Tips från advokaten


Sida 2

Vad innebär försiktighetsprincipen inom redovisning?

24 feb 2020

Det kan hända att din revisor påpekar att dina tillgångar i bolaget är för högt värderade. Vad innebär försiktighetsprincipen inom redovisning?

När du blir din egen domare

Det finns saker i företag som är svåra att sätta ett tydligt värde på. Det kan till exempel vara om ni håller på med programmering och utvecklar en egen produkt, det kan vara ett patent på en uppfinning med osäkra applikationsområden eller byggrätter på mark ute på landsbygden. I vissa fall kan ditt bolag äga tillgångar där ingen annan än du själv kan sätta värdet på dem. Problemet som uppstår då är att du blir din egen domare.

Person sitter med miniräknare och antecknar

En extern domare

Revisorn fungerar som en extern domare som går in och bedömer saker i din verksamhet. Eftersom det kan vara omöjligt för någon utomstående att förstå värdet och potentialen i din egenutvecklade app är det också svårt att få förtroende för en värdering som inte kan granskas. En extern domare eller revisor finns då till för att minska risken att din balansräkning blir uppblåst på ren spekulation.

Revisorn är ingen teknikexpert

Din revisor är givetvis inte en expert på teknik, patent eller råmark men hen fungerar som ett utomstående organ som ska ifrågasätta otydligheter. För att revisorerna ska göra på ungefär samma sätt över hela landet har man sagt att de alltid ska värdera saker så försiktigt som möjligt.

Försiktighetsprincipen

Istället för att bidra till att blåsa upp värderingar av tillgångar ska en revisor enligt god redovisningssed anta försiktighetsprincipen. Därmed ska man hellre skriva ner en värdering är hålla den hög när det råder stor osäkerhet. Om du exempelvis säger att man inte kan veta säkert men ert patent bör vara värt någonstans mellan 5 och 50 miljoner kronor. Då är det rimligt att revisorn föreslår en värdering runt 5 miljoner hellre än 50 miljoner. Hen ska var försiktig.

Varaktigt värde

När en tillgång av något slag antar ett värde som antas vara varaktigt ska man revidera värderingen i balansräkningen. Om en tillgång går ner i värde blir det med försiktighetsprincipen i åtanke lättare att hävda ett varaktigt värde än när en tillgång går upp i värde.

Värderingsman

Ofta krävs det en extern värderingsman eller annan aktör som kan intyga riktigheten i en stor värdeökning på en tillgång för att den ska skrivas upp i värde. Allt för att man ska vara försiktig och hellre ta det säkra före det osäkra när det kommer till redovisning av tillgångar i företag,

Hur betydelsefull är barnets vilja vid vårdnadstvist?

27 dec 2019

Vad är det som gäller vid vårdnadstvist? Ett barn har rätt till båda sina föräldrar men är det barnet som ska bestämma? Vad är barnets bästa? Läs på här!

I alla vårdnadstvister bör huvudfokus ligga på de som saken egentligen gäller, det vill säga barnen. Det kan dock hända att föräldrarna emellanåt tappar detta fokus. Konflikten som tagit dem ända till en juridisk tvist kan ibland förblinda och göra att de glömmer detta. Därför behöver övriga inblandade både själva ha detta i åtanke och påminna föräldrarna om vad saken egentligen gäller. Hur betydelsefull barnets vilja är vid en vårdnadstvist är en komplicerad fråga som både har klara och tydliga svar och en total brist på entydiga svar. Nyckeln ligger i hur tolkningen av två begrepp ska ske. Det ena rör barnets bästa, och det andra rör barnets vilja. Bådadera kan ses som tolkningsfrågor ur vårt vuxna perspektiv och situationen är sällan enkel och okomplicerad. Vi ska gå igenom vad begreppen anses innebära och hur de oftast har tolkats.

Ett barnperspektiv på världen

En av konflikterna i begreppet ligger i att det i slutänden är hur vuxenvärlden tolkar barnets vilja och barnets bästa. Det är klart utsagt att barnet ska påverka frågan eftersom det är barnet det hela rör. Som individer har de med ökande ålder stigande rätt att påverka situationen. Detta är delen som rör barnets vilja. Å andra sidan ska barnet hållas utanför vårdnadstvisten och inte tvingas välja endast en av föräldrarna. Man får räkna med att barn kan påverkas av någon eller båda föräldrarna och att det sker. Socialtjänsten kan ombes göra en utredning om så anses lämpligt. Någon generell regel kan man inte ha, utan det får avgöras i det enskilda fallet. Har föräldrarna så allvarliga samarbetsproblem att det antas påverka barnet negativt kan man besluta att gemensam vårdnad inte är lämpligt. Man kan också komma fram till att barnets vilja är oförenligt med barnets bästa. 

Hur ser rättspraxis ut?

Hur brukar då barnets vilja bedömas? Jo, ser vi på publicerad rättspraxis när det gäller barn som är mellan 11-14 år har man i de flesta fall dömt i linje med barnets vilja. Barn under tolv år brukar inte närvara i rätten då det bedöms mindre lämpligt för dem att medverka där, men deras vilja räknas ändå in i beslutsunderlaget. Det finns även gott om exempel då även yngre barns vilja varit avgörande. Det handlar då främst om barn från 6 år och uppåt. Vuxenvärldens bedömning av barnets bästa får ändå stor tyngd - men generellt sett är barnets vilja betydelsefull.

Behöver du arbetstillstånd i Stockholm?

9 dec 2019

Alla som inte kommer fårn ett land inom EU:s gränser behöver få ett särskilt arbetstillstånd i Sverige. Så är det och det finns inget annat att göra än att söka ett arbetstillstånd i Stockholm, för den som önskar att arbeta i Stockholm. Ska man beviljas ett arbetstillstånd, så bör man redan ha ett arbete i Sverige innan man reser hit.

Det gör det svårt för dem som har kommit hit som flyktingar och vill arbeta här. Innan man har fått sitt uppehållstillstånd får man alltså inte arbeta här. Tyvärr. Så stelbent är den svenska lagen. Men inom vissa yrkesgrupper kan man få undantag för detta och det kan handla om man har särskilda kunskaper inom vissa yrkesgrupper i Sverige.

Många kriterier ska uppfylls för arbetstillstånd

Det är mycket viktigt att Migrationsverket kan fastställa vem du är. Du måste alltså har ett giltigt pass som kan bevisa vem du är. Och ska du kunna få arbetstillstånd i Sverige måste du ha ett arbete med lön och med övriga villkor som överenststämmer med svensk lön och villkor som man har i Sverige. Det är för att den lön som du ska ha, måste vara så att du kan försörja dig i Sverige, och den måste vara minst 13.000 kronor i månaden före skatt. Dessutom krävs det att din arbetsgivare ska teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepension för dig.

Däremot behöver du inte något särskilt arbetstillstånd om du redan har ett permanent uppehållstillstånd, om du studerar på högskola eller universitet. Är man asylsökande eller är medborgare i ett annat EU-land, behöver man heller inte arbetstillstånd.

Advokat som kan hjälpa till arbetstillstånd

Det finns advokater som kan hjälpa en med allt detta. Det är nämligen många svåra saker och regler som man bör känna till och veta hur man ska kunna gå till väga för att nå fram både med sin ansökan och få den beviljad. Det är bäst att göra det rätt ända från början eftersom det är många saker som regleras. Själv och ensam kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt att göra rätt när det kommer till att få ett arbetstillstånd. Det är inte heller alla gånger lätt att veta hur man ska fylla i alla ansökningsblanketter. Allt sådant kan man få hjälp av en erfaren advokat som kan alla de detaljer som det gäller när det kommer till att få ett arbetstillstånd i Sverige och i Stockholm.

Så kan man få hjälp av jurist vid konkurs

2 dec 2019

Vad innebär det att gå i konkurs? Vid en konkurs innebär det att ett företag (eller en person) inte har möjlighet att betala sina skulder. Antingen har företaget eller en person dragit på sig för många utgifter i förhållande till sin inkomst. Företag som lånar ut pengar, brukar se till att ett företag eller en person, inte drar på sig för många utgifter. De prövar då ens betalningsförmåga – kreditvärdighet, och ger eller nekar en sådan att få lån.

Visar det sig då att ett företag inte har en betalningsförmåga, kan den som har skulder att kräva av företaget, att Kronofogden får ta av företagets tillgångar så att de får betalt. När Kronofogden har makten att ta ett företags tillgångar, utövar den en laglig makt för detta. Om man då motsätter sig det som Kronofogden gör, kan man anlita en jurist som kan föra ens talan inför Kronofogden, eller inför en domstol. Bara för att en myndighet som till exempel Kronofogden bestlutar något om, behöver det inte betyda att det är rätt för den sakens skull.

Då infaller en konkurs

Har man inga fler verksamheter som kan säljas och det inte finns någon annan utväg, går man i konkurs. Det innebär att företaget upplöses och leverantörer som egentligen ska ha betalt inte får några pengar. Har man då haft ett eget företag, kan Kronofogden komma och mäta ut saker hos en som de kan sälja för att betala dem som har skulder att driva in. Har du då ett sommarställe, en bil, en båt eller andra dybara saker, kommer Kronofogden att sälja det för att leverantörerna ska få betalt. Har du däremot bildat ett aktiebolag, innebär det att Kronofogden inte kan mäta ut saker hemma hos en. Då är företaget en egen juridisk person och har då inte någon ekonomi som är ihopkopplad med ens egen ekonomi. Din ekonomi tillhör inte företaget och Kronofogden kan inte röra dina saker. Du behåller dina ägodelar, man det förutsätts att man har pengar på företagets konto så att man kan betala företagets skulder.

Anlita jurist vid konkurs

Ser man att företaget är nära konkurs kan man anltia en jurist som kan skydda det egna företaget så långt det är möjligt. Det är inte alla gånger som det går att undvika konkurs, men en jurist kan lindra fallet så att man inte faller så hårt när det kommer till en konkurs som är oundviklig. Här kan du läsa mer på: https://www.konkursen.nu.

När du vill undvika konkurs

19 nov 2019

Om det är så att ett företag riskerar att stå inför en konkurs, och Kronofogden står närmast och klappar på dörren för att borgenärerna har radats och står i kö för attt få betalt, kan företaget som står i skuld, men ändå har förutsättningar att vara lönsamt, genomgå en företagsrekonstruktion. Här tar vi upp hur en sådan företagsrekonstruktion går till.

De mest kända företagsrekonstruktioner som bevakades dag för dag i svenska medier, är kanske Saabs företagsrekonstruktion som sedan ledde till bilfabrikens konkurs 2011, som då hade så många som 3840 anställda. Den dåvarande ägaren General Motors begärde 2009 en företagsrekonstruktion, som sålde bilfabriken till Spyker Cars, men som begärde om en ny företagsrekonstruktion som då leddes av Anne-Marie Pouteaux som företagsrekonstruktör.

Så går en företagsrekonstruktion

 1. Ansökan om företagsrekonstruktion bör gå till en tingsrätt som beslutar om det ska ske en sådan eller ej. Det är alltid en tingsrätt som kan bevilja eller avslå en ansökan om företagsrekonstruktion. Detta bör ske endast om det finns en reell utsikt att företaget kommer att gå med vinst, om det beviljas en företagsrekonstruktion.
 2. Tingsrätten avslår eller beviljar en företagsrekonstruktion och utser en företagsrekonstruktör som också är jurist. Vid en företagsrekonstruktion är det viktigt att den leds av en jurist som har en stor erfarenhet av ekonomi och som har möjlighet att få företaget på fötter igen. Därför får företagsrekonstruktören möjligheten att byta ut hela styrelsen, VD och eventuellt sparka personalen. I princip kan en företagsrekonstruktör ändra företagets verksamhet, sälja delar av företaget och ändra inriktning på företaget.
 3. Företaget genomgår en företagsrekonstruktion. Även om företagsrekonstruktören har många befogenheter i sitt arbete för att lyckas få verksamheten att gå med vinst, är det inte riktigt lika stort uttrymme för att bestämma över företagets verksamhet som en konkursförvaltare har, som endast har i uppgift att se till så att gäldenärerna får betalt för sina skulder som de har till företaget.
 4. Företaget går i konkurs, eller undviker en konkurs. Visar det sig att företagsrekonstruktören lyckas få företaget på fötterna igen så händer inget. Men både gäldenär och borgenär kan när som helst ansöka om konkurs, för att gäldenärerna ska få betalt.

Företagsrekonstruktion istället för konkurs

Det kan knappast betonas tillräckligt att en företagsrekonstruktion kan rädda ett företag som egentligen kan drivas med vinst, men som har råkat i betalningssvårigheter. Under en företagsrekonstruktion läggs alla skulder på is, för att företaget ska få en reell chans att ordna upp sin ekonomi och få igång vinstmaskinen på nytt.

När du behöver få tag i en advokat

10 nov 2019

Det finns några tillfällen i livet som man kan behöva en advokats expertis. Det är inte bara när man (om man någonsin) blir misstänkt för ett brott. Det kan även vara om man själv blir utsatt för ett brott. Då kallas det att man får ett "målsägarbiträde". Det innebär då att advokaten ska tillvarata sina rättigheter och hjälpa en genom en förundersökning, rättegång och allt som det kan innebära. Det kan även vara om man har skadeståndskrav som man själv, eller om någon har sådana krav på en, så kan man behöva en advokat vid sin sida.

Skillnad på brottmål och civila mål

Många känner inte till de olika mål som kan dyka upp i svenska domstolar. Oftast beror det på att man inte har hamnat i trångmål med polisen – vilket är mycket bra. Men det finns en stor skillnad på brott, och tvistemål. Har någon begått ett brott, som betyder att man har gjort tvärtemot lagen, så är det staten som anklagar en för ett brott. Då måste polis och åklagare bevisa att någon har gjort sig skyldig till brottet. Sedan ska en domare och eventuellt nämndemän avgöra om man är skyldig till eller ej.

Tvistemål och civila mål samma sak

Har man däremot ett tvistemål om någon sak som man inte är överens om, till exempel så anser du att din chef har sparkat dig på felaktiga grunder, så kan du stämma din chef i en domstol. Sådana tvistemål kallas civila mål; man är oense om en sak och det är upp till domstolen att avgöra vem av er som har rätt. Detta är mycket riskabelt. För om du förlorar ett civilt mål, kan du bli skyldig att betala hela rättegångskostnaderna, plus din motparts advokatkostnader, och din egen advokats kostnader. Så man kan bli skydlig otroligt stora summor.

Viktigast av allt: anlita rätt advokat

En rättegång kan kosta ungefär som en ny bil; mellan 200.000-300.000 kronor eller mer. Men om motsatsen sker, att du vinner målet, kan du i stället vinna pengar på det hela. Men ska det hända måste du se till att alltid anlita en sådan advokat som kan vinna målet åt dig. Det är då upp till dig själv, och din advokat att ha de bevis som du behöver för att övertyga en domare och eventuellt nämndemän att det är du som har rätt och den andra som har fel. Här kan du läsa mer om advokat i Göteborg på: https://www.salmipartners.se.

När du behöver en brottmålsadvokat

15 okt 2019

När man är misstänkt för ett allvarligt brott med fängelse på straffskalan behöver man en skicklig advokat. Detta betalas av staten men måste helt eller delvis betalas tillbaka vid en fällande dom.

Så fort du är misstänkt bör du omgående skaffa en advokat till din hjälp. En skicklig advokat kommer att fungera som ett stöd genom hela processen, det vill säga vid polisförhör, under polisutredningen och vid själva rättegången.

Det gäller även den som utsatts för brottet och har då rätt till ett målsägandebiträde.

Juridiskt ombud

Oavsett man väljer en av staten utsedd advokat eller väljer en egen advokat så gäller det att känna förtroende för denne. Det är mycket viktigt att att man förstår varandra och "klickar" för ett fruktbart samarbete. Det är också mycket viktigt att man hela tiden är ärlig mot sin advokat för att denna ska kunna göra det bästa för en lyckad utgång.

För att bli advokat måste man studera lång tid och sedan arbeta som assistent på en juridikbyrå.

Advokatens arbetsuppgifter

Advokaten grundligande uppgift är att se till att sin klients rättigheter hela tiden följs under hela rättsprocessen och att utgången blir så gynnsam som möjligt. Advokater har ofta olika inriktningar. De kan vara experter på till exempel brottmål, affärsrätt eller fastighetsrätt.

Advokaten är också med på polisförhör och bevakar sin kients rättigheter. Den är också med och planerar och förbereder försvaret och letar även efter ny bevisning. Ofta gås polisens utredning noga igenom vid behov kommer man med komplettering.

Under rättegången

När fallet har lett till domstol är det advokatens roll att sköta försvaret. Då är det mycket viktigt du som klient är väl förberedd och informerad om hur processen ser ut. Vid behov påpekas fle och brister i åklagarens bevisning och förhör vittnen till händelsen.

Vid fällande dom och den dömde vill överklaga sköts detta av advokaten. Samma gäller eventuell ansökan av skadestånd.

Målsägandebiträde

En advokat hjälper även den andra sidan, alltså den som utsatts för ett brott det vill säga som målsägsandebiträde. Målsägandebiträdet har en viktig roll att fylla då det är en mycket tuff tid för den utsatte.

Denne kommer att under hela processen att utsättas för påtryckning av motpartens advokat vilket är mycket pressande för många. Att bli ifrågasatt när man redan mår dåligt av det inträffade. Målsäganden får juridisk och personlig stöttning under hela processen och kan även få hjälp att upprätta ett skadeståndsanspråk. Det är tryggt att ha ett juridiskt stöd och få veta till exempel  vilka frågor du kan förväntas ställas inför. 

Hjälp och frågor kring vårdnad – hit kan du vända dig

12 okt 2019

Det finns olika orsaker till att man kan vara oense kring vårdnaden av gemensamma barn. Det är inte helt ovanligt att det ligger en separation eller skilsmässa bakom, där man helt enkelt inte kan samsas om var barnen ska bo och så vidare. Det kan även ligga allvarligare orsaker bakom, så som våld- eller drogrelaterade problem. Har man svårt att enas och behöver hjälp med vårdnaden kring sina barn kan man vända sig till olika ställen. 

När man inte kommer överens 

Det finns som sagt många orsaker till varför man kanske inte kommer överens om sina barns vårdnad men det första man bör göra är att sätta sig ned för att försöka reda ut problemet tillsammans. Försök tänka på barnens bästa och att dom faktiskt har rätt till båda sina föräldrar, så vida inget allvarligt problem finns med i bilden. Har man försökt prata med den andra föräldern men ändå inte lyckats reda ut frågorna får man ta det vidare för att få professionell hjälp. 

Familjerätten hos kommunen 

Är man osäker på vad som gäller kring olika frågor som rör vårdnad kan man vända sig till sin kommuns familjerätt. Här kan få hjälp med samarbetssamtal för att lokalisera och reda ut det som är fel. Är man ensam förälder och misstänker att något inte står rätt till hemma hos den andre kan man även få tips, råd och kunskap kring vilka lagar och regler som gäller kring just vårdnad. Är man bosatt i till exempel Göteborg vänder man sig till familjerätten där och man kan få bra hjälp med i princip vilka frågor och funderingar man än har. Kanske gäller det flytt från just Göteborg till en annan stad där man vill ta barnen med sig men inte vet vad som gäller. Då kan kommunen och familjerätten bistå med hjälp att förklara och reda ut frågetecken kring situationen. 

Kontakta en jurist 

Leder problemen till en allvarlig tvist kan man däremot behöva mer hjälp än så. Om fallet behöver prövas i rätten behöver man en kunnig jurist eller advokat som kan hjälpa till genom processen. I Göteborg finns många jurist- och advokatbyråer som är väldigt kunniga inom området med detsamma gäller givetvis om man bor i någon annan stad. En tvist dom rör vårdnad av barn är en väldigt långdragen process som man givetvis vill undvika i största möjliga mån men ibland finns ingen annan utväg. Då är det helt enkelt lagboken som avgör hur framtiden kommer att bli.

Det är inte helt ovanligt att föräldrar skiljs åt som ovänner när relationen tar slut. Det är dock viktigt att man tänker på barnen i första hand även om man känner sig sårad. Ett barn har alltid rätt till båda sina föräldrar och man förespråkar alltid gemensam vårdnad. Behöver man hjälp och stöd för att reda ut konflikter och problem finns bra resurser hos kommunen och hos jurister, vare sig man bor i Göteborg eller någon annanstans.

Vad är straffet för grovt vapenbrott?

4 okt 2019

Vad är straffet för grovt vapenbrott egentligen? Frågan har kommit att ställas av fler och fler och detta som en direkt följd av att Sverige upplevs som otryggare. Skjutningar - med dödlig utgång - i exempelvis Malmö, Stockholm och Göteborg har gjort att många känner sig rädda och där man frågar sig om hur dessa vapen kan florera i den under världen.

Det dödliga våldet är en sak som ofta rört de personer som rör sig i den undre världen. Men, att det nu - senast med den uppmärksammade avrättningen av mamman till ett spädbarn i Malmö som färskt exempel - även börjat drabba civila och rakt igenom oskyldiga är både tragiskt och fruktansvärt. Det gör också att frågan om exempelvis vapenbrott ständigt aktualiseras. Helt enligt logiken att man inte kan skjuta någon om man sitter bakom lås och bom. Gällande straffet för grovt vapenbrott så kan man räkna med att få sitta i fängelse i minst två år och maximalt i fem år.

Straffen för grovt vapenbrott har skärpts och mycket tyder på att straffen kommer att bli än hårdare. Vi ska även nämna att det även finns en straffskala innebärande synnerligen grovt vapenbrott . Där är påföljden fängelse i minst fyra år och som högst i sex år.

brottsling med vapen

Vapenbrott i olika former

Brott mot vapenlagen kan ske i olika former. Det grova vapenbrottet ska därför inte förväxlas med ett ringa sådant. Det senare kan exempelvis handla om att en person har haft en soft-airgun i sin ägo eller att han haft olämplig ammunition till ett väldigt gammalt vapen liggande hemma. I många fall så handlar det ringa vapenbrottet om rent slarv och om aktsamhet. Straffet för ett ringa vapenbrott är därför, allt som oftast, böter. Fängelse i samband med ett ringa vapenbrott brukar vara relativt ovanligt och som max så ska en person dömas till sex månader för detta brott.

Vapenbrott å sin sida kan ge ett straff om maximalt tre år i fängelse och för att dömas till detta straff så kan man exempelvis haft ett vapen utan licens eller ha ägt ett vapen, men lånat ut detta till en person som saknar tillstånd. I kriterier vapenbrott finns således en mer kalkylerad risk och där personer kan komma till skada.

Grovt vapenbrott och huruvida man ska dömas enligt detta handlar om en massa olika scenarion och aspekter. Har man burit vapnet i fråga på allmän plats, har det funnits fler än ett vapen och vilken typ av vapen gäller det? Vapnets beskaffenhet är extra viktigt. Hur pass farligt det bedöms som kopplas ofta ihop med hur brottets lagförs. Automatvapen, kulsprutor, avsågade hagelgevär eller exempelvis pansarskott är särskilt farliga. Likaså kan gälla halvautomatiska vapen där särskilt farliga patroner används; det är också något som kan bedömas som extra farligt och som därmed kan ge påföljden grovt vapenbrott.

Hur ser framtidens straff ut för vapenbrott?

Regeringen vill skärpa straffen för vapenbrott ytterligare och man vill att fler vapenbrott ska kunna bedömas som grova eller som synnerligen grova. Det talande gäller smugglingen. Idag kan vapensmuggling ge ett minimistraff på sex månader. Där vill man se en förändring. Kan man stoppa tillförseln av illegala vapen in i Sverige som en reaktion på att man som smugglare riskerar hårdare straff så är mycket vunnet. Det ska, helt enkelt, kosta att bidra till kriminalitet - direkt eller indirekt. Sådana handlingar måste få konsekvenser och kännbara straff.

Vad är straffet för penningtvätt?

4 okt 2019

Vad är straffet för penningtvätt? Frågan har aktualiserats i och avslöjandet av Panama-dokumenten och i och med att Swedbank avslöjades som delaktiga till att underlätta penningtvätt till en hisnande summa om 40 miljarder kronor. Det senare är under utredning, ska tilläggas.

Penningtvätt är ett brott som man idag försöker slå ner hårdare på. Det fria Europa har gjort att tvätt av pengar blivit vanligare och det kan här handla om pengar som kommer från exempelvis narkotikaförsäljning, trafficing, människosmuggling, prostitution och utpressning. I ovan nämnda fall så har även lagliga pengar kommit att tvättas - detta då i syfte att slippa beskattning. På senare år så har man även kunnat se att tvättade pengar används för att finansiera terrorism. Grundprincipen för penningtvätt ligger i att kunna använda illegala pengar för konsumtion och att kunna göra det utan vetskap från myndigheter.

Straffet för penningtvätt varierar och beror på hur pass omfattande brott som begåtts. Penningtvätt kan innebära böter och fängelse i maximalt två år. Skulle brottet anses som grovt så kan påföljden bli fängelse i upp till sex år.

Som vi nämnde ovan: myndigheter och polis har börjat jobba mer aktivt med att slå ner på penningtvätt och penningtvättsbrott. Det är något som vi alla ska vara tacksamma för: brottet i fråga innebär att brottsliga verksamheter kan fortsätta operera och att vår välfärd utarmas som en direkt följd av att skattemedel undanhålls.

penningtvätt

Så ser uppläggen för penningtvätt ut

Det finns olika tillvägagångssätt och metoder för penningtvätt och vanligt är att exempelvis mindre transaktioner av mindre summor sätts in på olika bankkonton. Då detta utförts så sätts sedan pengarna över på utländska bankkonton - återigen i små valörer - och kan användas då de inte drar till sig uppmärksamhet från myndigheterna vars radar är mer inriktade på större summor och större transaktioner. Det här upplägget av pengatvätt är svårt att upptäcka.

Ett annat vanligt tillvägagångssätt är att använda sig av spel och dobbel som täckmantel. Innebärande att en person exempelvis kan besöka ett casino eller en travbana och sätta in pengar, spela lite och därefter plocka ut resterande del av kakan - men då med ett kvitto som visar varifrån pengarna kommit. Ett sätt att tvätta pengar som numera blivit lite svårare att genomföra.

Ett tredje sätt att genomföra en penningtvätt är att använda så kallade skatteparadis. Panama är, som sagt, det senaste i raden av dessa - andra exempel är Caymanöarna, Bermuda och Barbados. Vi ska även nämna att exempelvis Schweiz, Nederländerna och Luxemburg brukar anses som skatteparadis och att dessa länder också brukar användas för detta raffinerade sätt att tvätta pengar.

Det sker då enligt exempelvis följande upplägg: Pengarna förs över till dessa länder - där myndigheterna är lite mindre nogräknade - och därefter så skaffar man ett fysiskt bankkort från landet i fråga. Med hjälp av detta så kan man sedan utföra olika affärer - köp av fastigheter, hus eller andra större investering (som anses som säkra) och då man sedan säljer dessa så har man också tvättade pengar. Denna metod var vanlig förr, men här har myndigheterna blivit bättre på att genomskåda upplägget och därför så används det inte längre i samma omfattning.

Tips inför rättegång

4 okt 2019

Behövs det verkligen tips inför en rättegång? Ja, det gör det. Mycket tyder nämligen på att många fall får oväntade utfall som en följd av att exempelvis målsäganden och vittnen inte är förberedda på vad som komma skall och att det i slutändan kan innebära att en gärningsman går fri - trots att väldigt mycket pekar på motsatsen.

Att närvara vid en rättegång är speciellt och här tänkte vi fokusera just på målsäganden och vittnen i syfte att skapa en bättre förståelse för vad som väntar.

Begär ett målsägarbiträde

Vid exempelvis sexualbrott och våldsbrott - misshandel som exempel - så har man rätt till ett juridiskt stöd. Ett sådant kallas för ett målsägarbiträde och det är den personen som kommer att finnas vid din sida under hela rättegången.

Ett målsägarbiträde är för övrigt även med längs hela resan - från de initiala polisförhören och genom hela förundersökningen. I synnerhet vid sexualbrott så kan ett målsägarbiträde vara ett enormt stöd. Detta då väldigt känsliga - ibland irrelevanta - frågor kan komma att ställas gällande exempelvis klädsel, dryckesvanor och annat. Här kan man som målsägare finna kraft att fortsätta genom stödet från sitt målsägarbiträde. Ta hjälp av en sådan person.

I vissa fall kan man nekas ett målsägarbiträde då målet anses vara av “en enklare natur “. Vårt råd är att man försöker ta detta vidare och att man, i värsta fall, anlitar ett målsägarbiträde på egen hand - åtminstone om man känner stor oro och ängslan.

rättegång

Några mer allmänna tips inför rättegång

Ett målsägarbiträde behövs verkligen och kan göra skillnad. Det finns även andra tips som kan vara användbara och vi tänkte rada upp några av dessa här nedan.

 • Nervositet. Det innebär en press och en stress att närvara vid en rättegång. En del av den stressen kan botas genom att man har med sig en stödperson. Denna stödperson kan vara en god vän, en släkting eller en person från exempelvis socialtjänsten.
 • Vittnesstöd. Vad är det som kommer att hända vid rättegången? Osäkerheten skapar nervositet och nervositet kan leda till felaktiga svar och felaktiga uppgifter. Som brottsoffer eller vittne så har man rätt till vittnesstöd, Det innebär att man kan få svar på frågor, att man kan få hjälp att hitta i domstolen samt att man kan få en redogörelse av hur en rättegång normalt går till.
 • Lär känna rättssalen. Ta dig gärna tid - tillsammans med ditt vittnesstöd - att lära känna rättssalen inna rättegången. Vem sitter var, var ska du sitta - var kommer den åtalade sitta - och var sitter åhörarna? Skaffa dig en bild av detta innan, det gör dig tryggare.
 • Kom i tid och klä dig korrekt. Se till att komma i god tid innan rättegången börjar och försök att ge ett propert intryck gällande klädseln.
 • Tala tydligt. Försök att bortse från nervositet och press och håll hakan så högt du kan. Tala tydligt och var saklig. Har du haft ett bra målsägarbiträde så är du förmodligen förberedd på vilka frågor som kan komma - och hur du ska svara på dessa.

Rättshjälpsmyndigheten

4 okt 2019

Vad gör rättshjälpsmyndigheten

Hamnar man i en tvist så bör man ha ett juridiskt ombud; saknar man pengar för att anlita ett sådant så kan man ansöka om rättshjälp - det gör man hos Rättshjälpsmyndigheten.

Normalt så betalas kostnaden för ett juridiskt ombud av den egna hemförsäkringen. Åtminstone till viss del - alla försäkringar ser olika ut och har olika tak för det så kallade rättsskyddet. Det bör man således se över, som en liten parantes. Men, i vissa fall så kanske man av någon anledning saknar hemförsäkring och då står man ganska sårbar om en tvist skulle ta vid. Det kan handla om ganska mycket pengar för en advokat/jurist och här kan en viktig samhällsfunktion fånga upp de som hamnar vid sidan av.

I Sverige så har vi nämligen ett system som kallas rättshjälp och det innebär konkret att man även som mindre bemedlad eller som avsaknad av rättsskydd via hemförsäkringen kan få juridisk hjälp och konsultation. Ansökan om rättshjälp sker av den advokat man anlitar och ärendet bedöms av Rättshjälpsmyndigheten - det är även den myndigheten som fattar det slutliga beslutet.

juridik

Har alla rätt till rättshjälp?

Den bedömningen som Rättshjälpsmyndigheten gör utgår från några viktiga parametrar. En av dessa handlar om huruvida den som ansöker har möjlighet till rättsskydd. Är så fallet så kan man inte få rättshjälp. En annan faktor handlar om inkomst och förmögenhet. Den ekonomiska underlaget - inkomst, försörjningsbörda, skulder och förmögenhet - får inte överstiga 260.000 kronor och det ska även bedömas vara rimligt att staten - skattebetalarna - bekostar ärendet i fråga.

Viktigt att tillägga är att den första kostnaden måste betalas ur egen ficka. Den första och initiala kontakten som tas med en advokat - rådgivningen - bekostas inte av en eventuell rättshjälp. Det krävs två timmar och varje sådan debiteras - enligt fastställd taxa - med 1725 kronor. Den summan kan emellertid komma att sänkas beroende på din inkomst och den kan till och med bli gratis om du helt saknar medel att betala.

Se över din hemförsäkring

Alla har inte - som man kan utläsa av det vi ovan skrev - rätt till rättshjälp. Det kan innebära att många kan hamna i kläm i samband med en tvist. Man kanske saknar hemförsäkring och man kanske tjänar lite för bra för att beviljas rättshjälp. Om detta finns det inte mycket att säga. Det är oturligt och synd att det ska behöva bli så.

Den enda uppmaningen vi kan ge i samband med detta är att - återigen - se över hemförsäkringen. Många tror att en sådan bara skyddar mot skador i hemmet och stölder av egendom. Så är inte fallet: en hemförsäkring täcker det mesta - sjukdomar, reseskydd, överfallsskydd som exempel - och det innebär att man alltid ska se över vad som inkluderas i den egna.

Hur pass mycket täcker ditt rättsskydd? Det finns ofta ett övre tak - säg på 200.000 kronor - och rättsskyddet brukar därtill täcka 80 % av kostnaderna som tvistens nota slutligen hamnar på. Vissa försäkringsbolag har mer blygsamma ersättningsnivåer och vårt råd är att du ser till att få ett så bra rättsskydd som möjligt. Man vet aldrig då man kan hamna i en tvist - men om man gör det; ja, då önskar man ett vattentätt rättsskydd. Det är aldrig säkert att Rättshjälpsmyndigheten beviljar en ansökan. Tvärtom; det är ganska troligt att den avslås i många fall.

Här får du hjälp med familjerättsfrågor i Göteborg

1 okt 2019

När två föräldrar väljer att skiljas kommer alltid frågan upp var barnen ska bo och hur man ska göra kring vårdnaden. Många hittar en egen passande lösning men i vissa fall kan det uppstå konflikter i frågan. Har du frågor inom familjerätt, eller vill ha hjälp vid en kommande domstolstvist? Här hittas hjälpen. 

Advokatbyrån – Vid frågor eller tvist

Frågor kring familjerätt är relativt vanligt vilket innebär att många advokater i Göteborg tar emot och hjälper klienter inom detta område. Men självklart är det skillnad då en del nästan uteslutande jobbar med dessa frågor medan andra främst jobbar med brottsmål. 

En advokat kan kontaktas vid enstaka frågor eller om det är klart att tvisten kommer att gå vidare til en domstolsförhandling. De kan även genomföra oberoende bedömning kring läget och berätta för klienten hur man tror att domstolen kommer att döma i frågan. 

Börja alltid med ett inledande samtal med advokaten så att en tydlig bild kan ges över situationen. Kanske får du rådet redan där att inte dra det vidare utan att gå med på det förslag som ligger gällande vårdnad och umgänge. 

Göteborg Stad – Familjerättsbyrån

Familjerättsbyrån drivs av Göteborg Stad och finns till för att underlätta för föräldrar som valt att gå skilda vägar. Hit vänder sig föräldrar som inte är överens om vad som ska gälla efter att man flyttat ifrån varandra. Vem ska ha vårdnaden över barnen? Hur stort umgänge ska den andra föräldrarn ha? Dessa och många andra frågor inom familjerätt kan lösas via gemensamma samtal och avtal hos Familjerättsbyrån. 

När föräldrarna inte kommer överens försöker man primärt att hitta en lösning via samarbetssamtal som leds av personal från socialtjänsten i Göteborg. 

Lawline – Svar på generella frågor

Lawline är en webbportal som erbjuder ”kostnadsfri juridisk rådgivning”. Via hemsidan går det att skicka in juridiska frågor varpå jurister svarar och hänvisar till gällande lagparagraf. Då portalen har funnits relativt länge finns idag mängder av frågor och svar att läsa. 

Läs redan inskickade frågor och de svar som skrivits eller skicka in egen fråga. Däremot svarar de aldrig på specifika frågor gällande personliga fall. Har du en allmän fråga kring familjerätt kan alltså frågan skickas in. Någon garanti finns inte att svar ges och med tanke på att bara generella svar ges bör det ändå bara bli ett riktmärke utifrån det personliga fallet.

Hjälp vid arvstvister

29 sep 2019

Är man mitt inne i en arvstvist drabbas man ofta av närsynthet. När man inte ser någon lösning på en arvstvist, bör man alltid ta några steg tillbaka och se till att få hjälp. En advokat som vet hur lagen ser ut, och kanske har många års erfarenhet av hur man kan lösa arvstvister, kan hjälpa alla inblandade att se nyktert på saken och kan reda ut konflikter kring ett arv. Se därför till att anlita en advokat – så snart man har varit med om ett dödsfall – och man är några personer som kommer att ärva efter en som har dött. Det finns duktiga advokater som mer än gärna hjälper till.

Domstol om man inte kommer överens

Kommer de anhöriga inte överens, kan man gå till domstol som då dömer mellan dem som ärver. På så sätt kan man lösa en arvstvist, men många tycker att det är onödigt. En rättegång kostar ganska mycket, mellan 300.000-500.000 kronor, plus att man ska betala den advokat som man har anlitat. Vinner man, är det den som förlorar som betalar alla rättegångskostnader och kostnader för advokat. Därför bör man aldrig gå till en domstol om man inte är helt säker på att man ska vinna.

Det bör hända innan en arvstvist

 • Dödsbo

Det som händer närmast ett dödsfall, och oftast i anslutning av en begravning, är att man upprättar ett dödsbo. Ett dödsbo, behandlas som en juridisk person, enligt lagen, vilket innebär att ett dödsbo kan betala skulder, agera eller handla varor.

 • Bouppteckning

Ett upprättande av dödsboets bouppteckning är en lista med alla egendomar och ägodelar som den döda har, plus eventuella skulder. På den listan ska precis allt skrivas in, så att alla arvingar ska känna till vad som finns efter den som har dött. Här tar man reda på om det finns något testamente som bestämmer hur arvet ska fördelas

 • Arvsskifte

När sedan bouppteckningen är gjord kan man sedan skifta arvet, som det heter på juridisk svenska. Det innebär att arvingarna får olika delar av arvet. Även om ett testamente skulle påstå att ett barn ska bli utan arv, så är inte det lagligt. Ett barn ärver alltid av sina föräldrar, oavsett vad testamentet säger.

Är man efter detta oense om hur arvet ska fördelas så bör man anlita en advokat som kan hjälpa en med arvstvisten. En erfaren advokat ska kunna hjälpa de som tvistar om arvet. En advokat kan den juridiska biten.

Så kan du klimatstrejka med full lön

27 sep 2019

Så kan du klimatstrejka med full lön. Greta Thunberg är den stora nyckelpersonen i klimatrörelsen Global Climate Strike och den innebär att man strejkar för ett bättre klimat. Vi tänkte visa hur du kan klimatstrejka - utan att förlora i lön. Allt handlar emellertid även om vilken arbetsgivare man har. Att strejka mot något så abstrakt som för en bättre miljö har skapat en stor splittring: vilken fot ska man stå på och vilken väg ska man ta? Hur ska man ställa sig till anställda som vill strejka och delta i aktionerna runt om i Sverige?

Tillhör du exempelvis Spotify och är en av de anställda till denna svenska musikjätte så kan du strejka med full lön. Detta genom att använda dig av din Impact Day - en speciell dag som alla anställda har rätt till och som kan användas för syften likt en strejk för klimatet.

Andra företag har valt en liknande väg och många fackförbund uppmuntrar sina anställda att stämpla ut, plocka upp skyltar och ställa sig i leden för en bättre miljö och värld. Exempelvis gäller det Handels och - kanske föga överraskande - Syndikalisterna.

En plan av en affärsutvecklare eller genuin oro?

Även butikskedjan Haglöfs ska nämnas. Under fredagens aktion - läs den 20:e September - så valde man att hålla samtliga butiker stängda under den tid manifestationen pågick. Telge Energi kommer att fortsatt hålla sina kontor delvis stängda vid manifestationer.

Det rör på sig, helt klart, och även om man kanske kan ana att vissa företags drag är en del av plan framtagen av en slug affärsutvecklare - Good-Will, fri marknadsföring och medial uppmärksamhet kan generera ganska mycket - så finns det hos många även ett ärligt uppsåt: man vet att klimatet är den enskilt största ödesfrågan i vår moderna tid och därför är det också självklart att protester från de anställda ska uppmuntras.

En slags mellanväg - be om ledigt

Man kanske inte får tillåtelse att strejka med full lön. Många arbetsgivare har - det måste man också förstå och respektera - inte råd att låta produktionen ligga nere; om än bara för några timmar. Det man kan göra då är att be om lov att ta ledigt den timme- de timmar som klimatstrejken pågår. Det kanske är möjligt att skjuta på lunchen, det kanske går att byta pass eller också så kanske det bara går att begära tjänstledigt.

Många arbetsgivare har visat sig vara flexibla i den här frågan. Exempelvis H&M och Ikea uppmuntrar ett deltagande, men man gör det utan att - som Spotify - direkt uppmuntra till detta. Vill man delta så får man be om ledigt, så låter deras policy kring frågan - men den ska ses som försiktigt positiv då man samtidigt ämnar att bevilja ledigheten hos de sökande.

Ericsson däremot har inte fullt samma positiva hållning. Där måste man söka semester eller tjänstledigt för att delta. Huruvida en sådan ansökan beviljas framgår heller inte riktigt.

Blir detta en fråga för framtiden?

Det här är en fråga som inte kommer att dö ut. Det handlar inte enbart om en enda fredag, det kommer snarare att förvandlas till en veckorutin över hela jorden. Rörelsen växer för varje dag, fler vuxna ansluter sig till de unga aktivisterna och många företag ser positivt på engagemanget. Troligt är att fler företag kommer att ge tillåtelse för ett deltagande i protesterna framöver. Detta är en fråga där man vare sig vill - eller kan - hamna på fel sida av historien i.

Skeptiker kanske menar att detta handlar om en fluga - en slags uppsamling där ungdomen får en chans att höja rösten och visa att även de tillhör samhället. Betänk då att det är ganska precis på dagen ett år sedan som Greta Thunberg för första gången slog sig ned framför Riksdagen med sin skylt med texten - Skolstrejk för Klimatet. Ganska mycket har hänt sedan dess, eller hur? Ungdomar tillhör samhället och hela framtiden tillhör dem. Det är dags att agera.

← Äldre inlägg