Vad innebär försiktighetsprincipen inom redovisning?


Det kan hända att din revisor påpekar att dina tillgångar i bolaget är för högt värderade. Vad innebär försiktighetsprincipen inom redovisning?

När du blir din egen domare

Det finns saker i företag som är svåra att sätta ett tydligt värde på. Det kan till exempel vara om ni håller på med programmering och utvecklar en egen produkt, det kan vara ett patent på en uppfinning med osäkra applikationsområden eller byggrätter på mark ute på landsbygden. I vissa fall kan ditt bolag äga tillgångar där ingen annan än du själv kan sätta värdet på dem. Problemet som uppstår då är att du blir din egen domare.

Person sitter med miniräknare och antecknar

En extern domare

Revisorn fungerar som en extern domare som går in och bedömer saker i din verksamhet. Eftersom det kan vara omöjligt för någon utomstående att förstå värdet och potentialen i din egenutvecklade app är det också svårt att få förtroende för en värdering som inte kan granskas. En extern domare eller revisor finns då till för att minska risken att din balansräkning blir uppblåst på ren spekulation.

Revisorn är ingen teknikexpert

Din revisor är givetvis inte en expert på teknik, patent eller råmark men hen fungerar som ett utomstående organ som ska ifrågasätta otydligheter. För att revisorerna ska göra på ungefär samma sätt över hela landet har man sagt att de alltid ska värdera saker så försiktigt som möjligt.

Försiktighetsprincipen

Istället för att bidra till att blåsa upp värderingar av tillgångar ska en revisor enligt god redovisningssed anta försiktighetsprincipen. Därmed ska man hellre skriva ner en värdering är hålla den hög när det råder stor osäkerhet. Om du exempelvis säger att man inte kan veta säkert men ert patent bör vara värt någonstans mellan 5 och 50 miljoner kronor. Då är det rimligt att revisorn föreslår en värdering runt 5 miljoner hellre än 50 miljoner. Hen ska var försiktig.

Varaktigt värde

När en tillgång av något slag antar ett värde som antas vara varaktigt ska man revidera värderingen i balansräkningen. Om en tillgång går ner i värde blir det med försiktighetsprincipen i åtanke lättare att hävda ett varaktigt värde än när en tillgång går upp i värde.

Värderingsman

Ofta krävs det en extern värderingsman eller annan aktör som kan intyga riktigheten i en stor värdeökning på en tillgång för att den ska skrivas upp i värde. Allt för att man ska vara försiktig och hellre ta det säkra före det osäkra när det kommer till redovisning av tillgångar i företag,

Så tillämpas försiktighetsprincipen

Grundtanken med försiktighetsprincipen är att man, enligt god redovisningssed, bedömer ett företags redovisning med försiktighet. En revisor kommer därför aldrig att överskatta värdet hos ett företags olika tillgångar - och heller aldrig underskatta skulder och olika kostnader.

Det får aldrig finnas en osäkerhet vad gäller en värdering av tillgångar och skulder och en revisor får aldrig basera någonting på osäkra antaganden - finns osäkerhet så ska man, enligt försiktighetsprincipen, istället välja en lägre värdering av tillgångarna och i motsatt ände en högre värdering av de skulder som finns.

Genom detta så slipper ett scenario där ett företag exempelvis blir övervärderat och där så kallade bubblor skapas: vår försiktighetsprincip bidrar till en mer rättvis och verklig bild av företag och deras ställning.

LVP är en förkortning som används då försiktighetsprincipen tillämpas. LVP står för Lägsta Värdet Princip och rent konkret så kan detta förklaras genom att en tillgång - en omsättningstillgång - ska värderas till anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. En annan viktig del av försiktighetsprincipen är att ett företag endast får ta upp konstaterade intäkter i sina räkenskaper.

Många företag äger aktier och detta är något som även det inkluderas i försiktighetsprincipen. Illustrerat av att när en aktie stiger så ska företaget i fråga ta upp ökningen i räkenskaperna. Skulle det motsatta inträffa - aktiekursen sjunker - så ska istället företaget ta upp en värdeminskning.

Försiktighetsprincipen under Corona

Försiktighetsprincipen har under det senaste året förekommit mycket i media och detta som en följd av den pandemi som råder globalt. Konkret så har detta visat sig att exempelvis Sverige under Covid-19 valt att hela tiden ta det säkra före det osäkra och där man exempelvis uppmanat invånarna att arbeta hemifrån, undvika kontakt med andra än familjen och att isolera sig om man uppvisar symptom. Detta är ett annat exempel på hur försiktighetsprincipen kan tillämpas inom andra områden än redovisning och ekonomi.


Uppdaterad: 17 augusti 2021

24 Feb 2020