Föräldraalienation - hur påverkar det barnen?


Begreppet föräldraalienation är relativt nytt i svenskan och det är först under senare år vi inom det rent juridiska börjat ta hänsyn till detta. I samband med exempelvis skilsmässor och vårdnadstvister så kan ett barn tvingas välja mellan sina föräldrar - inte sällan som en följd av den andres påverkan. Hur kan detta val påverka barnet?

Utomlands har man länge använt sig av föräldraalienation och stor forskning har också skett på området. Varför Sverige inte använt sig av det tidigare är ytterst svårt att förklara, men att man numera gör det är glädjande då det kan komma att innebära positiva förändringar för de som drabbas hårdast i samband med att en vårdnadstvist äger rum: barnen.

Så kan föräldraalienation se ut

Enkelt förklarat så kan en vårdnadstvist ta fart som en följd av ganska dunkla skäl. En vårdnadshavare känner sig sviken då den forna partnern kanske träffat en ny partner, varit otrogen eller på något annat sätt valt att gå vidare. Detta kan innebära att en smutskastning inför barnen sker.

Man använder sitt/sina barn som ett vapen mot den andre. Barnets bästa kan ställas åt sidan till förmån för förälderns bästa: något som går stick i stäv med hur en juridisk tolkning av en vårdnadstvist ska hanteras. Där ska man alltid utgå från vad som är bäst för barnen.

Barn är formbara och i och med att en föräldraalienation sker så kan ett barn få en felaktig bild av exempelvis sin pappa. Mamman - vi fortsätter med det exemplet - kan hela tiden peka på att pappan är dålig, att han inte bryr sig och att han egentligen inte alls vill ha med barnet att göra. Detta kan i sin tur leda till att barnet - vid en utredning - säger att hen vill bo med sin mamma och att hon ska ha vårdnaden. Givet barnets ålder så kan rätten också hörsamma ett sådant önskemål - som alltså egentligen är frukten av föräldraalienation.

Negativ inverkan på barnets liv

Hur detta påverkar ett barn i framtiden är olika från fall till fall. Klart står emellertid att det sällan kommer någonting positivt ur det. Forskning från andra länder visar att barn som utsatts för föräldraalienation i en högre grad utvecklar psykopatiska drag, blir mer självmordsbenägna samt ofta drabbas av större, känslomässig störningar.

I Barnkonventionen - ratificerad av Sverige - så framgår det tydligt att ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Att den här frågan äntligen börjat lyftas i vårt land är tacksamt då det kan skapa en större kunskap om hur föräldraalienation kan se ut samt hur sådan kan påverka de barn som drabbas. En ökad kunskap kommer att leda till rättvisare domar i samband med att vårdnadstvister ska avgöras.

5 Oct 2021