Vad ditt rättsskydd innebär


Att vara förberedd på det värsta må vara en tråkig inställning; men den kan vara guld värd i slutändan. För; det är faktiskt så att saker och ting händer, det är så att livet kan ta andra vägar än vad man räknat med och det kan exempelvis inträffa olyckor eller andra saker som sätter allt på sin yttersta spets.

Det vi menar är alltså följande: du måste se över vilken/vilka typer försäkringar du har och vad du betalar för. En hemförsäkring skyddar dig mot inbrott, den skyddar mot olyckor och den ger dig en trygghet och en vetskap att om någonting händer – ja, då kommer du att få hjälp med att komma på fötter igen. I din hemförsäkring så finns det även en annan del som vi ska fokusera på här; nämligen ett skydd för sig om du av någon anledning skulle hamna i ett juridiskt dilemma eller i en tvist av något slag. Där kommer ditt rättsskydd att gå in och täcka kostnaderna frö ditt försvar och det kan – som de flesta är medvetna om – röra sig om en ganska ansenlig summa.

” En tvist; varför skulle jag hamna i en sådan? Min familj mår brar, jobbet går toppen och alla mina vänner har goda uppsåt ”? Ja, nu. Men, hur ser det ut om tio år? De är det vi menar med att vara förberedd på det värsta. Även den bästa affärskompanjonerna kan hamna i tvister, även den lyckligaste familjen kan drabbas av kriser och även den närmaste av släkter kan se att ett arv skapar girighet och skapa stora, öppna sår. Att ha en hemförsäkring är således prio ett och att ha goda villkor då det kommer till vad som ingår i rättsskyddet är också en fråga som bör ligga högre på prioriteringslistan än vad fallet är hos folk i gemen. Det kanske blir lite dyrare per månad, men i slutändan så kan de något höjda premien visa sig vara ytterst värdefull.

Innan vi går in på rättsskyddet i sak så ska vi säga att villkoren skiljer sig ganska markant mellan olika försäkringsbolag och att det därför kan vara på sin plats att undersöka lite kring detta och se vad du skulle få för hjälp om någonting händer. Dessutom – detta är viktigt: ditt rättsskydd gäller tvister och civilmål. Skulle du hamna i något typ av brottmål så är en offentlig försvarare och en ansökan om en sådan ditt alternativ. Med detta sagt, här kommer några viktiga punkter rörande rättsskydd:

 • Det gäller dig som privatperson. Ditt rättsskydd gäller således inte om din egna verksamhet eller din förening hamnar i en tvist.
 • Tvisten ska ske mot en annan part. Det täcker inte kostnaden för avtalsskrivning eller någon typ av förhandling.
 • Du ska ha haft försäkringen innan tvisten inleds. Du kan inte teckna en försäkring efter att du inlett en tvist. Normalt så gäller två år som en tidsrymd kring huruvida försäkringen ska gälla eller inte; det behöver dock inte vara hos samma försäkringsbolag (och det kan finnas undantag).
 • Det ombud, den jurist eller den advokat som företräder dig ska bedömas som lämplig för uppgiften för att ersättning ska utgå.
 • Kostnaden som täcks brukar vara 80 % och du får således betala en självrisk som motsvarar 20 % av kostnaden.
 • Rättsskyddet täcker även motpartens kostnader om du tilldöms att betala dessa i domstolen.
 • Ett maxtak finns – och det skiljer sig mellan försäkringsbolagen – och det brukar ligga någonstans mellan 75-200.000 kronor.
 • Rättsskyddet täcker följande:
 • De rättegångskostnader som du ålagts att betala motparten
 • Nödvändiga och skäliga kostnader som du inte kan få ut av motparten
 • Ombudet arvode, omkostnader samt eventuell utredning beställd av denne. Bevisning i rättegång täcks även det.
 • Rättegångskostnader vid förlikning. Förutsatt att det är uppenbart att dessa är lägre än vad en fällande doms rättegångskostnader skulle kosta. De flesta tvister där det finns en sådan uppenbar utgång brukar dock sällan nå en förlikning; något som gör denna punkt aningen motsägelsefull.

Rättsskydd gäller ej vid brottmål

Vi nämnde ovan att ditt rättsskydd inte gäller vid alla tvister och i samband med alla typer av ärenden som slutar med en rättslig prövning. Om du exempelvis blir misstänkt - eller utsatt - för ett brott som en misshandel på stan så kommer kostnaden för ditt försvar inte att täckas av ditt rättsskydd. Är du misstänkt för en misshandel som kan leda till fängelse så kommer du istället att erbjudas en offentlig försvarare. Samma sak gäller för andra brottmål som kan leda till fängelse i enlighet med vår svenska straffskala - narkotikabrott, olika sexualbrott och så vidare.

Den offentliga försvararen som utses och det arvode som denne ska erhålla kommer emellertid inte att bekostas av dig personligen. Detta täcks av statliga medel och detta som en följd av att alla medborgare har rätt till ett försvar och att alla ska anses som oskyldiga till dess att dom har fallit. Rätten till en offentlig försvarare är en demokratisk grundpelare och där storleken på den egna plånboken inte ska vara avgörande kring huruvida man som misstänkt ska ha rätt hjälp i samband med en rättegång.

Däremot så finns det även detaljer gällande detta som bör tas i beaktning. Blir man dömd för det brott som man misstänks för så kan man också dömas till att betala tillbaka delar - eller hela - summan för det den juridiska hjälp man erhållit. Viktigt att poängtera är att detta då sker till staten och inte till den advokat som företrätt en i rätten. Denne har redan fått sitt arvode betalt och av de statliga medel vi ovan nämnde.

Det finns således en skillnad mellan tvister och brottmål sett till hur man får juridisk hjälp. Vid tvister så har man sitt rättsskydd - eller möjligen rättshjälp, om man når de kriterier som detta kräver - och vid ett brottmål så har man rätt till en offentlig försvarare. Förutsatt att man misstänks för ett brott som har fängelse i straffskalan.


Uppdaterad: 23 augusti 2021