämning och genom hela processen. Det är ofta en ganska utdragen process och som vårdnadshavare är det bra om du kan försöka vara den vuxna i sammanhanget. Dokumentera eventuella hot från motparten. Försök upprätthålla en normal vardag med barnet och engagera dig i barnets vardag som vanligt. Juridisk hjälp kostar men stora delar betalas av exempelvis försäkringsbolag. Barnets bästa ska gå först! Vi rekommenderar denna sida: https://www.vårdnadstvisterstockholm.se

Vad innebär försiktighetsprincipen inom redovisning?

24 feb 2020

Det kan hända att din revisor påpekar att dina tillgångar i bolaget är för högt värderade. Vad innebär försiktighetsprincipen inom redovisning?

När du blir din egen domare

Det finns saker i företag som är svåra att sätta ett tydligt värde på. Det kan till exempel vara om ni håller på med programmering och utvecklar en egen produkt, det kan vara ett patent på en uppfinning med osäkra applikationsområden eller byggrätter på mark ute på landsbygden. I vissa fall kan ditt bolag äga tillgångar där ingen annan än du själv kan sätta värdet på dem. Problemet som uppstår då är att du blir din egen domare.

Person sitter med miniräknare och antecknar

En extern domare

Revisorn fungerar som en extern domare som går in och bedömer saker i din verksamhet. Eftersom det kan vara omöjligt för någon utomstående att förstå värdet och potentialen i din egenutvecklade app är det också svårt att få förtroende för en värdering som inte kan granskas. En extern domare eller revisor finns då till för att minska risken att din balansräkning blir uppblåst på ren spekulation.

Revisorn är ingen teknikexpert

Din revisor är givetvis inte en expert på teknik, patent eller råmark men hen fungerar som ett utomstående organ som ska ifrågasätta otydligheter. För att revisorerna ska göra på ungefär samma sätt över hela landet har man sagt att de alltid ska värdera saker så försiktigt som möjligt.

Försiktighetsprincipen

Istället för att bidra till att blåsa upp värderingar av tillgångar ska en revisor enligt god redovisningssed anta försiktighetsprincipen. Därmed ska man hellre skriva ner en värdering är hålla den hög när det råder stor osäkerhet. Om du exempelvis säger att man inte kan veta säkert men ert patent bör vara värt någonstans mellan 5 och 50 miljoner kronor. Då är det rimligt att revisorn föreslår en värdering runt 5 miljoner hellre än 50 miljoner. Hen ska var försiktig.

Varaktigt värde

När en tillgång av något slag antar ett värde som antas vara varaktigt ska man revidera värderingen i balansräkningen. Om en tillgång går ner i värde blir det med försiktighetsprincipen i åtanke lättare att hävda ett varaktigt värde än när en tillgång går upp i värde.

Värderingsman

Ofta krävs det en extern värderingsman eller annan aktör som kan intyga riktigheten i en stor värdeökning på en tillgång för att den ska skrivas upp i värde. Allt för att man ska vara försiktig och hellre ta det säkra före det osäkra när det kommer till redovisning av tillgångar i företag,

Så tillämpas försiktighetsprincipen

Grundtanken med försiktighetsprincipen är att man, enligt god redovisningssed, bedömer ett företags redovisning med försiktighet. En revisor kommer därför aldrig att överskatta värdet hos ett företags olika tillgångar - och heller aldrig underskatta skulder och olika kostnader.

Det får aldrig finnas en osäkerhet vad gäller en värdering av tillgångar och skulder och en revisor får aldrig basera någonting på osäkra antaganden - finns osäkerhet så ska man, enligt försiktighetsprincipen, istället välja en lägre värdering av tillgångarna och i motsatt ände en högre värdering av de skulder som finns.

Genom detta så slipper ett scenario där ett företag exempelvis blir övervärderat och där så kallade bubblor skapas: vår försiktighetsprincip bidrar till en mer rättvis och verklig bild av företag och deras ställning.

LVP är en förkortning som används då försiktighetsprincipen tillämpas. LVP står för Lägsta Värdet Princip och rent konkret så kan detta förklaras genom att en tillgång - en omsättningstillgång - ska värderas till anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. En annan viktig del av försiktighetsprincipen är att ett företag endast får ta upp konstaterade intäkter i sina räkenskaper.

Många företag äger aktier och detta är något som även det inkluderas i försiktighetsprincipen. Illustrerat av att när en aktie stiger så ska företaget i fråga ta upp ökningen i räkenskaperna. Skulle det motsatta inträffa - aktiekursen sjunker - så ska istället företaget ta upp en värdeminskning.

Försiktighetsprincipen under Corona

Försiktighetsprincipen har under det senaste året förekommit mycket i media och detta som en följd av den pandemi som råder globalt. Konkret så har detta visat sig att exempelvis Sverige under Covid-19 valt att hela tiden ta det säkra före det osäkra och där man exempelvis uppmanat invånarna att arbeta hemifrån, undvika kontakt med andra än familjen och att isolera sig om man uppvisar symptom. Detta är ett annat exempel på hur försiktighetsprincipen kan tillämpas inom andra områden än redovisning och ekonomi.


Uppdaterad: 17 augusti 2021

Hur betydelsefull är barnets vilja vid vårdnadstvist?

27 dec 2019

Vad är det som gäller vid vårdnadstvist? Ett barn har rätt till båda sina föräldrar men är det barnet som ska bestämma? Vad är barnets bästa? Läs på här!

I alla vårdnadstvister bör huvudfokus ligga på de som saken egentligen gäller, det vill säga barnen. Det kan dock hända att föräldrarna emellanåt tappar detta fokus. Konflikten som tagit dem ända till en juridisk tvist kan ibland förblinda och göra att de glömmer detta. Därför behöver övriga inblandade både själva ha detta i åtanke och påminna föräldrarna om vad saken egentligen gäller. Hur betydelsefull barnets vilja är vid en vårdnadstvist är en komplicerad fråga som både har klara och tydliga svar och en total brist på entydiga svar. Nyckeln ligger i hur tolkningen av två begrepp ska ske. Det ena rör barnets bästa, och det andra rör barnets vilja. Bådadera kan ses som tolkningsfrågor ur vårt vuxna perspektiv och situationen är sällan enkel och okomplicerad. Vi ska gå igenom vad begreppen anses innebära och hur de oftast har tolkats.

Ett barnperspektiv på världen

En av konflikterna i begreppet ligger i att det i slutänden är hur vuxenvärlden tolkar barnets vilja och barnets bästa. Det är klart utsagt att barnet ska påverka frågan eftersom det är barnet det hela rör. Som individer har de med ökande ålder stigande rätt att påverka situationen. Detta är delen som rör barnets vilja. Å andra sidan ska barnet hållas utanför vårdnadstvisten och inte tvingas välja endast en av föräldrarna. Man får räkna med att barn kan påverkas av någon eller båda föräldrarna och att det sker. Socialtjänsten kan ombes göra en utredning om så anses lämpligt. Någon generell regel kan man inte ha, utan det får avgöras i det enskilda fallet. Har föräldrarna så allvarliga samarbetsproblem att det antas påverka barnet negativt kan man besluta att gemensam vårdnad inte är lämpligt. Man kan också komma fram till att barnets vilja är oförenligt med barnets bästa. 

Hur ser rättspraxis ut?

Hur brukar då barnets vilja bedömas? Jo, ser vi på publicerad rättspraxis när det gäller barn som är mellan 11-14 år har man i de flesta fall dömt i linje med barnets vilja. Barn under tolv år brukar inte närvara i rätten då det bedöms mindre lämpligt för dem att medverka där, men deras vilja räknas ändå in i beslutsunderlaget. Det finns även gott om exempel då även yngre barns vilja varit avgörande. Det handlar då främst om barn från 6 år och uppåt. Vuxenvärldens bedömning av barnets bästa får ändå stor tyngd - men generellt sett är barnets vilja betydelsefull.

Behöver du arbetstillstånd i Stockholm?

9 dec 2019

Alla som inte kommer fårn ett land inom EU:s gränser behöver få ett särskilt arbetstillstånd i Sverige. Så är det och det finns inget annat att göra än att söka ett arbetstillstånd i Stockholm, för den som önskar att arbeta i Stockholm. Ska man beviljas ett arbetstillstånd, så bör man redan ha ett arbete i Sverige innan man reser hit.

Det gör det svårt för dem som har kommit hit som flyktingar och vill arbeta här. Innan man har fått sitt uppehållstillstånd får man alltså inte arbeta här. Tyvärr. Så stelbent är den svenska lagen. Men inom vissa yrkesgrupper kan man få undantag för detta och det kan handla om man har särskilda kunskaper inom vissa yrkesgrupper i Sverige.

Många kriterier ska uppfylls för arbetstillstånd

Det är mycket viktigt att Migrationsverket kan fastställa vem du är. Du måste alltså har ett giltigt pass som kan bevisa vem du är. Och ska du kunna få arbetstillstånd i Sverige måste du ha ett arbete med lön och med övriga villkor som överenststämmer med svensk lön och villkor som man har i Sverige. Det är för att den lön som du ska ha, måste vara så att du kan försörja dig i Sverige, och den måste vara minst 13.000 kronor i månaden före skatt. Dessutom krävs det att din arbetsgivare ska teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepension för dig.

Däremot behöver du inte något särskilt arbetstillstånd om du redan har ett permanent uppehållstillstånd, om du studerar på högskola eller universitet. Är man asylsökande eller är medborgare i ett annat EU-land, behöver man heller inte arbetstillstånd.

Advokat som kan hjälpa till arbetstillstånd

Det finns advokater som kan hjälpa en med allt detta. Det är nämligen många svåra saker och regler som man bör känna till och veta hur man ska kunna gå till väga för att nå fram både med sin ansökan och få den beviljad. Det är bäst att göra det rätt ända från början eftersom det är många saker som regleras. Själv och ensam kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt att göra rätt när det kommer till att få ett arbetstillstånd. Det är inte heller alla gånger lätt att veta hur man ska fylla i alla ansökningsblanketter. Allt sådant kan man få hjälp av en erfaren advokat som kan alla de detaljer som det gäller när det kommer till att få ett arbetstillstånd i Sverige och i Stockholm.

Så kan man få hjälp av jurist vid konkurs

2 dec 2019

Vad innebär det att gå i konkurs? Vid en konkurs innebär det att ett företag (eller en person) inte har möjlighet att betala sina skulder. Antingen har företaget eller en person dragit på sig för många utgifter i förhållande till sin inkomst. Företag som lånar ut pengar, brukar se till att ett företag eller en person, inte drar på sig för många utgifter. De prövar då ens betalningsförmåga – kreditvärdighet, och ger eller nekar en sådan att få lån.

Visar det sig då att ett företag inte har en betalningsförmåga, kan den som har skulder att kräva av företaget, att Kronofogden får ta av företagets tillgångar så att de får betalt. När Kronofogden har makten att ta ett företags tillgångar, utövar den en laglig makt för detta. Om man då motsätter sig det som Kronofogden gör, kan man anlita en jurist som kan föra ens talan inför Kronofogden, eller inför en domstol. Bara för att en myndighet som till exempel Kronofogden bestlutar något om, behöver det inte betyda att det är rätt för den sakens skull.

Då infaller en konkurs

Har man inga fler verksamheter som kan säljas och det inte finns någon annan utväg, går man i konkurs. Det innebär att företaget upplöses och leverantörer som egentligen ska ha betalt inte får några pengar. Har man då haft ett eget företag, kan Kronofogden komma och mäta ut saker hos en som de kan sälja för att betala dem som har skulder att driva in. Har du då ett sommarställe, en bil, en båt eller andra dybara saker, kommer Kronofogden att sälja det för att leverantörerna ska få betalt. Har du däremot bildat ett aktiebolag, innebär det att Kronofogden inte kan mäta ut saker hemma hos en. Då är företaget en egen juridisk person och har då inte någon ekonomi som är ihopkopplad med ens egen ekonomi. Din ekonomi tillhör inte företaget och Kronofogden kan inte röra dina saker. Du behåller dina ägodelar, man det förutsätts att man har pengar på företagets konto så att man kan betala företagets skulder.

Anlita jurist vid konkurs

Ser man att företaget är nära konkurs kan man anltia en jurist som kan skydda det egna företaget så långt det är möjligt. Det är inte alla gånger som det går att undvika konkurs, men en jurist kan lindra fallet så att man inte faller så hårt när det kommer till en konkurs som är oundviklig. Här kan du läsa mer på: https://www.konkursen.nu.

När du vill undvika konkurs

19 nov 2019

Om det är så att ett företag riskerar att stå inför en konkurs, och Kronofogden står närmast och klappar på dörren för att borgenärerna har radats och står i kö för attt få betalt, kan företaget som står i skuld, men ändå har förutsättningar att vara lönsamt, genomgå en företagsrekonstruktion. Här tar vi upp hur en sådan företagsrekonstruktion går till.

De mest kända företagsrekonstruktioner som bevakades dag för dag i svenska medier, är kanske Saabs företagsrekonstruktion som sedan ledde till bilfabrikens konkurs 2011, som då hade så många som 3840 anställda. Den dåvarande ägaren General Motors begärde 2009 en företagsrekonstruktion, som sålde bilfabriken till Spyker Cars, men som begärde om en ny företagsrekonstruktion som då leddes av Anne-Marie Pouteaux som företagsrekonstruktör.

Så går en företagsrekonstruktion

 1. Ansökan om företagsrekonstruktion bör gå till en tingsrätt som beslutar om det ska ske en sådan eller ej. Det är alltid en tingsrätt som kan bevilja eller avslå en ansökan om företagsrekonstruktion. Detta bör ske endast om det finns en reell utsikt att företaget kommer att gå med vinst, om det beviljas en företagsrekonstruktion.
 2. Tingsrätten avslår eller beviljar en företagsrekonstruktion och utser en företagsrekonstruktör som också är jurist. Vid en företagsrekonstruktion är det viktigt att den leds av en jurist som har en stor erfarenhet av ekonomi och som har möjlighet att få företaget på fötter igen. Därför får företagsrekonstruktören möjligheten att byta ut hela styrelsen, VD och eventuellt sparka personalen. I princip kan en företagsrekonstruktör ändra företagets verksamhet, sälja delar av företaget och ändra inriktning på företaget.
 3. Företaget genomgår en företagsrekonstruktion. Även om företagsrekonstruktören har många befogenheter i sitt arbete för att lyckas få verksamheten att gå med vinst, är det inte riktigt lika stort uttrymme för att bestämma över företagets verksamhet som en konkursförvaltare har, som endast har i uppgift att se till så att gäldenärerna får betalt för sina skulder som de har till företaget.
 4. Företaget går i konkurs, eller undviker en konkurs. Visar det sig att företagsrekonstruktören lyckas få företaget på fötterna igen så händer inget. Men både gäldenär och borgenär kan när som helst ansöka om konkurs, för att gäldenärerna ska få betalt.

Företagsrekonstruktion istället för konkurs

Det kan knappast betonas tillräckligt att en företagsrekonstruktion kan rädda ett företag som egentligen kan drivas med vinst, men som har råkat i betalningssvårigheter. Under en företagsrekonstruktion läggs alla skulder på is, för att företaget ska få en reell chans att ordna upp sin ekonomi och få igång vinstmaskinen på nytt.

När du behöver få tag i en advokat

10 nov 2019

Det finns några tillfällen i livet som man kan behöva en advokats expertis. Det är inte bara när man (om man någonsin) blir misstänkt för ett brott. Det kan även vara om man själv blir utsatt för ett brott. Då kallas det att man får ett "målsägarbiträde". Det innebär då att advokaten ska tillvarata sina rättigheter och hjälpa en genom en förundersökning, rättegång och allt som det kan innebära. Det kan även vara om man har skadeståndskrav som man själv, eller om någon har sådana krav på en, så kan man behöva en advokat vid sin sida.

Skillnad på brottmål och civila mål

Många känner inte till de olika mål som kan dyka upp i svenska domstolar. Oftast beror det på att man inte har hamnat i trångmål med polisen – vilket är mycket bra. Men det finns en stor skillnad på brott, och tvistemål. Har någon begått ett brott, som betyder att man har gjort tvärtemot lagen, så är det staten som anklagar en för ett brott. Då måste polis och åklagare bevisa att någon har gjort sig skyldig till brottet. Sedan ska en domare och eventuellt nämndemän avgöra om man är skyldig till eller ej.

Tvistemål och civila mål samma sak

Har man däremot ett tvistemål om någon sak som man inte är överens om, till exempel så anser du att din chef har sparkat dig på felaktiga grunder, så kan du stämma din chef i en domstol. Sådana tvistemål kallas civila mål; man är oense om en sak och det är upp till domstolen att avgöra vem av er som har rätt. Detta är mycket riskabelt. För om du förlorar ett civilt mål, kan du bli skyldig att betala hela rättegångskostnaderna, plus din motparts advokatkostnader, och din egen advokats kostnader. Så man kan bli skydlig otroligt stora summor.

Viktigast av allt: anlita rätt advokat

En rättegång kan kosta ungefär som en ny bil; mellan 200.000-300.000 kronor eller mer. Men om motsatsen sker, att du vinner målet, kan du i stället vinna pengar på det hela. Men ska det hända måste du se till att alltid anlita en sådan advokat som kan vinna målet åt dig. Det är då upp till dig själv, och din advokat att ha de bevis som du behöver för att övertyga en domare och eventuellt nämndemän att det är du som har rätt och den andra som har fel. Här kan du läsa mer om advokat i Göteborg på: https://www.salmipartners.se.

När du behöver en brottmålsadvokat

15 okt 2019

När man är misstänkt för ett allvarligt brott med fängelse på straffskalan behöver man en skicklig advokat. Detta betalas av staten men måste helt eller delvis betalas tillbaka vid en fällande dom.

Så fort du är misstänkt bör du omgående skaffa en advokat till din hjälp. En skicklig advokat kommer att fungera som ett stöd genom hela processen, det vill säga vid polisförhör, under polisutredningen och vid själva rättegången.

Det gäller även den som utsatts för brottet och har då rätt till ett målsägandebiträde.

Juridiskt ombud

Oavsett man väljer en av staten utsedd advokat eller väljer en egen advokat så gäller det att känna förtroende för denne. Det är mycket viktigt att att man förstår varandra och "klickar" för ett fruktbart samarbete. Det är också mycket viktigt att man hela tiden är ärlig mot sin advokat för att denna ska kunna göra det bästa för en lyckad utgång.

För att bli advokat måste man studera lång tid och sedan arbeta som assistent på en juridikbyrå.

Advokatens arbetsuppgifter

Advokaten grundligande uppgift är att se till att sin klients rättigheter hela tiden följs under hela rättsprocessen och att utgången blir så gynnsam som möjligt. Advokater har ofta olika inriktningar. De kan vara experter på till exempel brottmål, affärsrätt eller fastighetsrätt.

Advokaten är också med på polisförhör och bevakar sin kients rättigheter. Den är också med och planerar och förbereder försvaret och letar även efter ny bevisning. Ofta gås polisens utredning noga igenom vid behov kommer man med komplettering.

Under rättegången

När fallet har lett till domstol är det advokatens roll att sköta försvaret. Då är det mycket viktigt du som klient är väl förberedd och informerad om hur processen ser ut. Vid behov påpekas fle och brister i åklagarens bevisning och förhör vittnen till händelsen.

Vid fällande dom och den dömde vill överklaga sköts detta av advokaten. Samma gäller eventuell ansökan av skadestånd.

Målsägandebiträde

En advokat hjälper även den andra sidan, alltså den som utsatts för ett brott det vill säga som målsägsandebiträde. Målsägandebiträdet har en viktig roll att fylla då det är en mycket tuff tid för den utsatte.

Denne kommer att under hela processen att utsättas för påtryckning av motpartens advokat vilket är mycket pressande för många. Att bli ifrågasatt när man redan mår dåligt av det inträffade. Målsäganden får juridisk och personlig stöttning under hela processen och kan även få hjälp att upprätta ett skadeståndsanspråk. Det är tryggt att ha ett juridiskt stöd och få veta till exempel  vilka frågor du kan förväntas ställas inför. 

Hjälp och frågor kring vårdnad – hit kan du vända dig

12 okt 2019

Det finns olika orsaker till att man kan vara oense kring vårdnaden av gemensamma barn. Det är inte helt ovanligt att det ligger en separation eller skilsmässa bakom, där man helt enkelt inte kan samsas om var barnen ska bo och så vidare. Det kan även ligga allvarligare orsaker bakom, så som våld- eller drogrelaterade problem. Har man svårt att enas och behöver hjälp med vårdnaden kring sina barn kan man vända sig till olika ställen. 

När man inte kommer överens 

Det finns som sagt många orsaker till varför man kanske inte kommer överens om sina barns vårdnad men det första man bör göra är att sätta sig ned för att försöka reda ut problemet tillsammans. Försök tänka på barnens bästa och att dom faktiskt har rätt till båda sina föräldrar, så vida inget allvarligt problem finns med i bilden. Har man försökt prata med den andra föräldern men ändå inte lyckats reda ut frågorna får man ta det vidare för att få professionell hjälp. 

Familjerätten hos kommunen 

Är man osäker på vad som gäller kring olika frågor som rör vårdnad kan man vända sig till sin kommuns familjerätt. Här kan få hjälp med samarbetssamtal för att lokalisera och reda ut det som är fel. Är man ensam förälder och misstänker att något inte står rätt till hemma hos den andre kan man även få tips, råd och kunskap kring vilka lagar och regler som gäller kring just vårdnad. Är man bosatt i till exempel Göteborg vänder man sig till familjerätten där och man kan få bra hjälp med i princip vilka frågor och funderingar man än har. Kanske gäller det flytt från just Göteborg till en annan stad där man vill ta barnen med sig men inte vet vad som gäller. Då kan kommunen och familjerätten bistå med hjälp att förklara och reda ut frågetecken kring situationen. 

Kontakta en jurist 

Leder problemen till en allvarlig tvist kan man däremot behöva mer hjälp än så. Om fallet behöver prövas i rätten behöver man en kunnig jurist eller advokat som kan hjälpa till genom processen. I Göteborg finns många jurist- och advokatbyråer som är väldigt kunniga inom området med detsamma gäller givetvis om man bor i någon annan stad. En tvist dom rör vårdnad av barn är en väldigt långdragen process som man givetvis vill undvika i största möjliga mån men ibland finns ingen annan utväg. Då är det helt enkelt lagboken som avgör hur framtiden kommer att bli.

Det är inte helt ovanligt att föräldrar skiljs åt som ovänner när relationen tar slut. Det är dock viktigt att man tänker på barnen i första hand även om man känner sig sårad. Ett barn har alltid rätt till båda sina föräldrar och man förespråkar alltid gemensam vårdnad. Behöver man hjälp och stöd för att reda ut konflikter och problem finns bra resurser hos kommunen och hos jurister, vare sig man bor i Göteborg eller någon annanstans.

← Äldre inlägg