Umgängessabotage


Om en förälder medvetet försöker hindra umgänget mellan barnet och dess andra förälder, gör man sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan leda till att en förälder blir av med vårdnaden om barnet, eftersom umgängesrätten, barnets rätt till att regelbundet umgås med båda sina föräldrar, är lagstiftad. Umgängessabotage kan ske på många olika sätt, genom att medvetet missa avtalad umgängestid, genom att resa bort, eller genom att inför barnet baktala den andra föräldern med resultatet att barnet inte vill umgås med honom eller henne.

Umgängessabotage är inte en term som nämns i lagen, men som blivit vanlig på senare tid, då fenomenet förekommit i många tvistemål om umgänge. Domstolarna ser vanligtvis allvarligt på umgängessabotage, eftersom det uttryckligen går emot barnets rätt till umgänge. En förälder som bedöms ha gjort sig skyldig till umgängessabotage anses som vårdnadshavare ha brustit i ansvaret att låta barnet umgås med båda sina föräldrar och rätten kan därför frånta den föräldern vårdnaden.

Umgängesrätt, barnets rätt till båda sina föräldrar

I Föräldrabalken, kapitel 6, §15 står att barnet har rätt till umgänge med en förälder det inte bor med, antingen genom att träffas eller att umgås på annat sätt, till exempel via telefon. Denna rätt kallas till vardag för umgängesrätt. Umgänget står över vårdnaden om barnet, så oavsett om en förälder är ensam vårdnadshavare kan den inte hindra att barnet får träffa den andra föräldern. Föräldrar som har skiljt sig måste komma överens om boendet och umgänget. Det man bestämmer ska nedtecknas i ett umgängesavtal som man kan få hjälp med av en advokat eller hos socialtjänsten. Växelvis boende är en vanlig lösning om den är praktisk möjlig, dvs om föräldrarna bor såpass nära varandra att barnets skolgång, fritid och umgänge inte påverkas. Även om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna ska ett av hemmen vara barnets hemadress. Bor föräldrarna långt ifrån varandra får umgänget antagligen inskränkas till besök på långhelger och skollov. Boendeföräldern ska bidra till resekostnaderna för barnet, dock ligger den största betalningsbördan på umgängesföräldern.

föräldrar i diskussion

Exempel på umgängessabotage

Umgängessabotage kan ske genom att en förälder reser bort då det skulle träffat den andra föräldern, eller upprepade gånger hävdar att barnet är sjukt utan att erbjuda någon alternativ umgängestid. Föräldern kan också hävda att barnet ska utföra någon fritidsaktivitet eller vill träffa en kompis, något som mycket väl kan stämma, men som borde avstyrts av föräldern. Sker händelser av det här slaget ofta kan man misstänka att den ena föräldern medvetet försöker förhindra umgänget. Skälen kan vara många, man kan vara arg eller tycka illa om den andra föräldern men det kan också vara så att man själv blivit hotad eller slagen av den andra föräldern och känner sig orolig för att barnet ska fara illa.

Att tala illa om och försöka påverka barnets syn på den andra föräldern är också att räkna som umgängessabotage. Som förälder utsätter man också barnet för en svår lojalitetskonflikt genom att baktala den andra föräldern och sådana handlingar kan skada barnet mer än man tror. Oavsett hur illa man än tycker om den andra föräldern bör man aldrig visa det för barnet utan vara vuxen situationen och för barnets skull försöka samsas kring umgänget.

Familjerätten och juridisk hjälp

Oavsett orsak ska man aldrig medvetet försöka hindra umgänget utan istället vända sig till socialtjänsten om man anser att umgänget med den andra föräldern bör stoppas. Hos socialtjänsten, familjerätten, kan man få hjälp med medling och samtal med den andra föräldern och med en socialsekreterare. Att lämna in en stämningsansökan mot den andra föräldern och inleda en umgängestvist är sällan en god idé om man inte har mycket goda skäl. En anledning kan vara att man blivit utsatt för umgängessabotage. Det är dock alltid bättre att försöka lösa situationen genom samtala med familjerätten eller med en advokat specialiserad på familjerätt. För mer information läs; www.umgängesrätt.com.

Umgängessabotage - därför ökar vårdnadstvister

Vårdnadstvister i Sverige är ett problem sett till att de hela tiden ökar. Det beror inte på att vi plötsligt blivit sämre föräldrar, utan det finns ofta andra förklaringar till detta. En sådan handlar om att man kan ange samarbetsproblem som en orsak till varför man söker ensam vårdnad.

Även umgängessabotage har till viss del en förklaring till ökningen. Många kända advokater pekar på att det finns problem i hur ärenden idag hanteras rent juridiskt och i rätten. Ett exempel på detta kan handla om att två tvistande föräldrar går in i rätten med olika inställning. På förhand så är det uttalat att samarbete ska premieras i samband med en vårdnadstvist. Det är en bra utgångspunkt - men vad händer om den ena föräldern istället bara pekar på samarbetsproblem hos den andre?

Det är inte ovanligt att se. Den ena föräldern kommer till rätten och är helt oförberedd på att den andra, så att säga, går till attack med en lista över problem som den andra visat upp gällande samarbetet - något som kan vara allt från att vara fem minuter sen till en hämtning vidare till ett rent umgängessabotage. Detta säger vi utan att lägga någon egen värdering i - vi visar bara en bild av verkligheten och försöker ge en förklaring till varför Sverige haft en så iögonfallande och markant ökning av vårdnadstvister under senare år. I många fall så uteblir det sunda förnuftet och många glömmer bort att det handlar om barnen och deras bästa. Vi säger inte att detta alltid är gemensam vårdnad, vi säger bara att många vårdnadstvister äger rum med fel skäl som bakomliggande orsak.

Gällande umgängessabotage så ser man även att detta kan ligga en i fatet. En förälder utesluter den andre från umgänge för att hen anser att den andre är olämplig som vårdnadshavare. Det kan i sin tur slå helt åt det andra hållet och innebära att man själv förlorar vårdnaden. I vissa fall - där exempelvis våld och risk för kidnappning föreligger - så kan man verkligen förstå varför ett umgängessabotage äger rum. I andra fall - där skälen kan vara avundsjuka, svartsjuka eller hämnd - så blir det mindre förståeligt.


Uppdaterad: 23 augusti 2021

12 Jan 2018