Gratis advokat

TIps från advokaten

Sida 3

Ett allvarligt brott ger rätt till en offentlig försvarare

25 jan 2018

Sverige som rättsstat står sig förhållandevis starkt i jämförelse med andra länder. Som inom alla system så finns det brister - det finns fall där man kan undra hur en fällande dom var möjlig; eller fall där det exakt motsatta frågas. Så är det överallt. En avgörande del i att vi har ett så pass fungerande system handlar om rätten till försvar och att man inte är dömd förrän domen vunnit laga kraft i någon av de instanser inom våra Domstolar. Det förra är en viktig punkt.  

En offentlig försvarare har du rätt till då du är misstänkt för ett allvarligare typ av brott. Arvodet bekostas av staten, men skulle du bli fälld för brottet så kan staten kräva beloppet - eller delar av det - tillbaka från dig

Skulle du vara misstänkt för ett allvarligare typ av brott så har - oavsett kön, oavsett härkomst, oavsett social status och oavsett storlek på plånboken - rätt till en offentlig försvarare. Den offentliga försvarare du valt - eller tilldelats dig - och dennes arvode bekostas av staten. Du behöver alltså inte ligga ute med pengar och betala för din offentlig försvarare. Däremot så kommer detta med vissa förbehåll.

Skulle du bli dömd i en efterföljande rättegång så kommer advokatens arvode - det som betalats av staten - att krävas av dig; antingen hela- eller delar av beloppet. En summa som du betalar tillbaka till staten; du blir alltså inte skyldig din advokat pengar (mer än indirekt). Skulle du däremot bli friad - ja, då behöver du heller inte betala någonting till den advokat som fungerat som offentlig försvarare.

Välj en offentlig försvarare med lång erfarenhet

Det är upp till dig att välja offentlig försvarare; även om det till syvende och sist är Domstolen som avgör vilken advokat som beviljas dig så brukar man sällan nekas den försvarare man presenterar och önskar. Därför så kan man säga att valet således är ditt att göra. Ett råd i detta är att välja en offentlig försvarare som har längre erfarenhet och - framförallt - vana av det brott man står åtalad/är misstänkt för.

Välj en offentlig försvarare med inriktning på det brott du misstänks för. Sök även efter personkemi: advokaten kommer att vara din huvudsakliga kontakt med omvärlden

Skulle du vara misstänkt för ett narkotikabrott så bör din offentliga försvarare vara specialiserad just på detta område; gäller det misshandel eller någonting annat så ska kunskapen hos din offentlige försvarare ha den inriktningen. Av naturliga skäl då du som klient får ett bättre försvar samt bättre möjligheter till ett frikännande genom detta.

Välj någon som du litar på

En annan viktig aspekt i samspelet mellan dig och din advokat gäller tillit och förtroende; du måste känna att din offentlige försvarare verkligen går att lita på - du lägger trots allt en del i din egen framtid i dennes händer. Personkemin ska därför inte underskattas i valet. Dessutom så är din advokat den person som du kommer att ha mest kontakt med under hela processen - därför är förtroende, personkemi och tillit tre punkter som - tillsammans med erfarenhet - är några att luta sitt val mot. Vill du veta mer, läs: www.offentligförsvarare.se.

Umgängessabotage

12 jan 2018

Om en förälder medvetet försöker hindra umgänget mellan barnet och dess andra förälder, gör man sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan leda till att en förälder blir av med vårdnaden om barnet, eftersom umgängesrätten, barnets rätt till att regelbundet umgås med båda sina föräldrar, är lagstiftad. Umgängessabotage kan ske på många olika sätt, genom att medvetet missa avtalad umgängestid, genom att resa bort, eller genom att inför barnet baktala den andra föräldern med resultatet att barnet inte vill umgås med honom eller henne.

Umgängessabotage är inte en term som nämns i lagen, men som blivit vanlig på senare tid, då fenomenet förekommit i många tvistemål om umgänge. Domstolarna ser vanligtvis allvarligt på umgängessabotage, eftersom det uttryckligen går emot barnets rätt till umgänge. En förälder som bedöms ha gjort sig skyldig till umgängessabotage anses som vårdnadshavare ha brustit i ansvaret att låta barnet umgås med båda sina föräldrar och rätten kan därför frånta den föräldern vårdnaden.

Umgängesrätt, barnets rätt till båda sina föräldrar

I Föräldrabalken, kapitel 6, §15 står att barnet har rätt till umgänge med en förälder det inte bor med, antingen genom att träffas eller att umgås på annat sätt, till exempel via telefon. Denna rätt kallas till vardag för umgängesrätt. Umgänget står över vårdnaden om barnet, så oavsett om en förälder är ensam vårdnadshavare kan den inte hindra att barnet får träffa den andra föräldern. Föräldrar som har skiljt sig måste komma överens om boendet och umgänget. Det man bestämmer ska nedtecknas i ett umgängesavtal som man kan få hjälp med av en advokat eller hos socialtjänsten. Växelvis boende är en vanlig lösning om den är praktisk möjlig, dvs om föräldrarna bor såpass nära varandra att barnets skolgång, fritid och umgänge inte påverkas. Även om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna ska ett av hemmen vara barnets hemadress. Bor föräldrarna långt ifrån varandra får umgänget antagligen inskränkas till besök på långhelger och skollov. Boendeföräldern ska bidra till resekostnaderna för barnet, dock ligger den största betalningsbördan på umgängesföräldern.

Exempel på umgängessabotage

Umgängessabotage kan ske genom att en förälder reser bort då det skulle träffat den andra föräldern, eller upprepade gånger hävdar att barnet är sjukt utan att erbjuda någon alternativ umgängestid. Föräldern kan också hävda att barnet ska utföra någon fritidsaktivitet eller vill träffa en kompis, något som mycket väl kan stämma, men som borde avstyrts av föräldern. Sker händelser av det här slaget ofta kan man misstänka att den ena föräldern medvetet försöker förhindra umgänget. Skälen kan vara många, man kan vara arg eller tycka illa om den andra föräldern men det kan också vara så att man själv blivit hotad eller slagen av den andra föräldern och känner sig orolig för att barnet ska fara illa.

Att tala illa om och försöka påverka barnets syn på den andra föräldern är också att räkna som umgängessabotage. Som förälder utsätter man också barnet för en svår lojalitetskonflikt genom att baktala den andra föräldern och sådana handlingar kan skada barnet mer än man tror. Oavsett hur illa man än tycker om den andra föräldern bör man aldrig visa det för barnet utan vara vuxen situationen och för barnets skull försöka samsas kring umgänget.

Familjerätten och juridisk hjälp

Oavsett orsak ska man aldrig medvetet försöka hindra umgänget utan istället vända sig till socialtjänsten om man anser att umgänget med den andra föräldern bör stoppas. Hos socialtjänsten, familjerätten, kan man få hjälp med medling och samtal med den andra föräldern och med en socialsekreterare. Att lämna in en stämningsansökan mot den andra föräldern och inleda en umgängestvist är sällan en god idé om man inte har mycket goda skäl. En anledning kan vara att man blivit utsatt för umgängessabotage. Det är dock alltid bättre att försöka lösa situationen genom samtala med familjerätten eller med en advokat specialiserad på familjerätt. För mer information läs; www.umgängesrätt.com.

Vem drabbas värst av en separation?

20 nov 2017

I Sverige sker ungefär mellan 20-30.000 skilsmässor varje år. Lägger man till separationer till denna stora siffra så förstår man också att det finns ett ganska stort antal personer som sett hur en dröm gått i kras. Man gifter sig med den man älskar - men man inser efter en period att det varit ett felaktigt beslut. skälen till denna insikt kan variera och här kan vi nämna alltifrån att kärleken tagit slut, att man vuxit ifrån varandra, att någon förvandlats till det sämre, att ena parten visat sig vara våldsam, otrogen, kriminell och så vidare - oavsett skäl: skilsmässor och separationer är en stor del av vår vardag. Du känner förmodligen någon som separerat, du kanske precis har skilt dig eller känner att du borde ta det steget.

Det är finns nästan alltid en förlorare vid en skilsmässa eller en separation. Dels har vi den känslomässiga aspekten där någon av parterna kanske inte vill avsluta förhållandet och därigenom upplever besvikelse. dels har vi också en ekonomisk aspekt. Även om man vid en skilsmässa utgår från givna regelverk där man har rätt till halva giftorättsgodset - efter att man räknat av skulderna - så kan det finnas viss besvikelse vid bodelningen. Det finns många exempel på där exempelvis maken undanhållit en del av sina tillgångar och där kvinnan således inte kommer åt det hon har rätt till. dessutom så ska man också peka på en annan ekonomisk nackdel som kan synas vid en skilsmässa.

Olika ekonomiska konflikter och tvister

Hur värderar man egentligen tid? frågan blir relevant sett till att många - i synnerhet kvinnor - valt att vara hemma med barnen under en tid, valt att gå ner i tid på jobbet för familjen skull och därmed också gett upp en del av sin inkomst; men framförallt sin pension. Där finns ett problem i och med att många män ser sig ovilliga att räkna den tiden som något ekonomiskt och därmed också ställer sig ovilliga att, så att säga, ersätta den. Där har vi två stycken exempel på hur en skilsmässa kan skapa osämja, leda till konflikter och skapa en fiendeskap mellan två personer som en gång älskat varandra.

Ställer man dock frågan om vem som drabbas värst vid en separation så måste man dock ställa det ekonomiska åt sidan och peka på en tredje part som finns i många skilsmässor. Detta i form av barnen. Det är alltid tufft för ett barn att se sina föräldrar gå skilda vägar. Även om skilsmässan i fråga sköts på ett snyggt sätt. Ju yngre barnet är, desto mindre förstår det och det innebär att barnet kan ta på sig skulden, anklaga sig själv för att vara den som gjort att beslutet tagits och så vidare. En tankevurpa som kan ge skador för livet och som sätter ett högt krav på föräldrarnas agerande vid skilsmässan. God kommunikation är A och O i den frågan; barnen måste vara delaktiga och få veta vad som sker, varför det sker och att det inte är deras fel. Detta oavsett om föräldrarna kommer överens eller inte.

Ett ännu värre scenario finns också tyvärr. Detta då en skilsmässa mynnar i en konflikt om just barnen. märk väl - om barnen, inte på grund av dem. Det vill säga om vem som ska ha rätt om vårdnaden och där en vårdnadstvist ligger i mynningen eller har påbörjats. En vårdnadstvist - om inte skälen är av måste-karaktär (misshandel, våld i hemmet. risk för att barnen skadas, pedofili, kraftiga samarbetsbesvär  och så vidare) - kan äga rum och för barnen så blir det extra viktigt att de inte hamnar i skottlinjen. Ett bra sätt att stoppa en vårdnadstvist och komma överens utan att det hela behöver hamna i domstol är att delta vid så kallade samarbetssamtal som varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda. För barnen skull så brukar man från kommunens sida erbjuda gruppterapi där barn i samma situation kan dela sina tankar och erfarenheter med varandra. De mest utsatta vid en skilsmässa eller en separation är också också de som riskerar att fara som mest illa: barnen. Därför bör man som förälder också ha deras bästa i åtanke. Det gäller att agera vuxet och försöka lindra smärtan.

Barnen drabbas värst

Oavsett vilket scenario som kommer vid en skilsmässa - en ekonomisk tvist eller en tvist kring vårdnaden om barnen - så finns det hjälp att få. Vi skulle alltid rekommendera en kontakt med en kunnig jurist inom familjerätt. Detta dels för att få veta vad man har rätt till och vad som gäller (från båda sidor) och dels också för att se att allt går rätt till.

En erfaren jurist och dennes professionalism inom området kan göra att båda parter tar ett steg tillbaka, litar på sina respektive ombud och gräver ner sina stridsyxor. http://www.familjerätten.nu är ett bra exempel en byrå inom familjerätt där man kan läsa om vad som gäller, vilken hjälp man kan få samt hur mycket exempelvis en vårdnadstvist kostar och hur den finansieras.

 

Hur fungerar en vårdnadstvist?

17 sep 2017

Vid vårdnadstvister har en skilsmässa blivit så infekterad att föräldrarna inte kan komma överens om vem som ska ta hand om barnen. Oftast brukar en skilsmässa innebära att man delar på vårdnaden – men om detta inte fungerar så ansöker föräldrarna om att få ensam vårdnad – det är detta som då blir det vi kallar vårdnadstvist.

Vid sådana kopplar man helt enkelt in rättsväsendet som efter att ha hört båda parter tar beslut om vilken av de båda föräldrarna som är bäst lämpad att ta hand om barnen. Man ska dock veta att även om skilsmässor utvecklar sig till rena vårdnadstvister så kan ändå domaren anse att båda föräldrarna har rätt – och är kapabla – att ta hand om barnen och därför besluta om att det bästa är att delad vårdnad ska gälla. Det är främst vid extrema fall som ensam vårdnad utdelas och vid dessa brukar ofta kriminalitet, missbruk eller psykisk ohälsa hos den andra parten vara grund till det beslutet.

Har barnen något att säga till om vid vårdnadstvister?

Lagen om vårdnadstvister gjordes om år 2006 och detta innebär bland annat att större hänsyn tas till barnets röst i frågan. Tidigare sa man att en tolvåring var stor nog att bestämma om hen inte ville bo hos en förälder men efter 2006 tar man numera hänsyn till barnets mognad i frågan. Det kan vid vårdnadstvister alltså innebära att en elvaåring vägrar att bo hos en förälder får sin vilja igenom medan en trettonåring som vill bo hos båda inte får det. Allt handlar om hur rätten och de sociala myndigheterna bedömer barnets mognad.

Naturligvis lämnar man aldrig över ansvaret helt på barnet – det vore fel då ett barn ser och förmodligen älskar sina föräldrar lika mycket och kanske därför inte kan vara objektiv i frågan. Men barnets röst är dock mycket värt i vårdnadstvister och tas på stort allvar då rätten ska besluta om huruvida ensam eller gemensam vårdnad ska utdelas. Anledningen till att barnet inte själv får bestämma är helt enkelt den att man som barn är mer lättpåverkad och att man kanske vill göra sina föräldrar lyckliga utan att tänka på konsekvenserna som beslutet för med sig. Att barnet vid vårdnadstvister kanske säger att hen vill bo hos båda föräldrarna är naturligt – detta trots att den ena föräldern kanske är missbrukare och därmed direkt olämpligt att ta hand om en familj. Det är därför som barnets röst räknas men inte fäller avgörande vid vårdnadstvister.

Vårdnadstvister i populärkulturen

Både film- och bokvärlden är fulla av exempel som skildrar vårdnadstvister sett ur många olika perspektiv och vinklar. Det kanske mest kända exemplet är dock filmen Kramer vs Kramer som år 1979 slog ner som en bomb i filmvärlden och belönades med en Oscar för bästa film. Själva filmen handlar, som sagt om en vårdnadstvist och visar verkligen hur saker och ting kan gå snett vid en sådan. I huvudrollerna ser man Meryl Streep och Dustin Hoffman som utan att ta hänsyn till sitt barn bråkar om vårdnaden om honom och utan att komma överens tvingas mötas i domstol.

Filmen visade 1979 på svårigheter då det handlar om vårdnadstvister – svårigheter som gäller än idag – och som handlar om när föräldrar låter sina personliga agendor ta för stor plats och låter dessa drabba barnen. Man kan exempelvis se hur en otrohet eller något annat relativt trivialt - men moraliskt förkastligt - spelar en alltför stor roll i sin egen bedömning gällande den andres lämplighet som förälder. Detta utan att se hela bilden från barnets perspektiv utan vara helt färgad av sina egna känslor och därför använder barnet som ett sätt att straffa den andra föräldern. Tyvärr är detta ingenting unikt då det handlar om vårdnadstvister.

Om vi fortsätter med filmen Kramer vs Kramer så rörde denna film upp en del känslor och framförallt synen på rättsväsendet i USA. Detta då man helt enkelt vid slutet av filmen dömer till mammans fördel, baserat på att grundtanken att ett barn mår bäst av att vara hos sin mamma. Detta fick många, i synnerhet män, att rasa och man har efter filmen faktiskt sett hur en ändring gällande detta kommit till. Numera döms det vid vårdnadstvister i USA fortfarande lite till mammans fördel – men absolut inte på samma sätt och absolut inte på dessa vaga grunder som alltså utgick från att det i alla fall var bättre för barnet att vistas hos sin mamma bara för att det alltid varit så.

Där kan man alltså se hur en film, eller bok egentligen då det faktiskt var en sådan som var upplaga, kan förändra synen på ett problem som finns i samhället. Sedan om detta gäller vårdnadstvister eller någonting annat spelar mindre roll – allt handlar om att belysa ett problem och göra detta synligt för flera människor. Det är också detta som är film och böckers stora roll i samhället.

Göra upp i godo

Man ska veta att de allra flesta fall av vårdnadstvister dock faktiskt görs upp innan de nått domstol – detta på grund av att de båda föräldrarnas ilska gentemot varandra lagt sig och att man börjar se sig själv från barnens ögon.

Det är ju ofta så att föräldrarna liksom inte inser varandras fördelar utan bara ser de negativa delarna vid vårdnadstvister – öppnar man istället ögonen och ser att man en gång varit gifta och har barn tillsammans, ja, då brukar även bilden klarna en smula. Det fanns ju, trots allt, en anledning till att man en gång i tiden skaffade barn och denna var förmodligen att man faktiskt älskade varandra. Dessutom har man ju barn som – vid de allra flesta fall – mår bra av ett umgänge med båda sina föräldrar och det är därför som vårdnadstvister alltså ofta går att lösa utan att domstolen blandas in.

Hur fungerar vår arvsrätt?

6 sep 2017

Då man talar om arvsrätt så menar man de samlade termen över vilka som såsmåningom har rätt att ärva en avliden människa. Här kan man säga att barn står först i kön och följs sedan av syskon, syskonbarn, äkta makar, föräldrar – om de fortfarande är i livet – och sedan rullar det vidare med kusiner, bröstarvingar och så vidare. Vår arvsrätt reglerar alltså så att inte vem som helst plötsligt kan börja hävda sin rätt till arv. Sedan finns det ju även andra omständigheter som påverkar och här har vi ett skrivet testamente som ett tydligt exempel. I Sverige så är detta mindre vanligt än i andra länder och här följer vi ofta vår givna arvsrätt på ett helt annat sätt än vad man exempelvis gör i USA där arvstvister blossar upp och blir infekterade på ett helt annat sätt.

Det finns det ju också väldigt många exempel på i populärkulturen där många filmer och böcker handlar om just kanske ett gömt testamente och där man på grund av detta på något sätt vill kringgå denna arvsrätt. Det är ju också väldigt naturligt för om man tänker efter så är ju arvstvister i sig en väldigt smaskig historia som en skicklig författare eller regissör kan vrida hur många varv som helst. Du har ju egentligen allt – det finns sörjande barn, ett massivt arv, en sviken fru och kanske en älskarinna som dyker upp som en extra liten ingrediens för att krydda upp historien. Detta är alltså på film och i böcker – i verkliga livet är fall med arvsrätt och skrivna testamenten inte alls lika trevliga att följa då det ju handlar om verkliga människor.

Testamente och arvsrätt kan skapa bråk

Just arv och arvsrätt är något som i många fall tar fram det absolut värsta hos folk som visar sig kunna göra vad som helst för att få lite extra pengar på fickan. Man ser syskon förvandlas från goda vänner till svurna fiender över exempelvis en tavla eller en fåtölj som föräldrarna lämnat efter sig och man kan se hur exempelvis en stuga kan få en hel familj att vända sig mot varandra. Detta är något som tyvärr är väldigt vanligt – ofta då även sorg efter den avlidne är inblandat också – och här kan man faktiskt alltså genom ett skrivet testamente även påverka efter sin död.

Arvsrätt kan alltså ibland ställa till det och där kan man istället skriva ett testamente som gör att man själv fördelar sina tillgångar till de man tycker förtjänar dessa. Det kan alltså handla om att bilen ska tillfalla sonen, huset ska delas mellan barnen, den dyra tavlan ska hamna i dotterns ägo och så vidare. Ett testamente kan vara det bästa man gör då människor överlag ju naturligtvis vill tillgodose en persons sista vilja och därför – för dennes skull – håller sams även efter dennes död. Något som alltså kan bli ett litet problem om man enbart låter vår arvsrätt bestämma då man plötsligt kan börja peka på allt och hävda sin rätt till det – alltså är ett testamente ingen dum idé.

Vårdnaden om barnen vid en skilsmässa

15 aug 2017

Att två stycken personer skiljer sig i dagsläget är i sak ingenting som någon längre reagerar på. En skilsmässa som beror på att kärleken falnat, att man vuxit ifrån varandra eller som av någon annan inträffar är inte hela världen. Visst – en skilsmässa är alltid tråkig och trist och den är – oavsett anledning – också tuff för de inblandade; både psykiskt och rent praktiskt. Något som blir än mer påtagligt om det finns barn inblandade och det är också med dessa vi har vår utgångspunkt i denna text.

Vi bortser alltså här från känslorna hos föräldrarna samt det praktiska arbetet med att dela upp hus och övrig bohag mellan sig och ser istället till hur man löser vårdnaden om barnen och hur man kan lösa den detaljen.

Här ska man direkt tillägga att de flesta skilsmässor slutar med att föräldrarna fortsätter att ha delad vårdnad och att detta också är det som – i de flesta fall – är att föredra. Ligger det ingen kriminell handling – pedofili, incest, missbruksproblem, misshandel inom hemmet – eller någon allvarlig psykisk åkomma bakom beslutet om en skilsmässa så mår barnen ofta bäst av en delad- snarare än en ensam vårdnad. Tyvärr så brukar dock inte alla skilsmässor sluta på detta sätt och i – alltför – många fall så slutar det med att föräldrarna inte alls kan komma överens om vårdnaden och är den ene parten stämmer den andre för att få ensam vårdnad.

Där har vi – förutsatt att den andre motsätter sig denna stämning – en vårdnadstvist och detta är något som man till varje pris ska försöka undvika. En vårdnadstvist är nämligen något som alltid drabbar dem den handlar om – barnen – och en sådan brukar kunna ge sår som dessa för med sig under hela livet. Detta är också den stora anledningen till att alla kommuner i Sverige är tvungna att erbjuda en lösning i form av ett- eller flera samarbetssamtal innan det går så långt som till Tingsrätten.

Ett samarbetssamtal går – kortfattat – ut på att föräldrarna får sätta sig ned och diskutera tillsammans med utbildad och kunnig personal från Socialtjänsten om det inte är möjligt att på något sätt avstyra ansökan om ensam vårdnad. Ett sätt som ofta fungerar.

Samtalet i fokus

Det som ofta sker vid ett samarbetssamtal är att föräldrarna börjar se saker och ting ur barnens perspektiv snarare än sina egna. Det vill säga; man får inblick i hur uppslitande en vårdnadstvist kan vara och man ser hur skadlig en sådan kan vara för barnen. Ofta så räcker det här för att förhindra att denna vårdnadstvist fortlöper och att föräldrarna i fråga fortsätter den delade vårdnadsformen.

Genom enkla samtal - med fokus på barnen – ledda av professionella människor så kommer man ofta fram till till en lösning som är till gagn för alla inblandade. Det här kan innebära att barnen bor varannan helg hos den ena föräldern medan veckorna spenderas hos den andre etc.

Oavsett så är ensam vårdnad i de allra flesta fall en sämre lösning än vad delad sådan är. En vårdnadstvist baserad på personlig vendetta är ingenting som gynnar någon och att använda barnen som bollträ för att straffa den andre föräldern drabbar alltid i första hand barnen i fråga. Ensam vårdnad ska vara det absolut sista alternativet. Läs mer om familjerätt och relaterade frågor här.

LVU- omhändertagande

14 jul 2017

Alla barn har precis som vuxna har samma rättigheter och lika värden och barnen har med all rätt att få växa upp i en miljö fri från våld. En trygg och säker miljö som ska skyddas från alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering. De allra flesta föräldrarna i  Sverige är emot att använda våld och kroppslig bestraffning i barns uppfostran, men ändå är det många barn som utsätts för våld av olika slag.

LVU står för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, det är en lag som reglerar omhändertagande av barn. Ett barn kan omhändertas om miljön som barnet vistas i är skadlig för dennes hälsa eller utveckling. Det kan till exempel handla om föräldrar som misshandlat sina barn eller på grund av psykiska problem eller missbruk inte kan tillhandahålla en säker miljö där barnet känner sig trygg, får mat, rena kläder eller andra grundläggande behov. Det är höga krav på att det ska handla om en allvarlig situation för barnet innan det ska bli aktuellt att tillämpa LVU.

Det är således socialnämnden som har mandat att omhänderta barn eller ungdomar som av någon anledning far illa hos sin familj eller som visar upp ett allvarligt destruktivt beteende. Vart barnen placeras är antingen på familjehem eller behandlingshem beroende på vilka behov som finns för att ge barnen eller ungdomarna en chans till bättre framtid.

Vem tar beslutet?

Förvaltningsrätterna tar ett beslut om ett omhändertagande och placering på behandlingshem eller familjehem enligt LVU kommer i fråga. LVU ses ofta som det sista alternativet av en rad möjligheter till stöd och hjälp. Att hitta ett behandlingshem som passar för den specifika situationen har även socialnämnden ansvar för. Tingsrätten kan även besulta om omhändertagande vid specifika problemställningar, såsom vid vissa rättsfall.

Det är viktigt att föräldrarna och socialnämnden samarbetar med varandra för att komma fram till lösningar och behandlingsformer som alla kan leva med och förstå. Föräldrarna har en stor roll i barnens liv, även när det gäller omhändertagande. Samtycke är viktigt för att omhändertagandet ska bli lyckat i längden, även om det av praktiska skäl vid vissa omständigheter inte är möjligt. Ofta är det föräldrarna själva som kommer i kontakt med socialnämnden för att hjälpa sina barn, men det kan variera. Är barnet över 15 år har de stort inflytande själva på den process som kan leda till LVU-omhändertagande. Men allra oftast ligger familjetragedier bakom omhändertagande, och då är det speciellt viktigt att visa hänsynsfullhet och varsamhet.

Läs mer på http://www.lvuadvokat.se/ som arbetar med LVU och har jour dygnet runt.

Hur avgörs en vårdnadstvist?

7 jul 2017

En vårdnadstvist innebär att två stycken föräldrar av någon anledning inte kan komma överens om vilken som ska ha vårdnaden om sina gemensamma barn och denna avgörs av en domstol där de båda parterna får föra fram sina argument. Detta är den slutliga delen av en vårdnadstvist men som man alltid hoppas att den ska gå att lösa innan. I många fall handlar det nämligen om att vissa personliga saker ligger bakom det faktum att en vårdnadstvist uppstår och det kan här alltså handla om att föräldrarna ligger i en känslig skilsmässa och vill – via barnen – straffa varandra.

Det är sådana typer av en vårdnadstvist som måste lösas innan de kommer upp till domstol och om det handlar om otrohet, ekonomi eller andra saker som kan handla om svek så måste här föräldrarna börja se saker ur sina barns perspektiv snarare än att försöka hämnas på varandra.

Det är nämligen alltid barnen som hamnar i kläm då en vårdnadstvist och här gäller det alltså att vara den större människan och begrava stridsyxan innan det är försent. Barnen kommer nämligen alltid vid en vårdnadstvist att bära med sig ärr genom livet och detta är alltså något som måste förhindras till varje pris.

Naturligtvis är det också så att vissa typer av en vårdnadstvist är absolut nödvändiga och inte går att förhindra. Det kan ju vara så att den ena föräldern de facto är direkt olämplig att ta hand om sina barn och ser man här till argument som pedofili, incest, missbruk av narkotika- eller alkohol elelr våldsamma tendenser så måste man ju naturligtvis få bort en sådan person ur barnens liv. Åtminstone till dess att denna person – vid missbruk då och inte pedofili eller annat – kan ta tillvara på sig själv och inte låter sin problematik rinna över till barnen.

Red ut er vårdnadstvist innan det går till domstol

Här är alltså en vårdnadstvist absolut nödvändig men det vi menar är att de andra varianterna måste gå att lösa innan. Hur sedan detta ska gå till är en annan femma och handlar nog till mångt och mycket om att man alltså slutar se till sin egen rätt i en vårdnadstvist och alltså istället ser saker och ting ur sina barns perspektiv.

Har din partner varit exempelvis varit otrogen så innebär ju detta att hen haft en moralisk kompass som inte fungerat – men innebär detta verkligen att hen inte är lämplig eller kapabel att ta hand om de gemensamma barnen? Det kanske kan hjälpa med terapi och reda ut dessa oegentligheter för att kunna skiljas som vänner innan en vårdnadstvist uppstår? Det är sådana saker man måste börja reda ut innan det går så långt som till domstol.

Barnen måste alltid sättas i första rummet vid en vårdnadstvist och detta kan vi inte nog poängtera. Alltså – dina behov kommer alltid i andra hand och även om din partner – genom exempelvis otrohet – visat sig avra en skitstövel så måste man kunna lägga detta åt sidan och inte skapa en så själsligt påfrestande process som en vårdnadstvist ändå är.

Så jobbar skickliga förhörsledare

29 maj 2017

Att få en brottsling att erkänna ett brott kan vara svårt. Riktigt svårt. Att sedan få höra orden ”jag erkänner” är egentligen inte av särskilt stor betydelse. Därefter krävs det uppföljning av hur brottet gick till för att säkerställa att erkännandet är äkta. Till exempel var det många som ”erkände” att de mördat Olof Palme.

Den stora utmaningen är dock just att få någon som är misstänkt för brott att erkänna. Något som många svenska grova brottslingar har gemensamt, är att de erkänt först när de allra skickligaste förhörsledarna har klivit in i rummet. En förhörsledares skicklighet kan alltså ha stor inverkan på ett fall. När det handlar om någon som är misstänkt för brott, ett grovt sådant, är det dessutom mycket som står på spel. Att rätt gärningsman sätts i fängelse är av vikt för samhället i stort, offren och deras anhöriga och medborgarnas förtroende för landets rättsystem.

Bör inte pressa för hårt

En förhörsledare som pressar den som är misstänkt för brott alldeles för hårt riskerar att skapa osäkerhet kring fallet. Om den misstänkte pressas riktigt hårt, finns det en risk att det leder fram till falska erkännanden. När förhöret upplevs som tillräckligt påfrestande kan den som förhörs erkänna bara för att slippa undan. Konsekvenserna av en förhörsledare som är för aggressiv kan alltså bli stora.

Klarar av att lägga sina känslor åt sidan

Vid vissa typer av brott är det inte ovanligt att det låser sig för den som ska hålla i förhöret. Vid till exempel sexualbrott mot barn kan en stark avsky väckas som gör att det blir svårt att hålla i förhöret. I sådana lägen kan en förhörsledare behöva bytas ut. Klarar förhörsledaren dock av att lägga sina känslor åt sidan blir processen mer effektiv.

Sätter sig in i den misstänktes tankar

Skickliga förhörsledare är duktiga på att sätta sig i den misstänktes tankar. Det här kan leda till att den som är misstänkt för brott slappnar av och berättar sanningen. Den motsatta effekten kan ibland ses ifall förhörsledaren pressar den misstänkte alldeles för hårt. Då kan det bli fråga om att den misstänkte istället sluter sig och vägrar svara på fler frågor, eller svarar kortare och mindre utlämnande i allmänhet.

Inte bara yttre press

Den som är misstänkt för brott, och dessutom skyldig, kan ofta drabbas av skuld och ånger under ett förhör. Det här kan så småningom leda till ett erkännande. I fallen där den misstänkte känner dessa känslor är erkännandet ofta tillfredsställande. Personer som har mentala störningar känner kanske inte dessa känslor vid ett erkännande. Snarare är det friska personer, eller personer som haft en neuros, som känner sig lättade över att ha erkänt. Det kan till och med vara en förutsättning för att personen ska kunna acceptera det som hänt och, efter att en tid har gått, kunna gå tillbaka till sitt gamla liv.

Behöver du hjälp av en advokat? Läs mer här.

Familjerätt i din kommun erbjuder samarbetssamtal

23 maj 2017

”Mötas och skiljas är livets gång...” Ja, tyvärr så passar denna vemodiga melodi väl in på många äktenskap i Sverige och där man ser en skilsmässa som den enda utvägen. Något som i sak inte är något allvarligt numera – upphör kärleken mellan två människor så ska man också kunna bryta sitt äktenskap utan att det betyder hela världen. Utvecklingen har – tack och lov – gått framåt och vi är inte lika bundna till varandra genom hela livet då vi byter ringar med varandra. Visst; man kan kanske tycka att del gifter sig för snabbt och att en del par ger upp för lätt – men att en skilsmässa i dagens Sverige i sak skulle vara något fult är inte fallet. Tack och lov, som sagt.

Det som dock kan bli väldigt fult och smutsigt i samband med en skilsmässa gäller vårdnaden om barnen och där föräldrarna inte kan komma överens om hur denna ska se ut.

De flesta skilsmässor slutar med att man även fortsatt har en gemensam vårdnad om sina barn och där skillnaden ligger i att barnen i fråga har två hem istället för ett och där en given tidsplan följs om när barnen ska bo hos pappa och när de ska bo hos pappa. I andra fall så är det dock inte lika enkelt och lika smidigt och där ser man istället att en förälder anlitar ett juridiskt ombud och ansöker om ensam vårdnad, den andra motsätter sig och en vårdnadstvist därmed är inledd. 

Samarbetssamtal löser många vårdnadstvister

Ett faktum som först och främst ligger på den familjerätt i den kommun det berör att behandla. Denna familjerätt är nämligen den första kontakten man får och det är också hos denna familjerätt man får en chans att lösa sin vårdnadstvist innan det går så långt som till Tingsrätten. Detta genom att kommunens familjerätt – enligt lag – erbjuder ett så kallat samarbetssamtal. Det här innebär att de båda föräldrarna tillsammans med sina ombud (specialiserade på just familjerätt) får sitta ned tillsammans med professionella och sakkunniga personer från kommunens familjerätt och diskutera fram en lösning.

Ofta är det också detta som krävs för att lösa en vårdnadstvist. Genom ett – eller flera sådana – så kommer nämligen ofta föräldrarna på vad det hela handlar om – att ge sina barn en fortsatt trygg, stabil och kärleksfull uppväxt. Med skillnaden att man gör detta i varsitt hem istället för under samma tak.

Dolda fel i hus – fyra saker att tänka på

5 maj 2017

Ett husköp är ofta den största affären i en persons liv. Man har lagt ut stora pengar för att ha en trygg plats – ett hem – där man kan spendera sitt liv tillsammans med familj och vänner. Kort sagt; en husaffär för med sig väldigt positiva känslor och man ska således inte se detta enbart ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ett husköp ger – i de allra flesta fall – verkligen valuta för pengarna man betalat och i många fall så är det också en ren och skär investering; särskilt här om husköpet i fråga sker i Stockholm med tanke på prisökningen där. Med detta sagt dock: det finns husköp som visar sig förvandlas till rena mardrömmar och det är de som vi ska titta lite närmare på här.

För, det har blivit allt vanligare att man som köpare upptäcker att det hus man köpt har en massa fel – dolda sådana – och det här är ett stort problem. Dolda fel i hus är nämligen ganska svåra att bevisa och för att göra detta krävs det dels en skicklig advokat – gärna en expert på just dolda fel i hus – och att man uppfyller några kriterier. Det vill säga, ska man bevisa att det handlar om just dolda fel så gäller det att fyra punkter ska kunna uppfyllas och om vi snabbt radar upp dessa så ser de ut enligt följande.

  • Bostadens egenskaper ska avvika från de uppgifter som säljaren lämnat
  • Felet ska inte ha varit förväntat
  • Det ska inte ha gått att upptäcka felet vid en undersökning
  • Felet ska ha funnits i huset och ska således inte ha uppkommit efteråt

Kan man som köpare påvisa dessa punkter i kombination med en skicklig advokat så har man också goda chanser att vinna en process gällande dolda fel i hus mot säljaren och få till stånd ett skadestånd.

Dock! Man ska här även tillägga att många slarvar vid sina husköp och där man inte undersöker huset tillräckligt väl innan man skriver på kontraktet. Detta går att förklara av att många bostadsaffärer idag sker med snabba budgivningar och där man måste fatta väldigt snabba beslut.

Som köpare har man undersökningsplikt och det man i slutändan hävdar vara ett dolt fel kan vara ett fel som man borde sett själv. Därför bör man alltid innan ett köp anlita en besiktningsman som undersöker statusen på huset i fråga.

Vad innebär ensam vårdnad?

29 mar 2017

Egentligen kan man säga att det finns två typer av ensam vårdnad – eller åtminstone två stycken olika scenarion som omfattar begreppet. Om vi börjar med det lättaste så handlar det om att två stycken föräldrar skaffar ett barn och där de inte är gifta. I sådana fall så kommer nämligen ensam vårdnad att gå till mamman och detta är något som inte många är medvetna om. Det finns trots allt många som lever i ett samboförhållande och skaffar barn i dagsläget och genom att fylla i en enkel blankett som skickas till Socialnämnden så kan man få en ensam vårdnad ändrad till en gemensam sådan – något som naturligtvis är att föredra då både föräldrarna i så stor del som möjligt ska bidra och vara delaktig i allt som rör sitt barns framtid.

Vi kan här vidare ponera i att det par vi nämnde ovan de facto varit gifta – i ett sådant läge så hade det per automatik blivit så att en gemensam vårdnad tilldelats; modern hade alltså i detta fall inte fått ensam vårdnad. En ganska uråldrig regel och lag, kan man kanske tycka. I ett så modernt samhälle som vi trots allt har i Sverige så borde en gemensam vårdnad vara utgångspunkten – oavsett om föräldrarna i fråga har ringar på sina fingrar eller inte.

Vi lämnar dock detta åt sidan och ger oss istället in på nästa del av området ensam vårdnad och för enkelhetens skull kan vi säga att det återigen handlar om det par som vi hade som exempel ovan – men denna gång förflyttar vi oss ett par år framåt i tiden och säger att barnet är exempelvis sju år gammalt.

Det som har hänt nu är att föräldrarna ansökt om skilsmässa och inte kan komma överens om hur vårdnaden om barnet ska se ut. Mamman vill nämligen flytta till en annan ort och söker därigenom ensam vårdnad – hon tycker att denna lösning är den bästa för barnet. Det här är något som pappan kraftigt motsätter sig; han vill ha gemensam vårdnad även fortsättningsvis och tycker att denna flytt enbart är ett svepskäl för att förstöra för hans framtida umgänge med barnet. Det här leder till en annan sak – nämligen en vårdnadstvist.

Hur löser man en vårdnadstvist?

Det första som sker här är att kommunen som familjen bor i erbjuder dem ett så kallat samarbetssamtal. Detta innebär att föräldrarna gemensamt får sätta sig ner tillsammans med en neutral och objektiv person – exempelvis en psykolog – och tala i saklig ton om hur lösningen ska se ut.

Varje kommun i Sverige är enligt lag tvungna att erbjuda samarbetssamtal och detta då man alltid utgår från att gemensam vårdnad är bättre för barnet än vad en ensam vårdnad är. Det här brukar faktiskt hjälpa – istället för att en vårdnadstvist går hela vägen till Tingsrätten så brukar samarbetssamtalet vara exakt den hjälp som föräldrarna behöver.

Så också i vårt exempel – föräldrarna kommer nämligen överens om att gemensam vårdnad fortfarande ska vara det alternativ som används. Det som skett här är att man kommit överens om att barnet ska bo hos mamman – i hennes nya ort – och att det två gånger i månaden, över helgen, ska bo hemma hos pappa. Så kan alltså en diskussion leda till att en stämningsansökan om ensamvårdnad dras tillbaka.

Här kan du läsa mer om hur en vårdnadstvist går till och även få rådgivning inom familjerätt.

Är straffen för narkotikabrott för hårda?

26 jan 2017

Världen är inte svart eller vit utan det finns alltid gråzoner som man måste ta hänsyn till. Detta gäller inte minst brottslighet och där vi dels har en kompass i form av lagboken att rätta oss efter och dels måste vi också navigera efter vår egen moral. Inte minst gäller detta narkotika och synen på detta.

Narkotika är för många lite av ett djävulens påfund; något som leder människor rakt ner i fördärvet och där man ska straffas hårt och avskräckande syfte vid ett narkotikabrott. Detta ställt mot mer liberala personer som kanske ser en joint marijuana som ett sätt att slappna av efter en hård dag på jobbet – fullt i jämförelse med att gå ner på den lokala puben för att varva ner med hjälp av en stor stark.

Detta är definitivt inget nytt utan det handlar om en diskussion som förekommit i väldigt många år och vi anser att man ska göra skillnad på ett narkotikabrott och ett narkotikabrott. Kort sagt; den där jointen kanske i sak inte är så farlig och det kanske inte är hela världen om du röker den – om du däremot börjar odla själv och gör detta i en så pass stor skala att du börjar sälja; ja – då är det definitivt ett narkotikabrott som du ska straffas för.

Ett narkotikabrott för dig, vardag för en annan

Nyckelordet här är eget bruk och där man inte blandar in tredje part – gör man det så anser vi att det handlar om brott och dessutom så ska man lära sig att skilja på narkotika och narkotika också. Att jämföra exempelvis marijuana med heroin blir i slutändan bara larvigt och här kan man faktiskt önska lite mer av vår svenska lagbok gällande detta.

Menas här; det är ingen slump att exempelvis marijuana är tillåtet att använda i vissa länder och att just den drogen är något som väl faller in i den gråzon som vi nämnde i textens början.

Man kan tycka att Sverige – med en viss historia av liberalism och överseende – borde ligga i framkant även då det kommer till narkotika och narkotikabrott. Men – här verkar det vara totalt stopp och i många fall så är alla droger exakt lika farliga och narkotikabrott ska användas i ett avskräckande syfte. På gott och ont.

Läs mer här.

 

Bodelning mellan samboende

17 jan 2017

Dags för bodelning? I sådana fall bör du och den andra parten ha så god kunskap som möjligt om avtalen som ska skrivas. Detta för att allting ska gå rätt till. Varken du eller andra parten bör dra fördel av eller drabbas av oriktigheter i kontraktet. En bodelning sker endast under förutsättning att någon av samborna har begärt det.

Vad ska delas?

Det som ska delas är den så kallade samboegendomen. Det här innebär bostad och saker som är inköpta med syftet att de ska användas gemensamt. Många kan tro att samboegendom även omfattar pengar, aktier, bilar och ev. fritidshus – så är dock inte fallet. Endast det som är införskaffat för gemensam användning, kopplat till bostad och bohag, är det som ska delas vid en bodelning mellan sambos.

Regler kring bostaden vid bodelning

Att en bostad är ”införskaffad med syftet att användas gemensamt” kan tyckas vara en ganska luddig definition. Vid tvister kan det kanske tyckas vara enkelt att tolka den här definitionen till sin egen fördel om den ene parten inte har några bevis. Dock finns det givetvis vidare förtydliganden. För att en bostad ska anses vara köpt för ett gemensamt användande, krävs det att själva anledningen vid köpet ska ha varit att den ska fungera som de samboendes permanenta bostad.

Alltså: Om endast en av samborna har stått som ägare för hela bostaden (och betalat allt), ska ändå bostaden delas. När en av samborna däremot har flyttat in hos den andra, räknas det inte som att bostaden har skaffats i syftet att den ska användas gemensamt.

Det som inte är samboegendom

Pengar, bilar, aktier, sommarstuga och så vidare är som tidigare nämnt inte samboegendom. Dock finns det givetvis ingen regel som förhindrar sambor att ändå äga någon av de här sakerna. Det man dock bör känna till är att det då är en samäganderättslag som styr det här. Reglerna kring samboende har inget med detta att göra.

Vem som har betalat spelar ingen roll

Så länge som bohaget har varit införskaffat med syftet att användas gemensamt, spelar det ingen roll vad du eller din partner har betalat. Oavsett om någon av er har betalat den allra största merparten av pengarna, skall det ändå delas på vid en bodelning. Tänk på att det här endast är just samboegendomen. Om ni gemensamt har köpt en bil, och du har betalat 75 procent av bilens kostnad, har du också rätt just det värdet vid försäljning av den.

Läs mer här: http://www.svenskbodelning.se/.

Agera direkt på en kränkning online

2 nov 2016

I dagens samhälle så sprids information som en löpeld och det kan vara svårt att avgöra huruvida den stämmer eller om det krävs vidare granskning och källkritik. Det här är på både gott och ont; att man kan lägga ut lite vad som helst, att man kan ventilera sina åsikter utan filter och att man kan blanda in tredje person i sina kommentarer gör att sociala medier i många fall kan förvandlas till en krigszon.

Tänk dig själv om det verkliga livet skulle vara som det är på exempelvis facebook och där folk – både de du känner och de du inte känner – äger en rätt att kommentera dina kläder, dina åsikter och dina förehavanden i övrigt. Det skulle förmodligen inte vara så trevligt. Tyvärr så är det så att många idag har lite för kort stubin då det kommer till sociala medier. Man tänker inte efter utan man postar inlägg, bilder och kommentarer som sedan förföljer dem genom livet.

För: det mesta ligger kvar. Än värre är dock då personer postar något om någon annan och utan dennes tillåtelse och det ska vi titta lite närmare på här. En inte alltför ovanlig tvist idag gäller nämligen kränkningar på nätet och där någon exempelvis sprider lögner, lägger ut ofördelaktiga bilder och far med allmän osanning om en tredje person. Att drabbas av detta är fruktansvärt. Och: det är fruktansvärt svårt att skydda sig.

Det som visat sig – oavsett om det handlar om Facebook, om Twitter eller om Instagram är att det tar en väldigt lång tid innan någonting sker i syfte att skydda en kränkt människa. En bild kan ligga kvar hur länge som helst – trots att man anmäler det till företaget. Hur ska man då agera? Vi tänkte visa hur en kraftfull aktion ser ut vid kränkning på nätet.

  • Prata med personen i fråga. Förklara hur du känner, hur du upplever att exempelvis bilden är kränkande och varför du vill att den ska avlägsnas.
  • Anmäl till företaget. Som sagt, det kan dock ta tid innan dessa agerar (om de överhuvudtaget gör så).
  • Anmäl till Datainspektionen. De kommer att starta en utredning kring huruvida bilden/texten/texterna i fråga är kränkande samt om du har rätt till skadestånd.
  • Polisanmäl. Det sista steget är att du polisanmäler personen i fråga för förtal. Det kan mycket väl handla om ett rent förtalsbrott och där följderna av ett sådant faktiskt kan innebära fängelse.

 

  • Vi ska här tillägga att alla bilder, information och texter de facto inte är att anse som olagliga att publicera. Det får dock inte vara kränkande. Är syftet med den publicerade informationen att kränka dig och skada din integritet – ja, då kan det handla om ett brott mot personuppgiftslagen (PUL).  Det bästa är naturligtvis att tänka som man gör vid det verkliga livet även då man är ute på sociala medier och att inte använda ett ovårdat språk, att inte sprida rykten och onödig information samt att agera vuxet och moget. Dataskärmen må ge skydd – men för den sakens skull så gäller även regler och lagar även där. Vi tror tyvärr att denna typ av problem är något som vi tvingas se betydligt mer av i framtiden.

← Äldre inlägg