Hur betydelsefull är barnets vilja vid vårdnadstvist?


Vad är det som gäller vid vårdnadstvist? Ett barn har rätt till båda sina föräldrar men är det barnet som ska bestämma? Vad är barnets bästa? Läs på här!

I alla vårdnadstvister bör huvudfokus ligga på de som saken egentligen gäller, det vill säga barnen. Det kan dock hända att föräldrarna emellanåt tappar detta fokus. Konflikten som tagit dem ända till en juridisk tvist kan ibland förblinda och göra att de glömmer detta. Därför behöver övriga inblandade både själva ha detta i åtanke och påminna föräldrarna om vad saken egentligen gäller. Hur betydelsefull barnets vilja är vid en vårdnadstvist är en komplicerad fråga som både har klara och tydliga svar och en total brist på entydiga svar. Nyckeln ligger i hur tolkningen av två begrepp ska ske. Det ena rör barnets bästa, och det andra rör barnets vilja. Bådadera kan ses som tolkningsfrågor ur vårt vuxna perspektiv och situationen är sällan enkel och okomplicerad. Vi ska gå igenom vad begreppen anses innebära och hur de oftast har tolkats.

Ett barnperspektiv på världen

En av konflikterna i begreppet ligger i att det i slutänden är hur vuxenvärlden tolkar barnets vilja och barnets bästa. Det är klart utsagt att barnet ska påverka frågan eftersom det är barnet det hela rör. Som individer har de med ökande ålder stigande rätt att påverka situationen. Detta är delen som rör barnets vilja. Å andra sidan ska barnet hållas utanför vårdnadstvisten och inte tvingas välja endast en av föräldrarna. Man får räkna med att barn kan påverkas av någon eller båda föräldrarna och att det sker. Socialtjänsten kan ombes göra en utredning om så anses lämpligt. Någon generell regel kan man inte ha, utan det får avgöras i det enskilda fallet. Har föräldrarna så allvarliga samarbetsproblem att det antas påverka barnet negativt kan man besluta att gemensam vårdnad inte är lämpligt. Man kan också komma fram till att barnets vilja är oförenligt med barnets bästa. 

Hur ser rättspraxis ut?

Hur brukar då barnets vilja bedömas? Jo, ser vi på publicerad rättspraxis när det gäller barn som är mellan 11-14 år har man i de flesta fall dömt i linje med barnets vilja. Barn under tolv år brukar inte närvara i rätten då det bedöms mindre lämpligt för dem att medverka där, men deras vilja räknas ändå in i beslutsunderlaget. Det finns även gott om exempel då även yngre barns vilja varit avgörande. Det handlar då främst om barn från 6 år och uppåt. Vuxenvärldens bedömning av barnets bästa får ändå stor tyngd - men generellt sett är barnets vilja betydelsefull.

27 Dec 2019