Vad är straffet för grovt vapenbrott?


Vad är straffet för grovt vapenbrott egentligen? Frågan har kommit att ställas av fler och fler och detta som en direkt följd av att Sverige upplevs som otryggare. Skjutningar - med dödlig utgång - i exempelvis Malmö, Stockholm och Göteborg har gjort att många känner sig rädda och där man frågar sig om hur dessa vapen kan florera i den under världen.

Det dödliga våldet är en sak som ofta rört de personer som rör sig i den undre världen. Men, att det nu - senast med den uppmärksammade avrättningen av mamman till ett spädbarn i Malmö som färskt exempel - även börjat drabba civila och rakt igenom oskyldiga är både tragiskt och fruktansvärt. Det gör också att frågan om exempelvis vapenbrott ständigt aktualiseras. Helt enligt logiken att man inte kan skjuta någon om man sitter bakom lås och bom. Gällande straffet för grovt vapenbrott så kan man räkna med att få sitta i fängelse i minst två år och maximalt i fem år.

Straffen för grovt vapenbrott har skärpts och mycket tyder på att straffen kommer att bli än hårdare. Vi ska även nämna att det även finns en straffskala innebärande synnerligen grovt vapenbrott . Där är påföljden fängelse i minst fyra år och som högst i sex år.

brottsling med vapen

Vapenbrott i olika former

Brott mot vapenlagen kan ske i olika former. Det grova vapenbrottet ska därför inte förväxlas med ett ringa sådant. Det senare kan exempelvis handla om att en person har haft en soft-airgun i sin ägo eller att han haft olämplig ammunition till ett väldigt gammalt vapen liggande hemma. I många fall så handlar det ringa vapenbrottet om rent slarv och om aktsamhet. Straffet för ett ringa vapenbrott är därför, allt som oftast, böter. Fängelse i samband med ett ringa vapenbrott brukar vara relativt ovanligt och som max så ska en person dömas till sex månader för detta brott.

Vapenbrott å sin sida kan ge ett straff om maximalt tre år i fängelse och för att dömas till detta straff så kan man exempelvis haft ett vapen utan licens eller ha ägt ett vapen, men lånat ut detta till en person som saknar tillstånd. I kriterier vapenbrott finns således en mer kalkylerad risk och där personer kan komma till skada.

Grovt vapenbrott och huruvida man ska dömas enligt detta handlar om en massa olika scenarion och aspekter. Har man burit vapnet i fråga på allmän plats, har det funnits fler än ett vapen och vilken typ av vapen gäller det? Vapnets beskaffenhet är extra viktigt. Hur pass farligt det bedöms som kopplas ofta ihop med hur brottets lagförs. Automatvapen, kulsprutor, avsågade hagelgevär eller exempelvis pansarskott är särskilt farliga. Likaså kan gälla halvautomatiska vapen där särskilt farliga patroner används; det är också något som kan bedömas som extra farligt och som därmed kan ge påföljden grovt vapenbrott.

Hur ser framtidens straff ut för vapenbrott?

Regeringen vill skärpa straffen för vapenbrott ytterligare och man vill att fler vapenbrott ska kunna bedömas som grova eller som synnerligen grova. Det talande gäller smugglingen. Idag kan vapensmuggling ge ett minimistraff på sex månader. Där vill man se en förändring. Kan man stoppa tillförseln av illegala vapen in i Sverige som en reaktion på att man som smugglare riskerar hårdare straff så är mycket vunnet. Det ska, helt enkelt, kosta att bidra till kriminalitet - direkt eller indirekt. Sådana handlingar måste få konsekvenser och kännbara straff.

Grovt vapenbrott - miljön spelar numera en roll

En viktig detalj i de nya, hårdare reglerna för vapenbrott handlar om miljön. Polisen och åklagare tar numera hänsyn till miljön då ett vapenbrott rubriceras. Handlar det om en gängmiljö så kan detta innebära att ett grovt vapenbrott blir den rubricering som används. Genom detta så hoppas man kunna stävja de allt vanligare vapenbrott som sker i utkanterna av vårt samhälle och skapa en ökad trygghet för samtliga medborgare.

Genom att fler brott ses som ett grovt vapenbrott - som har ett högre straffvärde - så vill man få bort fler vapen och få människor att inse att de riskerar hårda straff om det blir tagna av polis, bärande på ett vapen, i ett område där olika gäng huserar.

Det är ännu för tidigt att göra en utvärdering kring huruvida denna metod kommer att bära frukt eller inte, men klart står att det åtminstone sker aktiva åtgärder för att både minska antalet vapen och för att stävja den gängkriminalitet som fått fäste i många av våra större, svenska städer.

Vapenamnesti - kan det förhindra ett grovt vapenbrott?

Sverige provar olika vägar för att få bort vapnen från gatan. Ett av de mest omtalade rent medialt handlar om vapenamnesti. Detta innebär att man - på ett givet datum - kan lämna in vapen och sprängämnen på en polisstation utan att riskera ett straff. Senaste gången en sådan genomfördes var år 2018 och då lämnades det in över 12.000 vapen.

Många av dessa kanske aldrig skulle ha avfyrats oavsett, men det handlar ändå om 12.000 vapen som potentiellt skulle kunna ha åsamkat en enorm skada i fel händer. Det är kanske så man måste se på saken. Vapenamnesti med viss regelbundenhet kan definitivt reducera antalet vapen i Sverige och de flesta partier i Riksdagen verkar också stå bakom den lösningen.


Uppdaterad: 23 augusti 2021

4 Oct 2019