Hur bedriver IVO tillsyn vid anmälningar enligt Lex Maria


Hur bedriver IVO tillsyn vid anmälningar enligt Lex Maria? Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att anmäla och rapportera risker för vårdskador. Detta oavsett om en olycka inträffat - eller om en sådan hade kunnat ske. Detta för att erbjuda och bibehålla en hög patientsäkerhet. Vårdgivaren utreder ärendet och om denna utredning skulle visa på brister som skulle kunnat ha medfört en vårdskada - eller som har lett fram till en sådan - så ska detta rapporteras vidare till IVO.

En utredning gjord av vårdgivaren ska vara minutiöst utförd och sker i syfte att fastställa den aktuella händelsens förlopp, vilka faktorer som haft betydelse och för att säkerställa att någonting liknande kan förhindras i framtiden. Utredningen sker även i syfte att begränsa effekterna av en specifik händelse. Det finns fall som man inte helt kunnat förhindra - men där man, genom en utredning, kan komma att minska effekterna till nästa gång.

Därför är det väldigt viktigt att vårdgivaren alltid anmäler och rapporterar ärenden som skulle kunnat leda till skada - eller som gjort detta. Anmälan av detta kallas för en Lex Maria och utredningen som sker granskas av IVO - Inspektionen för Vård och Omsorg.

IVO granskar rapporten

En viktig detalj att peka på innan vi fortsätter handlar om hur du som privatperson kan agera. Du kan inte på egen hand göra en Lex Maria om du upplever att du exempelvis utsatts för risker eller på något sätt blivit felbehandlad i samband med att du sökt. Det du kan göra i ett sådant läge är istället att själv uppmärksamma IVO på ditt ärende eller genom att anmäla ett klagomål.

IVO kan ta emot en anmälan av en vårdgivare via exempelvis post eller E-tjänster. Det handlar om sekretess och därför så kan exempelvis inte e-mail användas. Det som sker i samband med en Lex Maria-anmälan är att IVO granskar den rapport som vårdgivaren utfört och ser över huruvida de olika slutsatser som dragits är rimliga. Finns det inga särskilda oegentligheter att anmärka på och om rapporten är solid så avslutar IVO normalt ärendet. Om det däremot skulle finnas frågetecken så öppnar IVO ett så kallat initiativärende och det innebär att utredningen fortsätter och detta ner på mer av en detaljnivå.

Vad är en Lex Maria-anmälan?

Om en patient utsätts för risker som leder till en vårdskada - eller som skulle kunnat leda till en sådan så ska vårdgivaren göra en Lex Maria-anmälan. Exempel på detta kan vara att en patient tvingats vänta för länge på vård, om en behandling utförts på ett felaktigt sätt eller om exempelvis läkemedel blivit förväxlade. Samma sak gäller om det funnits stora brister i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Syftet med detta är enkelt: genom att lära av misstagen kan framtida sådana också förhindras. Lex Maria och möjligheten att anmäla enligt detta kan göra så att vården blir säkrare, att misstag kan identifieras på ett tidigare stadium samt att sämre rutiner kan bli bättre. Lex Maria ger, helt enkelt, en ökad patientsäkerhet och en bättre vård.

11 Nov 2021