Vad krävs för psykiatrisk tvångsvård?


Vad krävs för psykiatrisk tvångsvård? Psykisk ohälsa är ett jättestort problem i vårt samhälle och många - i synnerhet unga - mår dåligt. Stress har förvandlats till ett folkhälsoproblem och det kommer samtidigt rapporter om att både ångest och rena depressioner drabbar allt fler. Finns det hjälp - och vad krävs egentligen för psykiatrisk tvångsvård? När kan en person som lider av en psykisk störning bli inlagd mot sin egen vilja?

Att tvångsomhändertas innebär att man också ser att den personliga integriteten blir åsidosatt. Det handlar om en väldigt svår balansgång, men i vissa fall så finns det heller inga andra utvägar än att välja att - under tvång - lägga in en person som lider av en psykiskt störning. Det finns väldigt tydliga parametrar att ta hänsyn till gällande detta. Att bli tvångsomhändertagen innebär en kränkning och vi värnar i hög grad den personliga integriteten i Sverige. Av den anledningen så får det heller inte finnas några tvivel: ett omhändertagande måste ske i enlighet med de lagar och regler som finns.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård - LPT - beskriver ingående och noggrant hur ett tvångsomhändertagande ska gå till och när ett sådant får ske. Lagen finns primärt till för att skydda den som blir omhändertagen och sedermera den person som blivit allvarligt psykiskt sjuk. Bedöms en person vara självmordsbenägen, psykotisk eller utgöra en fara för andra så kan ett tvångsomhändertagande vara ett alternativ att använda.

Så ser händelseförloppet ut vid psykiatrisk tvångsvård

En psykiskt sjuk person måste bli undersökt av en läkare och läkaren i fråga måste ge ett vårdintyg för att psykiatrisk tvångsvård ska kunna tillämpas. Om personen i fråga vägrar bli undersökt så kan Polisen bistå genom att A) hjälpa läkaren i i bostaden eller B) hämta personen i fråga. Om inget av dessa alternativ är möjligt så kan en läkare även göra en bedömning baserat på de observationer som gjorts - kompletterat av exempelvis intervjuer av närstående och grannar.

Vårdintyget ska beskriva vilka skäl som finns för tvångsvård. Detta kan bara ske om patienten är allvarligt psykiskt sjuk och verkligen behöver vård. Ett annat kriterium är att patienten måste motsätta sig vård. Psykiatrisk tvångsvård sker med ett syfte: patienten ska genom sådan bli så frisk att hen i framtiden söker vård och hjälp på egen hand.

Som ledsagare till det sjukhus - eller vårdinrättning - så kan närstående eller personal följa med. Detta om patienten själv går med på det. Om inte så åligger det polisen att ordna med en lämplig transport till en vårdinrättning där personalen väntar. Väl där sker en ny undersökning och där överläkaren har ett dygn på sig att fatta beslut kring huruvida tvångsvården ska fortlöpa eller om den ska avslutas. Den egna undersökningen och vårdintyget ligger till grund för beslutet.

Viktigt att poängtera är att tvångsvård aldrig får ske längre än nödvändigt. Så fort den inte bedöms som nödvändig så ska andra alternativ - friskrivning eller öppen psykiatrisk vård - erbjudas patienten. Detta prövas hela tiden och med överläkaren som ansvarig.

En vårdplan upprättas direkt

En vårdplan skapas så snart som möjligt. I den ska det beskrivas vilken vård som ska ges - både kortsiktigt och på längre sikt. Patienten ska delta i planeringen kring vården, och om detta inte är möjligt så ska det också tydligt framgå varför. Närstående kan delta förutsatt att patienten gett sitt godkännande till detta - och om överläkaren bedömer det som nödvändigt. Patientens vilja ska sättas i första rummet: inget tvång ska ske mer än nödvändigt och detsamma gäller för mediciner och läkemedel.

Skulle tvångsvård ske längre än fyra veckor så ska en prövning ske av Förvaltningsrätten. Patienten har då rätt till ett juridiskt biträde och Förvaltningsrätten kan endast ge beslut om fortsatt tvångsvård under som högst fyra månader. Efter det måste en ny prövning ske och i sådana fall så kan chefsläkaren ges möjlighet att förlänga tvångsvården högst sex månader i taget. Tvångsvård kan ske under flera år genom detta system - men man ska även veta att detta är ytterst ovanligt.

19 Nov 2021