Hur fungerar kontaktförbud?


Hur fungerar kontaktförbud? Kontaktförbud är en extremt viktig skyddslagstiftning som kan användas i syfte att skydda en person mot en annan. Den som beläggs med ett kontaktförbud ska förhindras från att begå brott mot- trakassera eller förfölja en specifik person. Ett kontaktförbud kan anmälas och sökas av en utsatt person hos Polisen. Men, det kan även göras av åklagare eller annan person där dessa lämnar in en begäran.

För att en anmälan om kontaktförbud ska hörsammas och verkställas så måste först en gedigen utredning ske. Denna sker emellertid ofta snabbt då fallen i fråga ofta kan kräva en snabbare hantering - just för att det kan finnas en uppenbar hotbild. I Sveriges juridiska kretsar så pekar många på att kontaktförbud borde utfärdas mer frekvent och att fler personer borde erbjudas detta skydd. Hur dessa önskemål kommer att mottas återstår att se, men klart står åtminstone att kontaktförbud i många fall fyller en tydlig funktion.

För att ett kontaktförbud ska utfärdas så krävs det att vissa särskilda omständigheter finns. Det ska finnas en risk i att en person kan utföra kriminella handlingar mot en annan och att det finns exempelvis risk för våld. Det första steget i en bedömning kring ett kontaktförbud handlar om risker. Hur stor risk finns det att personen i fråga kommer att utsätta den andra för exempelvis våld, hot eller trakasserier? En viktig del i denna bedömning handlar om huruvida personen i fråga tidigare begått exempelvis våldsamma handlingar mot den andre.

Som steg nummer två så gör man en så kallad proportionalitetsbedömning. Det innebär att man gör en avvägning gällande risken för ett brott - hot eller trakasserier, inkluderat - och mot den enskilde individens rätt till frihet och rätt till att röra sig i samhället. Alla har en personlig integritet som ska respekteras - men som, givetvis, kan inskränkas om det finns en fara för en annan person.

Där finns det givetvis många exempel som hamnar mellan stolarna och där exempelvis två personer bråkar - men där det inte finns, enligt en polisiär bedömning, några risker för brott.

Hur ser ett kontaktförbud ut?

Det finns fyra olika grader av ett kontaktförbud. Först - och vanligast - är ett ordinärt kontaktförbud. Det innebär att en person belagd med kontaktförbud inte får besöka, kontakta eller följa efter den person förbudet gäller.

Det andra handlar om ett utvidgat kontaktförbud. Där får personen inte vara i närheten av arbetsplatsen, bostaden eller andra ställen dit normalt den drabbade - som ska skyddas - söker sig.

Om en person belagd med kontaktförbud bryter mot dessa regler så kan ett särskilt utvidgat kontaktförbud förläggas denne. Det innebär ett större avgränsat område om vilket personen inte får beträda. Denna typ av kontaktförbud brukar även inkludera en elektronisk övervakning - fotboja.

I övrigt finns även kontaktförbud avseende gemensam bostad. Det innebär att personen inte får vistas i den gemensamma bostaden samtidigt som skyddspersonen. Detta kontaktförbud är aktuellt att tillämpa om det finns risk för att en person kan begå våldsamma handlingar mot en person i samma hushåll. Exempelvis då i samband med en skilsmässa.

12 Nov 2021