Vad är allmän avtalsrätt – en kort genomgång


Vad är allmän avtalsrätt? Här försöker vi i så enkla ord som möjligt gå igenom vad detta juridiska begrepp innebär.

Svensk avtalsrätt har rötter långt tillbaka i tiden, faktiskt ända till romarriket och tidig kristen rätt. Den har också på senare år varit starkt influerad av tyskt rättstänkande. Den grundläggande principen inom avtalsrätt kallas pacta sunt servanda (latin för ”avtal är bindande”). Latinska intryck lever fortfarande kvar i viss mån inom juridiken, även om det mesta har ersatts av svenska begrepp.

Allmän avtalsrätt är de regler som gäller kring avtal och dess uppkomst, tolkning, förändring och upphävning. Regler som gäller för alla typer av avtal kallas allmän avtalsrätt.

Här är de punkter som omfattas av allmän avtalsrätt:

  • Avtalens uppkomst
  • Bestämmande om avtalets innehåll (tolkning)
  • Förändringar av avtalets innehåll
  • Regler om vad som gäller om någon part inte följer avtalets innehåll.

När två personer är bundna av ett avtal har de ett så kallat inomobligatoriskt förhållande, vilket innebär att båda parter har skyldigheter mot varandra. Detta kan man jämföra med ett utomobligatoriskt förhållande. Ett sådant gäller mellan en person som orsakat skada och en person som lidit skada, men i detta fall finns inget avtal mellan personerna. I sådana fall gäller skadeståndsrätt.

Några av de viktigaste frågorna inom avtalsrätt är dessa:

  • Har ett avtal ingåtts?
  • Hur ska avtalet tolkas?
  • Finns det några oförutsedda omständigheter?

Reglerna för avtal hämtas dels från lagstiftningen. Här ingår såväl rättsliga förarbeten, rättspraxis och doktrin. Men reglerna hämtas även från själva avtalet samt allmänna avtalsrättsliga principer. Även sedvänja och handelsbruk kan spela roll när det handlar om allmän avtalsrätt. Mer om dessa begrepp på annan plats.

Speciell avtalsrätt skiljer sig från allmän avtalsrätt. Här kan det handla om speciella sorters avtal, som behandlar exempelvis köp eller hyra av varor eller tjänster.

Privatpersoner och företag kommer i kontakt med avtalsrätt

Både privatpersoner och juridiska personer (företag, myndigheter, föreningar etc.) kommer ofta i kontakt med allmän avtalsrätt. Viktigt att komma ihåg att ett avtal kan vara såväl muntligt som skriftligt, ett muntligt avtal är alltså juridiskt bindande om det kan påvisas.

Om ett avtal inte följs så sker ett avtalsbrott. Ett avtal ska innehålla vad som ska ske när avtalet inte följs, det vill säga efterverkningar och kostnader för parten som brutit avtalet.

En grundläggande tanke inom allmän avtalsrätt är att parterna fritt får välja avtalspart och fritt bestämma avtalets innehåll. Denna syn är fortfarande stark inom det kommersiella området. På andra fronter, där olika intressen gjort sig gällande, har andra tvingande rättsregler, formkrav, legala förbud och andra begränsningar gjort sig gällande.

 

16 Aug 2019